ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • І.Б. Мала ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-132-151

Ключові слова:

дистанційна освіта, принципи дистанційного навчання, форми, методи та технології дистанційного навчання, синхронний і асинхронний режими дистанційного навчання, проблеми та умови вровадження дистанційної освіти, перспектива розвитку дистанційного навчання в України

Анотація

В ході написання статті розглянуто сутність та особливості дистанційного навчання як дієвого інструмента управлінської освіти. Акцентовано увагу на методах, формах і режимах дистанційного навчання. Метою дослідження є аналіз основних елементів дистанційного навчання, як дієвого інструменту управлінської освіти. З’ясовані основні принципи, переваги та проблеми дистанційного навчання. Визначено коло перспективних напрямків, щодо розвитку дистанційної освіти в Україні. Розглянуто сутність категорії «дистанційне навчання» та розкрито основні періоди  її еволюції. Розкрито альтернативні погляди науковців щодо сутності дистанційної освіти та її складових. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння впровадження використання дистанційного навчання, як засобу впровадження вирішенню низки актуальних викладацьких завдань, а саме, підвищення ефективності навчальної діяльності студентів, кращої організації навчального процесу, використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчально-виховного процесу. Висвітлений термін «тьютор», визначена його роль і значення в процесі  дистанційного навчання. Окреслено авторське бачення безпосередньо функцій тьютора, які здійснюються в оперативному управлінні самостійною навчальною діяльністю студентів. Визначено  роль створення системи високоякісної підготовки управлінських кадрів, відкритих до інноваційного простору, адекватних у сприйнятті динамічності подій, готових підвищувати професіоналізм упродовж усього життя; здатних формувати управлінську команду та залучати до спільної ефективної взаємодії на шляху досягнення стратегічних завдань. Продемонстрований практичний авторський досвід у процесі функціонуванні інституту тьюторство, який запроваджений в Університеті економіки та права «КРОК». Зазначено  особливості синхронного і асинхронного  режимів  взаємодією між суб’єктами дистанційного навчання; виявлені переваги та недоліки  даних режимів. Визначено розуміння впровадження сучасних технологій дистанційного навчання, сучасних методик організації навчального процесу. Обгрунтовано важливість компетенцій дистанційного навчання у глобалізованому світі, які є необхідною умовою для здобуття конкурентоспроможних знань. Висвітлені умови широкого впровадження дистанційного навчання в Україні та  шляхи популяризації дистанційної освіти у всіх навчальних напрямах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.Б. Мала, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

старший викладач кафедри управлінських технологій

Посилання

Романовський О. Г., Квасник О. В., Мороз В.М., Підбуцька Н. В., Резнік С. М., Черкашин А. І., Шаповалова В. В. Фактори розвитку та напрями вдосконалення дистанційної освіти навчання в системі вищої освіти України. Інформаційні технології та засоби навчання. 2019. Т. 74. №6. 37 с.

Чусова О. М., Ваколя З. М., Чейпеш І. В. Педагогічні основи дистанційного навчання. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 80. Т.2. 2021. С.167-170. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3481.

Морзе Н. В., Глазунова О. Г. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті. 2009. № 4. С. 63-75.

Українська наукова інтернет-спільнота. Блог української наукової інтернет-спільноти. URL : http://www.nauka-online.orgnnauka-.

Федушко С. С., Мельник Д. В., Сєров Ю. О. Використання веб-спільнот для організації комунікації українських науковців. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2012. № 2/2 (56). С. 70-72.

Довідник навчальних закладів. URL : https://abiturients.info/uk.

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21квітня 2021року, м. Суми). Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2021. 304 с.

Дистанційне навчання. URL : http://dist.krok.edu.ua.

Пріоритетні напрями наукових досліджень НАПН України за 2018-2020 рр. URL : http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/.

Спірін О. М., Лупаренко Л. А. Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 61. Вип. 5. С. 196-218. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.

Covid-19 та дистанційне навчання у закладах вищої освіти: аналітичний огляд наукових публікацій з міжнародних видань. URL : https://nubip.edu.ua/node/79877.

Освітній портал. URL : https://lib.if.ua/publish2008/1217424966.html.

Роберт І. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты), 2-е изд. доп.: монография. Москва : ИИО РАО. 2008. 274 с

Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева В. М., Петров А. Е. Современные педагогические и информационные технологи в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / под. ред. Е. С. Полат. 4-е изд., стер. М.: «Академия». 2009. 272 с.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України №446 від 25.04.2013 р. Редакція від 16.10.2020, 0703-13.

Освітній портал : Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності. URL : http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17337/1/konferencija_.pdf.

Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. СПб.: Питер.- 2004. 541 с.

Биков В. Ю., Гриценчук О. О., Жук Ю. О. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : кол. монографія. Київ : Атіка. 2015. С. 77-140.

Кучеренко Н. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2018. № 906. С. 34-40. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2018_20_8.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс. 3-е вид. Харків : НТУ «ХПІ». Торсінг. 2002.320 с.

Шуневич Б. І. Викладання. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2002. №5. С.45-50.

Герасименко І. В. Використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. №3(41) URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view.

Фіцула М. М. Педагогіка: нав. посіб. для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Київ : Академія. 2002. 528 с.

Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ : Либідь. 2002. 560 с.

Куписевич Ч. Основы общей дидактики. Москва : Высшая школа, 1986. 368(1). URL : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88045.

Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. Проблеми сучасної освіти, 2013. Вип. 4. С. 27-36.

Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г.І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навч. посібн. Київ : ДУТ. 2014. 140 с.

Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31.03.2017 р.) / відп. ред. Л.Б.Ліщинська. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 102 с. URL : http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf.

Проблеми впровадження дистанційної освіти в Україні. URL : http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1031.

Дистанційне навчання в глобалізованому світі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2021. 101 с.

Літлфілд Дж. 10 причин вибору онлайн-освіти. URL : http://distancelearn.about.com/od/distancelearning101/tp/10-Reasons-to-Choose-Online-Education.htm.

Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти. 2012. № 4 (46). С. 38-41.

MoocMooc. Ніщо не зупинить невпинного маршу. URL : http://www.moocmooc.com/.

Центр дистанційного навчання Університет економіка та права «КРОК». URL : https://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/navchalni/tsentr-distantsijnogo-navchannya.

Інформаційний ресурс. URL : https://www.smartsparrow.com/.

Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2021. 319 с.

Заболоцький А. Ю. Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України. Вісник Дніпропетровського ун-ту ім. А. Нобеля. «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016. № 2 (12). C. 19-23.

Дубов Д. В., Ожеван М. А. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, як важлива передумова інноваційного розвитку України: аналітична доповідь. Київ : НІСД. 2013.

Шаран Р. В. Провідні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні. Зб. наук. праць Хмельницького ін-ту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. №5. С. 220-224.

Воронкін О. С. Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років ХХ ст.). Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. № 39 (1). С. 17-45.

Капустинська Т. Всі в курсі: як онлайн-освіта Prometheus робить дива для півмільйона українців. URL : https://platfor.ma/topics/people/vsi-v-kursi-yak-onlajn-osvita-prometheus-robyt-dyvo-dlya-pivmiljona-ukrayintsiv/.

Юань Ли МООК и открытое образование:. Белая книга. URL : http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/16038/1/Neporada_Ocinka.pdf.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Мала, І. (2022). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 132–151. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-132-151

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування