ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-100-108

Ключові слова:

формування маркетингової стратегії, український товаровиробник, зовнішні ринки, диференціація, консолідація

Анотація

У статті аналізуються проблеми формування маркетингової стратегії виходу українського товаровиробника на зовнішні ринки. Відмічається, що маркетингова стратегія успішного підприємства не може ефективно функціонувати  без організації вдалої збутової діяльності  на зовнішніх ринках. У 90-х років ХХ сторіччя було започатковано потужне піднесення  маркетингу зовнішньо-збутової діяльності, як  важливого компонента затрат виробництва. Метою статті є розкриття основних факторів та тенденцій, які впливають на формування маркетингової стратегії виходу українського товаровиробника на зовнішні ринки. Виходячи на закордонні ринки, власники підприємства повинні чітко знати, які маркетингові кроки принесуть прибуток і які заходи варто впровадити, щоб запобігти  збитків. Для цього їм потрібно  правильно оцінювати маркетингові заходи, застосовуючи відповідні  методи та засоби аналізу. Підкреслюється, що в українській економічній  науці є кілька підходів до оцінювання  результативності маркетингової політики фірми при виході на  зовнішні ринки. Так українська  економістка Дерев’янченко Т.Є. запропонувала систематизацію, основою якої є кількісні показники оцінки продуктивності. Українські економісти В.А. Верба та О.М. Гребешков висловили наступне:«усі нинішні методичні підходи за параметром засобу оцінки потрібно звести у дві групи: 1) на базі оцінок фахівців; 2) на базі формулювання матеріальної розцінки». Щодо наступної групи показників то тут скористаємося  підходами висловлених у працях українського економіста В.П.Савчука, який говорить, що в нинішніх умовах в якості всеосяжного покажчика продуктивної роботи підприємства зобов'язана виступати ціна виробництва, як вимірювач капіталу власника. Приводяться теоретичні викладки зарубіжних вчених Дж. Ленсколда, який надав детальну характеристику результативності маркетингу, що ґрунтується на дослідженні покажчика прибутковості маркетингових вкладень (ПМВ). У свою чергу, Амблер Т. запропонував іншу градацію чисельних  та якісних маркетингових ознак. Ф.Котлер наступним чином дав визначення, маркетинговій стратегії – це  витримана схема маркетингових кроків, за сприянням яких компанія має надію здійснити свої маркетингові задачі. Портер наголошує на наступних стратегіях: невисоких затрат, диференціації та  консолідації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д.К. Ткач , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Дерев’янченко Т. Є. Проблеми оцінювання результативності маркетингової діяльності підпри.мства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2005. №2(22) 6.

Яшева Г. А. Эффективность маркетинга: методика, оценки и результаты. Практический маркетинг. 2003. №8.

Савчук В. П. Как измерить эффективность маркетинга, или «финансы маркетинга». Консалтинговая компания «Стратегический партнер». URL : http://sp.com.ua/biblio/?cat=2&bid=41.

Ленсколд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетингових компаний / Пер.с англ. под ред. В.Б.Колчанова и М.А.Карлика. СпБ.: Питер, 2005. 272 с.

Верба В. А., Гребешков О. М. Менеджмент проектів і консалтинг. Сучасні методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. URL: еconomica.org.ua.

Наумова В. С. Оцінка ефективності міжнародного маркетингу підприємства: автореф. дис. 2002. Київ.

Roland T. Rust, Tim Ambler, Gregory S. Carpenter, V. Kumar, & Rajendra K. Srivastava Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Marketing. 2004. Vol. 68, рр. 76–89.

Управление маркетингом: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 Маркетинг / Под ред. А.В. Короткова, И.М. Синяевой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 463 с.

Поль У. Фэррис, Нейл Т. Бендл и др. Маркетинговые показатели. Днепропетровск, 2009.

Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб.: Питер, 2003. 1056 с.

Ілляшенко С. М., Пересадько Г. О. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. 328 с.

Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. СПб : Питер, 2007. 800 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підруч / 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Портер М. Международная конкуренция. Москва : «Маркетинг», 2002. 892 с.

Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. Бизнес Информ. 2008. № 3. С. 25-30.

Яценко Р. Н. Модели оценки, анализа и прогнозирования положения предприятия напреимущества стран: пер. с англ. Москва : Экономика, 2003. 580 с.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Ткач , Д. (2021). ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 100–108. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-100-108

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг