УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ НА ЗАСАДАХ М'ЯКОЇ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ П.ЧЕКЛАНДА

Ключові слова: загальна середня освіта, вищий навчальний заклад, державні органи управління освітою, плюралістичність, соціоекономічна система, CATWOE

Анотація

Світова практика свідчить, що система освіти може успішно функціонувати і розвиватись, забезпечуючи можливість здобуття загальної середньої освіти усім громадянам, якщо рівень витрат складає 5-7% ВВП. Існуючий упродовж останнього десятиліття обсяг державних витрат на освіту в Україні
знаходиться на досить високому рівні (6-7% ВВП), який є значно вищим за середній світовий показник у цей період (4,9 % ВВП). За цим показником Україна є лідером у Східній Європі. Тож є підстави констатувати, що упродовж останніх десяти років Україна має більш, ніж достатній рівень фінансування освіти в абсолютних показниках. Існуюча норма українського законодавства щодо фінансування освіти у розмірі не меншому, ніж 10% національного доходу, з точки зору світової практики, видається дещо завищеною. У світі є лише декілька країн, які витрачають на освіту більше цього показника (невеликі острівні держави, розташовані в Тихому океані або Карибському басейні). Підхід реформаторів при розробленні концепцій освітніх перетворень можна декодувати приблизно так – державний бюджет має передбачити видатки на освіту в розмірах, у «яких зможе», з них передусім буде сплачено зарплату освітянам, а останні за ці кошти виконуватимуть ту роботу, яка буде прописана в документах реформ. Освітні реформи ухвалюються, якось здійснюються, одначе їхнє економічне забезпечення й взаємозв‘язок з економікою жодного разу не були обраховані з потрібною і можливою глибиною, враховуючи здобутки як економічної науки, так і науки державного управління. Це зрештою й призвело до того, що система загальної середньої освіти опинилася в стані глибокої кризи. Свідченням цьому є катастрофічне падіння якості навчальних досягнень учнів, що показує аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) останніх років, падіння позиції України в міжнародних рейтингах, зокрема розвитку людського потенціалу, глобальної конкурентоспроможності тощо. За даними Програми розвитку ООН в Україні, лише 38% населення задоволені якістю національної системи освіти. Взаємозалежність освіти та економіки, функціонування ринку освітніх послуг і дію економічних механізмів вивчає окрема наукова галузь - економіка освіти.

Біографія автора

Л. І. Паращенко, Університет економіки та права «КРОК»

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри управлінських технологій

Посилання

Checkland, P.B. Systems Thinking, Systems Practice. Chichester, UK: John Wiley and Sons, 1999.

Systems Thinking, Systems Practice (1981); Soft Systems Methodology in Action (with J. Scholes, 1990); Systems Information and Information Systems (with Sue Holwell, 1998); SSM: A 30-Year Retrospective (1999); Learning for Action (with John Poulter, 2006).

Захарченко В.З позицій постмодерністської раціональності (Нові підходи до дослідження промислових територіальних систем). Вісник НАНУ: журнал. 2002. №8.

Келле В.В. Переосмысление системной методологии: версия П. Чекленда. Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник, 1995-1996. М., 1996. С. 378.

Локтионов М.В. О системных методологиях в менеджменте. Вестник Московского университета : журнал. Серия 7. Философия. – 2000. – №5. – С. 105-120.

Checkland P. Towards a system-based methodology for real-world problem-solving. Systems behavior (J. Beison and G. Peters, eds.). L., 1976. P. 51-77.

Checkland P. OR and systems movement: mapping and conflict. Journ. of opl. and res. soc. 1983. Vol. 34. №6. Р.661

Sterling Stephen. Whole Systems Thinking as a Basis for Paradigm Change in Education: Explorations in the Context of Sustainability. PhD Thesis, Department of Education, University of Bath, 2003. 476 р. Р.274.

Fiszbein, Ariel. Decentralizing Education in Transition Societies: Case Studies from Central and Eastern Europe. Washington, D.C.: World Bank, 2001. P. 111

Щедровицкий П.Г. Изменения в мышлении на рубеже ХХI столетия: социокультурные вызовы и последствия использования рамочных техник. Архив Чтений памяти Г.П. Щедровицкого. XIII Чтения. URL : http: //www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiii/texts (дата звернення 11.09.2018).

Аккоф P. Цит. за Щедровицкий Г.П. Методология и философия организационно-управленческой деятельности: основные понятия и принципы: курс лекций. Москва: Наука, 2003. Т. 5. С. 366.

Суходоля О.М. Системний аналіз механізмів державного управління у сфері енергоефективності. Державне управління: теорія та практика: електрон. наук. фах. журн. НАДУ. 2005. № 2.

Опубліковано
2019-01-14
Як цитувати
Паращенко, Л. (2019). УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ НА ЗАСАДАХ М’ЯКОЇ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ П.ЧЕКЛАНДА. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 134-142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-134-142
Розділ
Розділ 6. Менеджмент та адміністрування