ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Наталія Воробйова Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв https://orcid.org/0000-0001-7684-6705
  • Світлана Гаврилюк ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0003-1001-4046
  • Тетяна Литвинова ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-29-37

Ключові слова:

інклюзія, інклюзивні інновації, соціальні інновації, інклюзивне зростання, креативна економіка

Анотація

У статті представлене дослідження теоретико-методологічних засад інклюзивного розвитку, обгрунтовано необхідність використання концепції інклюзивності в сучасних умовах. Відповідно до мети  статті досліджено концепцію інклюзивності як основу економічної розбудови України. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні та специфічні методи, зокрема, метод логічного узагальнення, порівняльного аналізу, теоретичної  інтерпретації,  а також  аналітичний, логічний та системний методи. Оцінено рівень інклюзивного розвитку України, з’ясовано проблеми інклюзивного зростання та визначено перспективні напрямки формування національної моделі інклюзивного росту. Досліджено сутність інклюзивного зростання як основи формування інноваційної стратегії економічної розбудови України. Акцентовано увагу на ідеї інклюзивності, пріоритетом якої є підвищення добробуту населення, розширення можливостей людини, її активна участь у виробництві та розподілі благ, гарантія соціальної захищеності. Розглянуто підходи до визначення індексу інклюзивного розвитку як показника економічного зростання. Представлено компоненти індексу інклюзивного розвитку. Акцентовано увагу на необхідності та важливості переходу до інклюзивного розвитку, який створює можливості для вразливих контингентів населення більш справедливого розподілу ресурсів,  зростання добробуту в суспільстві. Визначені ключові аспекти інклюзивного зростання, що включають створення робочих місць, соціальний захист, соціальну інтеграцію, структурні перетворення, а також інклюзивні інновації. Доведено необхідність впровадження «інклюзивних» інновацій та інноваційних продуктів, спрямованих на поліпшення добробуту малозабезпечених груп населення, зокрема з позицій їхнього доступу до основних державних послуг. Охарактеризовано різновиди інклюзивних інновацій у сфері послуг, зокрема у сфері туризму. Зосереджено увагу на забезпеченні інклюзивного розвитку як передумови добробуту усіх верств населення та економічного прогресу в України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Воробйова, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв

К.е.н., доцент,  доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, м. Київ, Україна

Тетяна Литвинова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Старший викладач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. // World Economic Forum. 2018. 14 p. URL: https://www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018. (Дата звернення: 04.11.2022).

Базилюк А.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. К.: НТУ, 2015. С. 5-12.

Решетило В. П. Концепція інклюзивного сталого розвитку та її реалізація в умовах децентралізації. Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків, 1–28 лютого 2020 р. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 7-10.

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України: монографія / [Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М. та ін.] ; за ред. д.е.н. І.М. Бобух ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2020. 516 с.

Броницький А. Н. Роль государства в становлении инклюзивного институционального режима.// Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків, 1–28 лютого 2020 р. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 23-25.

Inclusive Growth: More than Safety Nets. Arjan de Haan, International Development Research Centre, Ottawa.Sukhadeo Thorat, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. SIG working paper 2013.

Rafael Ranieri and Raquel Almeida Ramos, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). Аfter All, What is Inclusive Growth, 2013.

Через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро. Українська правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/16/692679. (Дата звернення: 10.11.2022).

Продіус О.І. Інклюзивні інновації в контексті соціальної відповідальності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 14. С. 84-87.

Давимук С. А., Федулов Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2017. 528 с.

Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. Terry McKinley ADB Sustainable Development Working Paper Series, June 2010.

Inclusive Green Growth. The Pathway to Sustainable Development. International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank. 2012.

«Інклюзія — це спроба пізнати іншого»: культурні проєкти про інклюзивні програми. URL: https://creativeeurope.in.ua/posts/inclusion-in-cultural-projects (Дата звернення: 14.11.2022).

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Воробйова, Н., Гаврилюк, С., & Литвинова, Т. (2023). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 29–37. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-29-37

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка