ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНУ

Автор(и)

  • В.В. Гура ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-76-84

Ключові слова:

корупція, корупційні діяння, підходи, дефініція, ознаки, суб’єкти, об’єкти, мета, сфери поширення, форми прояву

Анотація

У статті розглянуто поняття корупції, морфологічне походження терміну, точки зору науковців на суть цього явища. Мета даного дослідження полягає у детальнішому вивченні підходів до розуміння суті поняття «корупція». У роботі охарактеризовано основні підходи до трактування поняття «корупція», які доповнюють один одного. До них належать підходи: традиційний або нормативно-ціннісний, який визначає корупцію як порушення норм права, моралі та етики; модерністський або класичний, що розглядає корупцію як протиправну дію або продажність посадової особи; економічний або ринково-центристський, за якого корупція постає як тіньовий політико-економічний ринок; ревізіоністський або функціональний, представники якого характеризують корупцію як позитивне явище для транзитивної економіки; політологічний або політичний, що представляє корупцію як окремий інститут в процесі реалізації суспільних відносин щодо використання влади її суб’єктами з метою впливу на політичні процеси; біхевіористичний або соціально-психологічний, котрий вбачає в корупції соціально-психологічний феномен в усіх її проявах; інституційний або державно-управлінський, що характеризує корупцію як особливу форму державно-владних відносин, що передбачає протиправний обмін службових повноважень посадової особи владної структури на особисті преференції. Наведено характерні для кожного підходу визначення «корупції». Вивчено також офіційний або легальний підхід (законодавчий або юридичний) до трактування «корупції», що ґрунтується на вітчизняних та міжнародних юридичних документах. Зазначено, що, зважаючи на усе різноманіття підходів доктринальних та юридичних до трактування поняття «корупція», досить складно сформувати її універсальне визначення, яке б враховувало усі аспекти її прояву: правові, політичні, економічні, морально-етичні тощо. Тому, для уточнення дефініції поняття «корупція» також проаналізовано мету корупційних діянь та їх об’єкти, охарактеризовано суб’єктів корупційних взаємовідносин, вивчено форми прояву корупційних правопорушень, розкрито способи реалізації та сфери поширення корупції, а також вивчено функції корупції в суспільних відносинах Охарактеризовано специфічні, ідентифікуючі ознаки корупції, які повинні відображатись у дефініції. За результатами проведеного дослідження наведено авторське трактування поняття «корупція».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В.В. Гура, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Нинюк М., Нинюк І. Корупція як фактор загрози національній безпеці та суспільному ладу України. Історико-правовий часопис. 2015. № 2. С. 71-76.

Пайєтт Д. Українська корупція страшніше російських танків. UkrMedia інтернет-газета. URL: https://ukr.media/politics/238369/.

Індекс сприйняття корупції – 2020 : результати України. URL: https://nabu.gov.ua/en/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya-korupciyi-2020-rezultati-ukrayini.

Виховання доброчесності та зниження ризиків корупції. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 252 с.

Кінаш М. М. Корупція як соціальне негативне явище. Форум права. 2012. № 4. С. 458-463.

Несневич Ю. А. Проблема концептуализации феномена коррупции. Евразийский Союз: Вопросы международных отношений. 2016. Вып. 1(15). С. 106-119.

Nye J. Corruption and political development: a cost-benefit analysis. American Political Science. 1967. № 12(61). Р. 417-427.

Михненко А. М., Руснак О. В., Мудров А. М. та ін Запобігання та протидія корупції: навч. посібник / за ред. А. М. Михненка. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. 667 c.

Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 28. С. 69-78.

Бачинська І. С. Детермінанти корупції в Україні, або чому державні службовці залучені до корупційного процесу. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 32. С. 377-382.

Волошенко А. В. Корупція: історичні витоки та сучасні прояви. Економічна теорія та історія економічної думки. 2015. № 3(165). С. 8-16.

Серьогін С. Соціальна сутність корупції в органах державної влади. Актуальні проблеми державного управління. 2010. Вип. 2. С. 130-132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2010_2_39

Huntington S. Modernization and Corruption. Political Order in Changing Societies. New Haven, Conn: Yale University Press, 1968. 488 p.

Leyes C. What is the Problem About Corruption? Journal of Modern African Studies. 1965. Vol. 3. № 2. Р. 215-230.

Стогова О. В. Люстрація як передумова ефективно боротьби з корупцією. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2016. Вип. 1(13). С. 167-178.

Пірен М., Ребкало В. Запобігання корупції в системі політико-владних відносин сучасного українського суспільства. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011/2. № 4. С. 191-200.

Friedrich C. J. The Pathology of Politics: Violence, Betrayal, Corruption, Secrecy, and Propaganda. N.Y.: Harper &Row, 1972. 287 p.

Луценко М. М., Щербина Л. І. Корупція в Україні: сучасний стан і проблеми протидії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 15(2). С. 142-145.

Левчук А. О. Поняття, сутність корупції та корупційних правопорушень. Юридичний бюлетень. 2019. Вип. 9. С. 171-177.

Трепак В.М. Особливості дефініції поняття «корупція». Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 4. С. 181-194.

Мартинов Д. Ю., Обушна Н. І. Феномен корупції в системі публічного управління: теоретичні аспекти наукового дискурсу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1720

Права человека : Международный сборник договоров. Нью-Йорк: ООН, 1989. 474 с.

Довідковий документ про міжнародну боротьбу з корупцією : підготовлений Секретаріатом ООН, № 169/14. Каїр : ООН, 1995. 47 с.

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014. №1700-VII. Чинний зі змінами. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25

Klitgaard R., Maclean-Abaroa R., Lindsey Parris H. Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention. ICS Press and World Bank Institute, 2000. 162 p.

П'ясецька-Устич С. В. Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-1. С. 19-26.

Варналій З. С., Буркалецька З. С., Саєнко О. С. Економічна безпека України : проблеми та пріоритети зміцнення : монографія. Київ : Знання України, 2011. 299 с.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Гура, В. (2021). ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 76–84. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-76-84

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування