ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Ключові слова: державне регулювання, економічна безпека, банківське регулювання, банківський контроль, банківський нагляд, механізми державного регулювання банківських установ

Анотація

Державне регулювання ринку фінансових послуг, серед яких головою виступає банківська система, здійснювалося на всіх етапах його розвитку, причому, незважаючи на зміну пануючих економічних теорій, методи цього регулювання залишалися постійними. Негативні зміни, які відбулися у банківській системі України знизили загальний рівень її економічної безпеки та зумовили необхідність розробки дієвого механізму державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України. Економічні обмеження — це запровадження обов'язкових економічних нормативів та норм, різних перешкод, які впливають на обсяги доходів банку. До таких обмежень можна зачислити, наприклад, встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій. Економічні обмеження мають зазвичай стимулювальний характер. За допомогою стимулювання доходів і витрат держава прагне спрямувати банк у потрібному напрямку розвитку. Йдеться про застосування податкових пільг, дотацій, пільгових цін на певні продукти тощо. Економічне регулювання за своїм характером є непрямим втручанням у банківську діяльність. За такого виду регулювання державний регулятор не втручається у процес прийняття менеджментом конкретного банку рішення, однак за невиконання приписів буде карати. Покарання або санкції за порушення вимог регулятора можуть бути як адміністративними, так і економічними, прямими і непрямими. Отже, на сучасному етапі державне регулювання не передбачає повного поглинання економічної сфери. Проте трансформація основних завдань та режимів державного регулювання банківської сфери відбувається паралельно із трансформацією інституційного забезпечення державного регулювання банківської діяльності, що передбачає існування відповідних економічних інститутів, які на основі чинної в державі нормативно-правової бази та організаційної структури застосовують інструментарій для ефективного регулювання банківської системи.

Біографія автора

Я. С. Коваль, Університет економіки та права «КРОК»

доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою

Посилання

Сугоняка М. В. Формування механізму антикризового управління системним банком: монографія. Дніпропетровськ, 2013. C. 134— 138.

Андрієнко М. В., Шако В. А. Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід : наук. фах. видання. 2017. № 18. С. 47 – 53.

Олефір А. О. Правові механізми антикризового державного регулювання економіки. Теорія і практика виробництва : наук.-практ. журнал. 2015. Вип. 1(7). С. 1–18.

Бакуменко В. Д. Формування державно-управлiнських рiшень: проблеми теорії, методології, практики: монографія. Київ, 2000. 328 с.

Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика : монографія. Харків, 2015. 349 с.

Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: монографія. Харків, 2002. 364 с.

Коротич О. Б. Класифікація та зміст механізмів управління державою. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 2 (26). С. 122-128.

Вовк В. Я., Тридід В. Я. Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком. Фінанси України: науково-теор. та інформ.-практ. журнал. 2009. № 1. С. 98-106.

Юрій С. І., Луцишин О. О. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки. Фінанси України: науково-теор. та інформ.-практ. журнал. 2010. № 11. С. 48–59.

Кузнєцова Л. В. Вплив глобалізації на розвиток банківської діяльності: кол. монографія. Одеса, 2011. 520 с.

Петик Л. О., Федорова С.В. Кризи банківської системи: характеристики та критерії класифікацій. Науковий вісник НЛТУ України : період. фах. наук.-техн. вид. Львів : Вид-во НЛТУ України, 2010. Вип. 20.2. С. 225-230.

Чуб О. О. Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації. Фінанси України: науково-теор. та інформ.-практ. журнал. 2009. № 7. С. 49.

Смовженко Т. С., Тридід О. М. Антикризове управління стратегічним розвитком банку: монографія. Київ, 2008. 473 с.

Дергачова В., Савельєв М. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави. Економіка України : наук. фах. вид. 2010. № 1. С. 19-28.

Гордіна Т. М. Сучасні проблеми функціонування національної системи страхування вкладів фізичних осіб: теоретичний підхід. URL : http://bukuniver.edu. ua/Applications/zbirnik/n8/29SPF.pdf (дата звернення 18.05.2018).

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679–XIV. Київ: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2018. 238 с.

Дучинський А. П. Механізми розвитку банківських послуг у забезпеченні інвестиційної діяльності економічних суб'єктів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. Вип. 5(4). С. 98-103.

Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. Банківське безпекознавство: навчальний посібник. Київ : Кондор, 2007. 602 с.

Школьник І. О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи :монографія. Суми, 2007. 98 с.

Гавловська Н. І., Рудніченко Є. М., Белінська О. В. Антикризовий менеджмент банківських установ України. Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук. праць. Хмельницький : Ви-во ХНУ, 2010. № 3. С. 107—110.

Стукало Н., Литвин М. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України. Вісник Національного банку України : наук. вісник : зб. наук. праць. Київ : Вид-во Національний банк України. 2010. №6. C.20-25.

Сисоєва Л. Ю. Проблемні аспекти регулювання системних банків. Актуальні питання економіки та сучасного менеджменту : Матеріали XXVII міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 5–6 липня 2013). Львів, 2013.С. 40–41.

Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. URL : http://shron.chtyvo.org.ua/Zubok_M_I/Bezpeka_bankivskoi_diialnosti.pdf (дата звернення 25.07.2018).

Бас М. А. Антикризове управління банківськими установами: теоретичний аспект. Регіональна економіка : наук. практ. журнал. 2011. № 5. С. 111 – 115.

Яременко С. М. Комплексна система економічної безпеки банку і управління нею. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. Київ : Вид-во КНЕУ, 2011. Вип. 17. С. 209–215. 26. Козюк В. В. Незалежність центральних банків : навч. посібник. Тернопіль : Карт-бланш, 2003. 244 с.

Фалюта А. В. Державні методики оцінки фінансового стану банків. Ефективна економіка : електр. фах. видання. 2012. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1090 (дата звернення 13.05.2018).

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Коваль, Я. (2018). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 176-190. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-176-190
Розділ
Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності