ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автор(и)

  • Є. В. Другова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-6218-4763

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-20-25

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, людський капітал, інтелектуальна праця, постіндустріальне суспільство, ринок праці, сфера освіти, інформаційна структура, висококваліфіковані фахівці

Анотація

У статті охарактеризовано розробки провідних представників економічної думки у межах теорії інформаційної економіки. Проаналізований науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених щодо становлення теорій інтелектуального капіталу, починаючи від теоретичних праць представників класичної політичної економії до глибоких досліджень сучасних вчених (А. Сміт, Д. Рікардо, У. Петті, Т. Шульца Г. Беккера, Л. Турроу, А. Маршалл, Л. Вальрас, М.І. Туган-Барановський, А. Чухно, Д.П Богиня, О. А. Грішнова, Е.М. Лібанова, А.М  Колот ). Виокремлено рівні аналізу у працях названих вчених (індивідуальний, мікрорівень та макрорівень) та з’ясовано відмінності в підходах до оцінки людського капіталу (як актив, як особлива форма капіталу, як цінні якості людини, як витрати).Розкрито взаємозв’язок категорій «людський капітал» та «інтелектуальний капітал», показано їх інноваційну роль в розвитку економіки. На основі систематизації визначень інтелектуального капіталу в сучасній економічній літературі сформульовано авторське бачення сутності категорії «інтелектуальний капітал» у вузькому та широкому сенсі слова. Визначено основні чинники формування інтелектуального капіталу, зокрема, поява інформаційно-інтелектуальних технологій, що спричинило суттєве поглиблення процесів інтелектуалізації праці та забезпечило істотні зрушення у соціально-економічній структурі суспільства в цілому. Авторкою доведено необхідність спеціальних теоретичних досліджень нематеріальних ресурсів і факторів виробництва, серед яких інформація, знання, інтелектуальна праця, а також розкрито необхідність створення умов для ефективного використання інтелектуального капіталу в процесах інноваційної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є. В. Другова, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

аспірантка

Посилання

Всемирная история экономической мысли: [в 6 т.] / МГУ им. М.В. Ломоносова; гл. редкол.: В.Н. Черковец (гл. ред.) и др. Т. 2: От Смита и Рикардо до Маркса и Энгельса / [А. В. Аникин, В. С. Афанасьев, С. З. Бубликов и др.; редкол.: Л. Н. Сперанская (отв. ред.) и др.]. Москва : Мысль, 1988. 574 с.

Stiglitz Y. More instruments and brouder goals: moving to ward the Pust-Washington consensus The United Nations University WIDER annual lectures. 1998. Junuary. Pр. 65-73.

Чухно А. А., Леоненко М., Юхименко П. І. Інституціонально-інформаційна економіка : підручник. Київ : Знання, 2010. 687 с

Макконел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и політика : учебное пособие. Москва : Республика, 1992. Т. 2.

Богіня Д. П., Грішнова О. А., Основи економіки праці : навч. посібник. 2-ге вид., стер. Київ : Знання, 2002. 313 с.

Геєць В. Фактори і умови формування середнього класу як стабілізуючого ядра суспільного розвитку в Україні. Україна: аспекти праці. 2002. № 8. С. 6-10.

Туроу Л. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир: учебное пособие. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999. 432 с. URL : https://www.twirpx.com/file/1938951/.

Mill J. Schooling, Experience and Earnings. Columbia University Press, 1974. Рр. 39-47.

Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии : учебное пособие. Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. 664 с

Schultz T. Capital Formation by Education. Journal of Political Economy. 1960, Vol. 68. URL : https://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/v_3a68_3ay_3a1960_3ap_3a571.htm.

Becker G. S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. Supplement. Oct.1962. URL : https://www.jstor.org/stable/1829103.

Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління: монографія. Донецьк : ІЕП НАН України; Дон УЕП, 2006. 307 с.

Иноземцев В. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. Москва : Academia, 1998. 640 с.

Леонтьев Б. Цена капитала. Интеллектуальный капитал в российском би знесе. Москва : «Акционер», 2002. 200 с.

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / пер. с англ. В. Ноздриной. Москва : Поколение, 2007. 368 с.

Грішнова О. А. Людський розвиток : Київ : КНЕУ, 2006. 308 с.

Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Інтелектуальна власність: креатини метафізичного пошуку: монографія. Київ : Знання, 2008. 687 с.

Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. Економічна теорія. 2007. № 2. С. 3–13.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Другова, Є. В. (2020). ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 20–25. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-20-25

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки