ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-174-180

Ключові слова:

управління, інновації, інноваційний розвиток, управління інноваційним розвитком підприємств, євроінтеграція

Анотація

У статті досліджено теоретичні засади  інноваційного розвитку  підприємств в умовах євроінтеграції. Актуальність  теми проведеного дослідження обумовлена тим,  що відповідно до аналізу наукових праць  інноваційний розвиток  є   певним переходом,  зміною структури  виробництва, основних засобів, капіталу, технологій, ресурсів та пріоритетів  із одного на інший  складний, технологічно вищий і водночас більш розвинений рівень техніко-технологічного розвитку, що забезпечує зростання ефективності, продуктивності, енергоощадності та має інші, як економічні так і суспільні, соціальні  переваги і  таким чином забезпечується перехід на більш високий рівень суспільно-економічного розвитку, що відкриває широке поле для практичного застосування отриманих наукових теоретичних знань. Метою статті є дослідження теоретичних засад  інноваційного розвитку  підприємств в умовах євроінтеграції. Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, спостереження, порівняння; системний підхід, процесний, комплексний, функціональний,  логічно-діалектичний методологічні підходи. Отримані наукові  результати полягають в узагальненні дослідженні теоретичних засад, сутності, інновацій, інноваційного розвитку, визначенні,  що їх  понятійний апарат  відзначається багатогранністю та  поліаспектністю.  Виділено чотири основні групи  підходів до  розуміння  сутності інновацій: як процесу  розробки ідей, новацій та  їх впровадженні  у виробництво з подальшою  комерціалізацією у вигляді проєктів, процесів,  обладнання, технологій; як  системи яка створюється, формується    з метою створення   чи впровадження в  діяльність підприємств, нових товарів, технологій, процесів, нового обладнання, тобто як певний комплекс дій, спрямованих на розробку та впровадження, комерціалізацію  інновацій; як результату  здійснення інноваційної діяльності в виді нової розробленої  чи покращеної продукції,  радикально нового чи  покращеного технологічного процесу; та  як зміни технологій виробництва, що являють собою певний «стрибок»,  перехід від застарілої до нової  функції виробництва. Перспективи подальших досліджень полягають у доцільності подальшого вивчення інноваційного розвитку  як   певного переходу,  зміни структури  виробництва, основних засобів, капіталу, технологій, ресурсів та пріоритетів  із одного на інший,  більш складний, технологічно вищий і водночас більш розвинений рівень технологічності, що водночас забезпечує зростання ефективності, продуктивності  та інші, як економічні так і суспільні, соціальні  переваги, що є особливо важливим для підприємств в умовах євроінтеграції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Полтавський, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Бажал, Ю.М. (1996). Економічна теорія технологічних змін. К.: Заповіт, 240 с.

Лапко, О. (1999). Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. К.: Інститут ек. прогнозув. НАН України. 253 с.

Twiss, B. (1974). Managing Technological Innovation. London: Longman. 194. р.

Porter, M. (1988). Cluster and the New Economic of Competition. Harvard Business Rev. №12. Pp. 77–90

Porter, M. (1986). Competition in Global Industries. Harvard Business Press. 581 p.

Schumpeter, J. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical, and StatisticalAnalysis of the Capitalist Process. N. Y.; L.: McGraw-Hill Book. 430 р.

Mensch, G. (1979). Stalemate in Technology: Innovations Overcome theDepression. Cambridge. 320 р.

Ілляшенко, С. М. (2005). Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці. Суми: Університетська книга. 582 с.

Поліщук, Н. В. (2009). Теоретичні підходи до визначення сутності інновацій. Галицький економічний вісник. № 1 (22). С. 20 –23

Ястремська, О. М. (2004). Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади. Х.: ХДЕУ. 472 с.

Мочерний, С. В. (2005). Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Львів: Світ. 616 с.

Язлюк, Б. (2006). Економічний зміст інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств та напрямки її трансформації. Тернопіль: Економічна думка. Вип. 6. С. 47-51.

Громика, Р. П. (2013). Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 5 (61). С. 83-87.

Пересунько, З. М. (2013). Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії. Ефективна економіка. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2192

Freeman, C. (1995). The National System of Innovation in Historical Perspective. Cambridge Journal of Economics. Vol. 19. №. 1. С. 15-18.

Litvin N. Prospects for attracting European investment in Ukraine's economy / N. Litvin, S. Tkalenko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021) . Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/338

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Полтавський, Д. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 174–180. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-174-180

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування