ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Є. В. Другова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: інформаційне суспільство, постіндустріальне суспільство, “Big Data”, інформатизація, «QR-код», інформаційно-комунікаційні технології, «Електрони уряд України»

Анотація

У статті зображені тенденції, які відбулися за останні десятиліття в класичній теорії постіндустріальної парадигми, що зазнала глибокого критичного переосмислення методологічних основ. Якщо традиційні теорії постіндустріального суспільства ґрунтувалися на лінійних еволюціоністських методах і обмежувалися технологічною та комунікативною парадигмами дослідження соціально-економічної реальності, то сучасні дослідження орієнтовані на нові підходи до осмислення тенденцій суспільних трансформацій на основі використання мережевих та інформаційних підходів. Досліджено пошук нових шляхів інституціоналізації суспільного простору політичної, соціальної та економічної сфер господарського життя; формування конкурентних переваг шляхом реалізації дослідження сучасних цивілізаційних змін, які свідчать про формування нового типу цивілізації. Одним із найбільш перспективних напрямків процесу зростання ролі інформатизації є використання теоретичних надбань сучасних теорій і моделей інформаційного суспільства, що вимагають вдосконалення та подолання суперечностей завдяки залученню можливостей міждисциплінарних підходів. Визначено особливості зростання ролі мережевих систем, інформаційних технологій, що дозволило проаналізувати зміну специфіки ринкових відносин, зокрема зміну характера та змісту праці в умовах постіндустріального суспільства. Окреслено основні системи індикаторів та критерії: технологічний, економічний (пов'язаний зі сферою зайнятості); просторовий, культурологічний, які впливають на економічне зростання та підвищують ефективність традиційних видів виробничої діяльності в інформаційному середовищі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є. В. Другова, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

аспірант

Посилання

Тоффлер Э. Третья волна. : науч. пос. Москва : АСТ, 2004. 781 с.

Тоффлер Э. Шок будущего : науч. пос. Москва : ACT, 2004. 557 с

Борюшкіна О.В. Визначення поняття «ринок праці» в економічній та соціологічній науках. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2005. C. 206 – 210.

Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати : монографія. Київ, 2001. 300 с.

Маслов А.О. Використання ідей нагромадження інформації та знаньу неокласичних теоріях людського капіталу. Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. 2012. № 8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1597 (дата звернення 10.09.2018).

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник багатства организаций : науч. пособие. Москва : Academia, 1999. 631 с.

Офіційний сайт. URL : ruskline.ru/analitika/2018/05/01/carstvo_bozhie_i_anticarstvo_cifrovy evangelistov/ (дата звернення 10.09.2018).

Zuboff S. Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. Journal of Information Technology. 2015. 30.

Маслов А.О. Інформаційно-знаннєва економіка : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. 464 с.

Опубліковано
2019-01-14
Як цитувати
Другова, Є. (2019). ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 14-18. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-14-18
Розділ
Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки