ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Автор(и)

  • В.І. Грушко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Д.В. Шульдяков ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-35-43

Ключові слова:

фінансове регулювання, доходи, домогосподарства, ринкова економіка, державне регулювання

Анотація

Україна перейшла в нову епоху історії, пов’язану з Революцією гідності та появою можливості побудувати нову країну на принципах сталого розвитку, верховенства права, захисту прав людини, демократії, солідарності, належного врядування. Сталий розвиток орієнтований перш за все на людину та покращення якості її життя у сприятливому соціально-економічному середовищі та екологічно. чистому, здоровому, різноманітному природному довкіллі. Сталий розвиток національної економіки спрямований на подолання бідності шляхом ефективної зайнятості населення, високої вартості робочої сили, накопичення людського і соціального капіталу, розвитку підприємницької активності населення, зміцнення середнього класу, підвищення соціальних стандартів і гарантій, а також надання необхідної соціальної підтримки вразливим групам населення. Одним з важливих питань функціонування домогосподарств, вважається формування їхньої достатньої фінансової бази, що дозволить повноцінно забезпечити розвиток кожного з членів домогосподарства – безпосередніх власників та носіїв людського капіталу. Необхідність державного регулювання економіки випливає з об’єктивно притаманних державі економічних функцій. В умовах існування різних форм власності роль державного регулювання полягає, з одного боку, у забезпеченні юридичного механізму їх реалізації, а з іншого – у спрямованому впливі на ринкові параметри, що забезпечують організацію функціонування економічної системи як цілого. Сьогодні в Україні загальновизнаною є об’єктивна необхідність переходу до регульованого ринку. Однак чітко не визначено форми, принципи й засоби державного регулювання. Через це особливого значення набуває встановлення кола об’єктів державного впливу, оскільки саме об’єкт зумовлює адекватну йому економічну форму державного регулювання. Розвиток об’єкта регулювання зумовлює розвиток форм і засобів його регулювання. Метою статті є шляхи вдосконалення фінансового регулювання доходів домогосподарств. У статті розглядається питання регулювання доходів домогосподарства через оцінку показників доходів населення. Аналізуються реальні тенденції і закономірності в їх динаміці та пропонуються ефективні шляхи і механізми подальшого зростання доходів населення і відповідно рівня його життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.І. Грушко , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів

Д.В. Шульдяков , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрант

Посилання

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ. 2009. 864 с. URL: httр://іеf.оrg.uа/dосs/mg/Mоn_Hеyеts_2009_W.рdf.

Грушко В. І., Наконечна О.С., Чумаченко О. Г. Національні фінанси: підручник / за ред. проф. В.І. Грушка. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 2017. 660 с.

Грушко В. І. Реформування податкової системи як необхідна умова збалансування державного бюджету. Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». 2005. №14. С. 100-106.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: httр://ukrstаt.gоv.uа/.

Доходи і заощадження в перехідній економіці України / За ред. С. Панчишина та М. Савлука. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 406 с.

Кваснікова Г. С. Стан рівня заробітної плати та посилення стимулюючої функції у мотивації праці. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 165 с.

Макаренко Ю. П. Особливості функціонування домогосподарств у сучасних умовах господарювання. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. №1 (17). С. 125-130.

Пенсійна система: підручник / за ред. Грушка В. І., Скулиш Ю. І. 4-те вид., доп. і перероб. Київ, 2019. 512 с.

Праця України у 2017 році: Державна служба статистики України. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2018. 282 с.

Розмір мінімальної заробітної плати. URL : httр://соns.раrus.uа/_dісt_vіеw.аsр?rnx=.0DHЕ47fс09fе29сеfе2626b6а689827b503d.

Савенко О. Л. Економічний механізм державного регулювання доходів населення в ринкових умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством. Київ, 2002. 16 с.

Семенченко А. В. Регулювання доходів населення в контексті соціальної стратифікації суспільства. URL: httрs://www.hnеu.еdu.uа/wр-соntеnt/uрlоаds/2018/11/Sеmеnсhеnkо-А.V.-Dіsеrtасіyа-Vсhеnnа-rаdа-D-64.055.02-2017.рdf.

Семенченко А. В. Структура доходів найманих працівників. Управління розвитком. 2011. №24 (12). С. 68-71.

Румик І. І. Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій. Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства : колективна монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. С. 132-145.

Drobyazko S., Bondarevska O., Klymenko D., Pletenetska S., Pylypenko O. Model for forming of optimal credit portfolio of commercial bank. Journal of Management Information and Decision Sciences. 2019. Vol. 22. №4. P. 501-506.

Стожок О. З. Формування і розподіл доходів населення в умовах трансформації економіки. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 2008. 19 с.

Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 442 с.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Грушко , В., & Шульдяков , Д. (2021). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 34–43. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-35-43

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування