ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-68-73

Ключові слова:

інвестиціїї, дисконтування, економічна ефективність інвестицій, коефіцієнт покриття, інвестиційні проекти

Анотація

В статті розглянуто обсяги інвестування в економіку України, визначені фактори, що забезпечують позитивний вплив на інвестиційний клімат та окреслені проблеми формування сприятливого інвестиційного середовища. Актуальність теми полягає в тому, що існують проблеми залучення інвестицій та підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств останнім часом, адже, забезпечення високих темпів розвитку господарюючих суб‘єктів та підвищення конкурентоспроможності значною мірою визначається рівнем їх інвестиційної активності та діапазоном інвестиційної діяльності. Незважаючи на значні іноземні запозичення, на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні вітчизняні підприємці і надалі потребують великого обсягу зовнішнього фінансування. Для того, щоб стати дійсно незалежною державою, підвищити не тільки добробут своїх громадян, а й загальний економічний рівень розвитку країни до загальноєвропейського, насамперед, треба визначити стратегічний напрям державної економічної політики. Це інноваційний розвиток економіки. Основна структурна ланка – це підприємство. Тому розробка ефективної інноваційної політики підприємств є найважливішою задачею сьогодення. Основною умовою для іноземного інвестора при здійсненні капіталовкладень є, насамперед, можливість реалізувати свої економічні інтереси. Тому першочерговим завданням для українського підприємства є забезпечення можливості переконати іноземного інвестора у вигідності для нього такого інвестування та в мінімальному рівні ризиків при цьому.
Сучасну ринкову економіку неможливо уявити без іноземних інвестицій. Вони є вирішальним чинником економічної політики як промислово розвинутих країн, так і країн, що розвиваються. Від ефективної реалізації інвестиційного капіталу залежить стан виробництва продукції, розвиток імпортозамінних виробництв, рівень технічного оснащення підприємств і можливість розв‘язання соціальних та екологічних проблем економіки. Передумовою успішного результату залучення інвестицій є погодження інтересів та узгодженість дій між зацікавленими сторонами: підприємством та інвестором, які формують групу головних суб‘єктів системи залучення інвестицій на підприємства та впливають на реалізацію інвестиційних проектів і вибір форми залучення інвестицій (корпоративна чи договірна). Визначальними критеріями відбору інвестиційних проектів інвесторами є фінансові, ринкові та кадрові. Залежно від масштабу та специфіки інвестиційного проекту другорядними суб‘єктами системи можуть виступати державні органи влади, агентства із залучення інвестицій та інші посередники.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. О. Мошляк, Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Іноземні інвестиції в Україні: бар‘єри, можливості і шанси. Економіст : журнал. 2010. №4. С. 54.

Ланченко Є.О. Аналіз інвестиційних процесів і зайнятості в аграрному секторі економіки. Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. 2010. №6. С. 81-86.

Вікарчук О.І. Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу. Економіка. Управління, Інновації : електронне наукове фахове видання. 2009. №2. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/index.html (дата звернення 02.09.2018).

Парій Я.П. Діалектика інвестицій та розвитку національної економіки в умовах геополітичних трансформацій. Державне управління: теорія та практика : електронне наукове фахове видання. 2009. № 2 (10). 2009. – №2. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Dutp/2009_2/doc_pdf/Pariy.pdf (дата звернення 02.09.2018).

Проблеми економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств та резерви її підвищення. Наукове товариство Івана Кушніра. URL : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=33972 (дата звернення 02.09.2018).

Інвестиційна політика підприємства. Економіка. URL : 73 http://ukr.vipreshebnik.ru/investitsijnijmenedzhment/ 4044-investitsijnapolitikapidpriemstva.html (дата звернення 02.09.2018).

Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2000. 151 с.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. Київ, 2009. 668 с.

Проблеми і перспективи інтеграції України до міжнародного інвестиційного ринку: монографія. Київ, 2004. 166 с.

Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пострадянських країнах : навч. посібник. Київ : Відродження, 2003. 202 с.

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Мошляк, І. О. (2019). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 68–73. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-68-73

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування