АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-201-209

Ключові слова:

заклади вищої освіти, фінансування науки, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, національна безпека, інноваційна діяльність, бізнес-структури, загрози національній безпеці

Анотація

Дослідження позицій України за Індексом глобальної конкурентоспроможності дозволяє констатувати факт відставання за ключовими показниками – це інновації, вища освіта і професійна підготовка, розвиток бізнесу. Ці елементи є ключовими у розвитку національної економіки та забезпечення національної безпеки. Тому акцент на покращенні позицій за зазначеннями показниками повинні стати першочерговими заходами в Україні на всіх рівнях управління. Проблему розвитку науки та інновацій в Україні через призму діяльності закладів вищої освіти розглядало чимало науковців, але не вирішеною раніше проблемою залишається аналіз сучасного стану ефективності діяльності ЗВО в Україні з виокремленням факторів впливу на показники діяльності наукових та науково-педагогічних працівників, а також виокремлення ключових загроз національній безпеці, які виникають внаслідок низького рівня функціонування суб’єктів у сфері науки в Україні. У статті здійснено ґрунтовний аналіз діяльності закладів вищої освіти в Україні, проаналізовано основні проблеми, які полягають у зниженні рівня фінансування сфери науки, що призводить до наростання несприятливих тенденцій, які мають суттєвий негативний вплив на рівень національної безпеки. Запропоновано з метою підвищення ефективності діяльності ЗВО і тим самим сприяння позитивного впливу на рівень національної безпеки України залучати додаткове фінансування. Рекомендовано ЗВО в Україні наслідувати приклад іноземних колег, які активно налагоджують взаємодію із власними випускниками для поширення університетських цінностей, традицій, взаємодопомоги; встановлення зворотного зв’язку з метою корегування освітнього процесу та фінансової підтримки з боку випускників. Крім того, доцільно координувати співпрацю із бізнес-структурами, адже саме вони зацікавлені у залученні молодих фахівців – випускників ЗВО для укомплектування штату працівників, співпраці із ЗВО для здійснення інноваційної діяльності, проведення рекламних кампаній через ЗВО. Крім бізнес-структур необхідно розглядати співпрацю із державними установами, адже саме вони здійснюють заходи у соціальній, екологічній та ряді інших сфер, які додатково фінансуються із державного бюджету чи міжнародних донорських фондів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. І. Копитко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій

І. С. Керницький, Варшавський університет наук про життя

д.техн.н., професор, професор кафедри будівельної інженерії

Ю. І. Ільків

магістр

Посилання

Global Competitiveness Report 2016-2017/ World Economic Forum. URL : http://www3.weforum.org/docs/GCR2016- 2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

Global Competitiveness Report 2017-2018/ World Economic Forum. URL : http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf.

Башнянин Г. І., Свінцов О. М., Потинський М. Л., Бабійчук Т. П.; Дунас О. І. Сучасна вища освіта: тенденції та перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, 2012. Вип. 22.9. C. 380-384.

Полунін О. В. Чи можливі сучасна європейська освіта та наука в Україні в умовах олігархополії? Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матеріалів всеукраїнського круглого столу, 17 квітня 2018 р. Київ : КНУБА, 2018. С. 18-21.

Попович А., Булкин И. Так как же нам быть с наукой? URL : http://commons.com.ua/neveselye-strochki/

Мазур О. А. Українська наука – цифри і факти. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 7. URL : http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2013_7/Nauka_Ukr_V7_2.pdf.

Внукова Н. М. Експертний висновок про інноваційний потенціал вищої школи Харківського регіону та його реалізація. Харків інноваційний. – URL : http://www.inno.kharkov.ua/wp-content/uploads/2009/12/vnukova-nn3.pdf.

Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2014 рік : аналітична довідка. URL : http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Стан%20розвитку%20науки%20і%20техніки%20та%20результативність.pdf.

Мороз С. А. Вдосконалення змісту та практики використання механізмів державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів. Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни: збірник тез науково-практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», приуроченої до Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року, Харків. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/1/24.pdf.

Лише 2% українських науковців вважають свою справу добре оплаченою. URL : https://life.pravda.com.ua/society/2017/10/10/226893/

Кропивницький Р. С. Підтримка держави як інструмент державного управління науковою діяльністю в Україні. Інвестиції: практика та досвід, 2018. № 14. С. 105-110.

Офіційний сайт Держінформнауки України. URL : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54892.

Михальчишин Ю. А. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». URL : http://www.zakonoproekt.org.ua/viewhtm.aspx?hn=Pojasnjuvaljna_zapyska_05_04_20138.

Горбачик А. П. Особливості менеджменту вищої освіти в сучасних умовах. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2010. Вип. 11. С. 5-20.

Заклади вищої освіти. URL :: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Колесник Ю. В. Деякі особливості міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів. Держава та регіони: серія економіка та підприємництво. 2009. № 7. С. 106-109.

Дадалко В. А. Мировая экономика: учеб. пособ. Минск : Ураджай, 2001. 592 с.

Мороз С. А. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2015. Вип. 2. С. 158-167.

The World Reputation Rankings. URL : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

QS World University Rankings. URL : https://www.topuniversities.com/university-rankings

Про національну безпеку України: Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про основи національної безпеки : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Копитко, М. І., Керницький, І. С., & Ільків, Ю. І. (2019). АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 201–209. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-201-209

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності