РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ ТА ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Т.О. Ковалькова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-242-250

Ключові слова:

вольова регуляція, емоційна регуляція, студент, тренінг

Анотація

Психічний рівень регуляції є провідним у поведінці людини; завдяки йому здійснюється інформаційний обмін, пристосування до життя. Поведінка особистості набуває характеру цілеспрямованої діяльності, у якій найбільш повно реалізується її активність, яка регульована свідомо поставленою метою. У статті наголошується на тому, що студент є рушійною силою протікання всіх навчально-виховних процесів. Метою даної статті є висвітлення можливостей розвитку вольової та емоційної регуляції студентів за допомогою тренінгової роботи. Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 1. На основі аналізу наукової літератури узагальнити теоретичні підходи щодо проблеми емоційної та вольової регуляції поведінки особистості. 2. Обґрунтувати прoгрaму тренінгу «Розвиток емоційної та вольової регуляції студентів». Автором узагальнено теоретичні підходи щодо проблеми емоційної та вольової регуляції поведінки особистості на основі аналізу наукової літератури. Визначено основні методи емоційної саморегуляції особистості. На основі досліджень теоретичної літератури описано можливості застосування психорегулюючого тренування для розвитку здатності до вольового зусилля. Охарактеризовано базальні (первинні) та системні (вторинні) вольові якості особистості як стійкі, незалежні від ситуації психічні утворення, що констатують досягнутий студентом рівень свідомої саморегуляції поведінки, до них належать: енергійність, терплячість, витримка, сміливість, наполегливість, дисциплінованість, самостійність, цілеспрямованість, ініціативність та організованість. Обґрунтовано прoгрaму тренінгу з розвитку емоційної та вольової регуляції студентів. Охарактеризовано мету, завдання, принципи і правила проведення тренінгу, методи, що були використані під час тренінгу, зокрема: групові дискусії, проективні методики, психогімнастичні та практичні вправи, рольові ігри та мозковий штурм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т.О. Ковалькова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.пед.н., доцент кафедри психології

Посилання

Вачков И. В. Психология тренинговой работы: содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. Москва : Эксмо, 2007. 416 с.

Габдреева Г. Ш. Практикум по психологии состояний: учебное пособие. СПб: Речь, 2004. 480 с.

Гаврилькевич В. К. Иерархические уровни эмоциональной саморегуляции личности как объект психодиагностики. Настоящи изследвания – 2009 : материали за 5-а Международна научна практична конференция (17-25 януари 2009). Т. 8. Педагогически науки. Психология и социология. Музика и живот. Физическа култура и спорт. София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. С. 44–50.

Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. СПб. : Питер, 2009. 368 с.

Калин В. К. Психорегулирующая тренировка как средство повышения способности к волевым усилиям. Проблемы психологии воли. 1974. С. 94-112.

Капитоненко Н. В. Эмоциональная регуляция поведения : области изучения, компоненты и функции. Психологическая наука и образование. 2007. № 5. С. 267-274.

Клименко B. B. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. 640 с.

Ковалев О. Г. Волевая саморегуляция несовершеннолетних осужденных женского пола. М. : «Права человека», 2001. 72 с.

Ковалькова Т. О. Регулювання емоцій студентів за допомогою тренінгової роботи методами когнітивної психотерапії. Правничий вісник Університету «КРОК». 2017. Вип. 28. С. 167-175.

Конопкин О. А. Структурно-функциональный и содержательно-психологический аспекты осознанной саморегуляции. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2. № 1. С. 27-42.

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. К. : Ельга, 2011. 400 с.

Макшанов С. И. Методическая подготовка специалистов в области тренинга. СПб. : Институт тренинга, 2000. 301 с.

Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг. 5-е издание, стереотипное. Москва : Когито-Центр : МПСИ, 2007. 251 с.

Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу. Київ : МАУП, 2004. 192 с.

Моросанова В. И. Самосознание и саморегуляция поведения. Москва : Институт психологии РАН, 2007. 213 с.

Неменский Б. М. Эмоционально-образное познание в развитии человека. Вопросы психологии. 1991. № 3. С. 9-16.

Носенко Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції : монографія. Дніпропетровський національний ун-т. Київ : Вища школа, 2003. 126 с.

Пашукова Т. И. Практикум по общей психологи. Москва : Институт практической психологии; Воронеж : НПО «Модек», 1996. 176 с.

Прохоров А. О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. Москва : ПЕР СЭ, 2005. 352 с.

Сингаївська І. В. Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. 2000. С. 122–125.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Ковалькова, Т. (2021). РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ ТА ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 242–250. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-242-250

Номер

Розділ

Розділ 10. Психологія