УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗПОДІЛОМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • С. Є. Гребень ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-0432-9132
Ключові слова: державне управління, державний фінансовий контроль, механізм управління, заклад вищої освіти, розподіл бюджетних коштів, наукова діяльність

Анотація

У статті представлено авторський підхід до удосконалення механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів в залежності від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти. Систематизовано його основні складові, такі як: мета, завдання, об’єкти та суб’єкти, основні принципи, забезпечення, важелі впливу, інструменти, методичні підходи до оцінювання результатів наукової діяльності та заходи фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів. Основною метою запровадження запропонованого механізму є підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів шляхом прийняття рішення про фінансування ЗВО на основі результатів проведених наукових досліджень. Встановлено основні об’єкти (ЗВО) та суб’єкти механізму (Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України, в т.ч. Міністерство освіти і науки України та інші міністерства, у підпорядкуванні яких знаходяться ЗВО; органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; органи громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки, в т.ч. міжнародні та вітчизняні організації, які складають рейтинги ЗВО). Виокремлено основні напрями забезпечення функціонування механізму, а саме: правовий, нормативний та інформаційний. Систематизовано основні важелі впливу на функціонування запропонованого механізму, а саме: ліцензування, акредитація, державна атестація, розподіл бюджетних коштів. До інструментів реалізації механізму віднесено бюджетне фінансування, державні гранти, стипендії тощо. Окреслено основні напрями реалізації запропонованого механізму, а саме: систематизація критеріїв для оцінювання результатів наукової діяльності ЗВО; порівняння їх з вимогами до ліцензування (акредитації) освітньої діяльності ЗВО; встановлення критеріїв для формування замовлень на отримання бюджетних місць; встановлення взаємозв’язку між критеріями для оцінювання результатів наукової діяльності та розподілом бюджетних коштів; надання бюджетних місць лише тим ЗВО, які здійснюють наукові дослідження на встановленому рівні.

Біографія автора

С. Є. Гребень, ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

аспірант

Посилання

Про вищу освіту : Закон України, редакція від 01.01.2019, підстава - 2443-VIII, 2300-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF

Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-2018-%D0%BF.

Проект Методики проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. URL : https://mon.gov.ua.

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Гребень, С. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗПОДІЛОМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 103-109. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-103-109
Розділ
Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання