РОЛЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-56-61

Ключові слова:

фінансова безпека, економічна безпека, ризики, загрози, фінансово-економічна система, соціально-економічний розвиток

Анотація

Метою статті є обґрунтування теоретико-прикладних засад дослідження ролі та місця фінансової безпеки в системі зміцнення економічної безпеки держави. Інтенсифікація кризових явищ у фінансовій сфері держави призводить до сповільнення темпів економічного зростання та забезпечення достатнього рівня економічної безпеки фінансової системи. В сучасних умовах стійкої нестабільності держава не спроможна належним чином захистити власні національні економічні інтереси, що призводить до критичного зниження рівня її фінансової безпеки. Окреслені тенденції зумовлюють нагальну необхідність пошуку шляхів підвищення рівня фінансової безпеки держави та забезпечення стабільності всієї економічної системи. У статті здійснено огляд основних наукових підходів до розуміння сутності наукової категорії «фінансова безпека держави», виокремлено її місце в системі зміцнення економічної безпеки держави. Проведено аналіз динаміки рівня фінансової безпеки України впродовж 2008–2021 рр. та з’ясовано, що зниження її рівня спостерігається в періоди соціально-економічних та суспільно-політичних криз. Виокремлено основні проблеми забезпечення фінансової безпеки в системі зміцнення економічної безпеки держави, серед найбільш вагомих із яких виділяється зростання навантаження на бюджетну систему національного, регіонального та місцевого рівнів, посилення інфляційних чинників, знецінення національної валюти, різке зростання державного боргу та скороченням джерел його фінансування, неефективність банківської, страхової та податкової систем. Обґрунтовано необхідність розроблення комплексу заходів ефективної протидії ризикам і загрозам, що деструктивно впливають на рівень фінансової безпеки держави. Запропоновано основні напрямки забезпечення фінансової безпеки держави шляхом перегляду й удосконалення фінансової політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анжела Рижкова, Львівський державний університет внутрішніх справ

Аспірант кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки Інституту управління, психології та безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Посилання

Варналій З.С. (2009). Економічна безпека: навчальний посібник. К.: «Знання». 647 с.

Власюк О.С. (2011). Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання. К.: ДННУ «Академія фінансового управління». 474 с.

Вінічук М.В., Верескля М.Р., Михаліцька Н.Я. (2019). Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика: колективна монографія. Полтава: ПП «Астрая». 115 с.

Бліхар В., Бліхар М., Копитко М., Омельчук О., Башук В., Живко З., Вінічук М., Стадник М. (2021). Національна безпека держави: філосоофсько-правовий і соціально-економічний аналіз: монографія. Хмельницький: Вид-во ХУУП ім. Л. Юзькова. 404 с.

Єрмошенко М., Горячева К. (2010). Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємництво: монографія. К.: НАУ. 232 с.

П’ятницька Г.Т., Федулова І.В. (2020). Фінансова безпека країни та підприємства: визначення, взаємозв’язок та ризики забезпечення. Ефективна економіка. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8059.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v 1277731-13#Text.

Request to the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), «The Level of Economic Safety». URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/ rivien_iekonomichnoyi_biezpieki.

Рівень економічної безпеки інтегральний та за окремими складовими: електронний лист-відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 08.07.2020 до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Вих. номер 3032-06/43477-09 від 14.07.2020.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року»: Указ Президента України від 11.08.2021 № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text.

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Рижкова, А. (2022). РОЛЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 56–61. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-56-61

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка