ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗРІЛОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-213-222

Ключові слова:

самоактуалізація, особистість, зрілий вік, психологічні особливості самоактуалізації, дослідження самоактуалізації особистості

Анотація

В статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей самоактуалізації особистості зрілого віку. Висвітлено, що питанню самоактуалізації присвячена значна кількість психологічних досліджень як у наукових працях екзистенційних філософів і мислителів, так і представників гуманістичної психології, у тому числі дослідників психодинамічного підходу. Розкрито, що проблемі самоактуалізації особистості приділяли увагу і вітчизняні науковці. Зазначено, що зрілий вік досліджуваних відповідає віковій періодизації за біологічними ознаками (чоловіки від 22 до 60 років і жінки від 21 до 55 років). Емпіричне дослідження дозволило визначити рівень прагнення особистості зрілого віку до самоактуалізації, тобто наскільки вона здатна визначати стратегію свого життєвого шляху й оцінити міру свого успіху у цьому. У результаті встановлено за методикою САМОАЛ, що у переважної більшості є середній рівень розвитку самоактуалізації. Досліджено психологічні особливості самоактуалізації особистості зрілого віку відповідно діагностичних шкал, у результаті чого відмічено, що психологічні особливості самоактуалізації полягають у пріоритетності розвитку окремих її складових, зокрема, перші три позиції займають гуманістичні цінності, автономність і креативність. Виявлено особливості самоактуалізації залежно від статі, віку (вікової періодизації 1 і 2-го періоду зрілого віку досліджуваних), освіти, стажу трудової діяльності. Засвідчено, що стать досліджуваних не впливає на рівень самоактуалізації осіб зрілого віку (три чверті жінок і більше половини чоловіків мають середні показники даного феномену). Констатовано, що високий рівень розвитку самоактуалізації в більшій мірі показали досліджувані 2-го періоду зрілого віку. Високий рівень виявили більшість осіб зрілого віку з вищою освітою. Також відзначено, що зі збільшенням стажу трудової діяльності підвищується і рівень самоактуалізації особистості, а, отже, і задоволеність професійною кар’єрою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Нежинська, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; доцент кафедри психології, педагогіки та соціології, Державний податковий університет, м. Ірпінь, Україна

Світлана Хілько, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Посилання

Goldstein K. Human nature in the light of psyschopathology. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1940. 258 p.

Horney K. Self-analysis. New York : Norton, 1970. 309 p.

Gallwey W. Timothy. The Inner Game of Tennis. 1st. New York : Random House, 1974. 141 p.

Allport G. Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality. New Haven : Yale University Press, 1959. 118 p.

Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Пер. з англ. О. Замойської. Харків, 2022. 160 с.

Kaufman S. B. Self-actualizing people in the 21st century: Integration with contemporary theory and research on personality and well-being. Journal of Humanistic Psychology. 2018. Р. 1–33. URL : https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2018/11/Kaufman-self-actualization-2018.pdf

Основи психології та педагогіки. Психологія : лабораторний практикум / Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Т. В. Первушина. Вінниця : ВНТУ, 2010. 139 с.

Медична біологія / За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Підруч. Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. 656 с. : іл. ISBN966-7890-35-X

Maslow A. H. Motivation and personality. Second edit. New York, Evanston and London : Harper & Row, Publishers, Inc., 1970. 394 p.

Krems J. A., Kenrick D. T., Neel R. Individual Perceptions of SelfActualization: What Functional Motives Are Linked to Fulfilling One’s Full Potential. Personality and Social Psychology Bulletin. 2017. 43(9):014616721771319. Р. 1-16. DOI: 10.1177/0146167217713191

Милашенко К. О. Дослідження ціннісних орієнтацій як ресурсу самоактуалізації особистості дорослого віку. Психологія і особистість. 2018. № 1 (13). С. 96 105.

Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія. Київ : Наук. світ, 2008. 318 с.

Ткалич М. Г., Шутько Д. О. основні підходи до вивчення феномену самоактуалізації особистості в зарубіжній психології. Проблеми психології. 2013. № 1. С. 65 71. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_1_14

Сингаївська І. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості. Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2014. Вип. 41. С. 168–176.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Нежинська, О., & Хілько, С. (2023). ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗРІЛОГО ВІКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 213–222. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-213-222

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія