ДЕРЖАВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: державне управління, інструменти, банківська система, ризик-менеджмент, карта ризиків, ідентифікація ризиків, система управління ризиками

Анотація

Важливість аналізу кризи банківської системи витікає не лише з особливостей функціонування банківської системи, а й з її значимості як для економіки та фінансової системи держави загалом, так і безпосередньо для кожного її суб’єкта. Тому гостро стоїть питання, по-перше, якісної діагностики банківської системи, передбачення ймовірних криз та мінімізації їх негативних наслідків для кожного суб’єкта економічних відносин, для гарантування економічної безпеки країни, по-друге, визначення ролі державних органів в цьому процесі, зважаючи на значний рівень державного регулювання банківської системи. Неможливо передбачити або спрогнозувати кризу банківської системи, визначити необхідний інструментарій і розробити будь-яку антикризову програму без якісного детального дослідження природи та сутності кризи, її характеристик, особливостей проявів та параметрів. Карта ризиків допомагає зменшити можливі втрати, пов’язані з реалізацією банківських ризиків. Комплексна система ризик-менеджменту потребує системності і послідовності, лише в цьому випадку вона дасть потрібний ефект. Робота цієї системи повинна базуватися на накопиченому досвіді і бути надзвичайно гнучкою, система повинна реагувати на всі зміни, що відбувається як всередині самого банку, так і за його межами. За допомогою карти ризиків банки матимуть змогу побачити ймовірність виникнення тих чи інших ризиків та звернути увагу на збитки які можуть настати в результаті ризиків притаманних діяльності банку, а отже, надасть змогу сформувати систему заходів, щодо мінімізації, уникнення або компенсації впливу ризиків на результати діяльності банку. Адже якісна система управління ризиками служить не тільки інтересами акціонерів і керівництва, а й забезпечить встановлення надійних і довгострокових відносин з клієнтами і сформує сприятливий імідж банку. Правильне управління ризиками має відігравати першорядну роль в діяльності банків, тому карта ризиків котра була розроблена нами для банку, допоможе оцінити і усвідомити фінансові ризики, а також дасть можливість керівництву банку побачити всю сукупність ризиків та ступінь небезпеки їх настання.

Біографія автора

Я. С. Коваль, Університет «КРОК»

к.н.держ.упр., доцент кафедри управління фінансово-економічної безпеки

Посилання

Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалі' зації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків. Вісник Національного банку України. 2013. № 4. С. 3-7.

Коваль Я. С., Мігус І. П., Денисенко М. П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку. Вчені записки Університету «КРОК». 2017. Вип. 46. С. 125-130.

Куришко О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 267-275.

Балануца О. О. Місце і роль фінансового моніторингу в Україні як основоположного чинника ефективної боротьби держави з легалізацією (відмиванням коштів) та фінансуванням тероризму. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 35-42.

Маслак О. І., Квятковська Л. А., Шийка М. І. Особливості банківського моніторингу при формуванні та оцінюванні фінансової стійкості банків України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. 1(12). Частина IІ. С.33-42.

Самсонов М. І. Моніторинг як інструмент банківського нагляду в Україні. URL : http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/297.pdf.

Koval Y., Laptіev S., Sidak V., Mihus I. Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level: collective monograph. Riga (Latvia), 2019. 216-224 p.

Шиян Д. В. Система забезпечення фінансового моніторингу в банку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економіка». 2011. Випуск 2(54). С. 223-231.

Коваль Я. С., Мігус І. П. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : кол. мон. Черкаси, 2016. 466 с.

Варналій З. С. Детінізація економіки як чинник забезпечення націо- нальної безпеки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. С. 1–18.

Коваль Я. С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України. Вчені записки Університету «КРОК» : Київ, 2018. №4 (52). С.118-134.

Опубліковано
2019-04-29
Як цитувати
Коваль, Я. (2019). ДЕРЖАВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 65-74. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-74
Розділ
Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання