ПОЄДНАННЯ НОМОТЕТИЧНОГО ТА ІДІОГРАФІЧНОГО ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-47-56

Ключові слова:

етична культура, культура якості, номотетичний підхід, ідіографічний підхід, неформальна освіта дорослих, , заклад неформальної освіти дорослих, кодекс етики

Анотація

Одним з пріоритетних напрямків відновлення України після війни є освіта. Велике значення матиме можливість отримувати «швидкі» знання. Відповідно, надання якісних освітніх послуг закладами неформальної освіти дорослих (надалі-заклади НОД) уможливить опанування в короткий термін слухачами нових затребуваних професійних навичок, що в свою чергу дозволить пришвидшити післявоєнні відновлювальні процеси на території нашої країни. Основною метою статті є дослідження умов формування етичної культури та її складових у закладі неформальної освіти дорослих з використанням номотетичного та ідіографічного підходів. В цій статті досліджено формування етичної культури та етичного професійного середовища, як складової системи забезпечення якості освітніх послуг в закладі неформальної освіти дорослих, із застосуванням поєднання номотетичного та ідіографічного підходів. А також, визначено можливості, які вони створюють, для систематизування базових принципів та формулювання узагальнувальних висновків. Особливу увагу приділено аналізу політики дотримання етики на різних рівнях відповідальності та принципам забезпечення якості надання послуг в закладах неформальної освіти дорослих;  авторкою дано визначення кодексу етики закладу неформальної освіти дорослих, сформульовано його основні положення та доведена необхідність його застосування в закладах неформальної освіти дорослих з метою надання якісних освітніх послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Наконечна, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірантка, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Лагодієнко В.В., Каламан О.Б., Пурцхванідзе О.В. (2020). Особливості методології наукового дослідження сфери управління. Бізнес-навігатор, № 5 (61), с. 77–83. Режим доступу: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/61_2020/14.pdf.

Бойченко Н. (2012). Етика особистісної комунікації в освітньому процесі. Схід, № 4 (118), с. 121-125. Режим доступу http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/62541.

Товканець Г. В. (2015). Етика взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі вищого навчального закладу. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Вип. 2. С. 216-227. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2015_2_19.

Стадний Є. (2021). Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах. Режим доступу: https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/rekomendazij.pdf.

Лунячек, В.Е., Лунячек, Н.О. (2013). Етична складова як умова ефективного розвитку освіти в Україні. Режим доступу: http://surl.li/ehytm.

Хоружа Л.Л. (2012). Етичні основи реалізації завдань неперервної освіти людини. Сучасна початкова освіта: вектори розвитку, с. 288-294. Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/33686526.pdf.

Ділова етика як основа бізнесу/Освіта.UA-2010. Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10766/

Лук`янова, Л. Неформальна освіта дорослих, як невід`ємна складова освіти впродовж життя. Режим доступу: http://www.uaod.org.ua/data/PRO_OSVITU_DOROSLYH/unformal_OD.PDF

Європейський порядок денний для навчання дорослих. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1mvOVG7YIfMFApk 2maCZyv-LNZVoKqry2/view

Лук’янова Л.Б. (2011). Концепція освіти дорослих в Україні. Ніжин: ПП Лисенко М.М.,. 24 с. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2011_3%281%29__3.

Проєкт Закону України від 10.02.2022 № 7039 «Про освіту дорослих». Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73746.

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017, № 38-39, ст.380. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Стандарт ISO 21001:2018 «Система управління освітніми організаціями». Режим доступу https://www.iso.org/standard/66266.html

Гончарук А. (2012). Неформальна освіта дорослих в країнах ЕС. Педагогічні науки, №54. Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/964/1/Goncha.pdf

Чайка Г. Л. (2011). Культура ділового спілкування менеджера : навчальний посібник. Київ: Знання. 445 с. Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25599/1/ 265.PDF.

IAU-MCO Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education. Режим доступу: http://ethicscodescollection.org/ detail/ba1485a2-0116-4455-b7d10ad8cc089930

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Наконечна, О. (2022). ПОЄДНАННЯ НОМОТЕТИЧНОГО ТА ІДІОГРАФІЧНОГО ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 47–56. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-47-56

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування