ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

  • С. В. Цюцюпа Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» Інститут економіки та менеджменту https://orcid.org/0000-0002-7069-4154
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний процес, ринкова економіка

Анотація

У статті розглянуто особливості конкуренції в сучасних умовах ринкового середовища, відзначено її важливий вплив на діяльність підприємства, узагальнено ключові умови забезпечення вищої конкурентоспроможності підприємства, визначена необхідність впровадження інновацій для досягнення кращих результатів у конкурентній боротьбі, наведено характеристику основних моделей інноваційного розвитку підприємств. Встановлено, що проблема активізації інноваційної активності українських підприємств набуває принципового значення в контексті проведення ринкових реформ в Україні та підвищення ефективності господарювання. Переваги інноваційного фактора в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств сьогодні є очевидними. У статті зазначається, що головним фактором успішної діяльності підприємства на ринку є постійні нововведення. У зв’язку з підвищенням вимог споживачів, скорочення життєвого циклу товарів чи послуг і загострювання конкуренції на ринку підприємства вимушені постійно покращувати свої товари і послуги, а також розробляти нові. Тому підприємство повинно мати сукупність різних інноваційних проектів, який необхідно безперервно поповнювати. Важливим аспектом дослідження є думка про те, що застосування інновацій у своїй діяльності допоможе вітчизняним підприємствам не лише налагодити внутрішні процеси з виробництва продукції за рахунок прогресивних технологій, а й сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності та збереженні конкурентних переваг у часі. Розглядаючи конкурентоспроможність підприємства чи галузі, не можна оминути увагою її дуалістичний характер. Адже існує два полюси «привабливості» ринкових пропозицій: за ціною та за якісно-технічними характеристиками продукції. Відповідно, підприємство може бути конкурентоспроможним за ціною, за якісно-технічними характеристиками продукції та одночасно і за ціною і за якісно-технічними характеристиками продукції. Підприємство, яке використовує інноваційні процеси у своїй діяльності володіє конкурентоспроможною перевагою до тих пір, поки зберігається конфіденційність впроваджених на ньому інновацій. Це аргументується тим, що практично будь-яке досягнення можна повторити.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. В. Цюцюпа, Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» Інститут економіки та менеджменту

к.е.н., доцент кафедри обліку і загальноекономічних дисциплін

Посилання

Грецький Р. Теоретичні підходи до визначення природи та сутності конкуренції. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 2. С. 35-38.

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. №4. 2017. С. 5-8.

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія. Вінниця : ВНТУ, 2015. 168 с.

Клепікова О. В. Інноваційна діяльність на підприємстві як об’єкт управління. Економіка транспортного комплексу. 2017. Вип. 14. С. 71-76.

Куніна Д. М. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств України. Ефективна економіка. 2014. №12. С. 14 – 18.

Панасенко Д. А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2017. № 727. С. 270-276.

Позняк С. В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств. Ефективна економіка. №10. 2015. С. 2-5.

Романюк О. М., Шведа Н. П. Інновації як рушійна сила конкурентоспроможності підприємства. Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича «Інноваційний розвиток: стратегічний погляд у майбутнє» ТНТУ імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 6 квітня 2017 року). 2017. С. 51-52.

Опубліковано
2019-04-29
Як цитувати
Цюцюпа, С. (2019). ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 221-229. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-221-229
Розділ
Розділ 9. Інноваційна діяльність