УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ НА ЗАСАДАХ М'ЯКОЇ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ П.ЧЕКЛАНДА

Ключові слова: загальна середня освіта, вищий навчальний заклад, державні органи управління освітою, плюралістичність, соціоекономічна система, CATWOE

Анотація

Світова практика свідчить, що система освіти може успішно функціонувати і розвиватись, забезпечуючи можливість здобуття загальної середньої освіти усім громадянам, якщо рівень витрат складає 5-7% ВВП. Існуючий упродовж останнього десятиліття обсяг державних витрат на освіту в Україні
знаходиться на досить високому рівні (6-7% ВВП), який є значно вищим за середній світовий показник у цей період (4,9 % ВВП). За цим показником Україна є лідером у Східній Європі. Тож є підстави констатувати, що упродовж останніх десяти років Україна має більш, ніж достатній рівень фінансування освіти в абсолютних показниках. Існуюча норма українського законодавства щодо фінансування освіти у розмірі не меншому, ніж 10% національного доходу, з точки зору світової практики, видається дещо завищеною. У світі є лише декілька країн, які витрачають на освіту більше цього показника (невеликі острівні держави, розташовані в Тихому океані або Карибському басейні). Підхід реформаторів при розробленні концепцій освітніх перетворень можна декодувати приблизно так – державний бюджет має передбачити видатки на освіту в розмірах, у «яких зможе», з них передусім буде сплачено зарплату освітянам, а останні за ці кошти виконуватимуть ту роботу, яка буде прописана в документах реформ. Освітні реформи ухвалюються, якось здійснюються, одначе їхнє економічне забезпечення й взаємозв‘язок з економікою жодного разу не були обраховані з потрібною і можливою глибиною, враховуючи здобутки як економічної науки, так і науки державного управління. Це зрештою й призвело до того, що система загальної середньої освіти опинилася в стані глибокої кризи. Свідченням цьому є катастрофічне падіння якості навчальних досягнень учнів, що показує аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) останніх років, падіння позиції України в міжнародних рейтингах, зокрема розвитку людського потенціалу, глобальної конкурентоспроможності тощо. За даними Програми розвитку ООН в Україні, лише 38% населення задоволені якістю національної системи освіти. Взаємозалежність освіти та економіки, функціонування ринку освітніх послуг і дію економічних механізмів вивчає окрема наукова галузь - економіка освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. І. Паращенко, Університет економіки та права «КРОК»

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри управлінських технологій

Посилання

Checkland, P.B. Systems Thinking, Systems Practice. Chichester, UK: John Wiley and Sons, 1999.

Systems Thinking, Systems Practice (1981); Soft Systems Methodology in Action (with J. Scholes, 1990); Systems Information and Information Systems (with Sue Holwell, 1998); SSM: A 30-Year Retrospective (1999); Learning for Action (with John Poulter, 2006).

Захарченко В.З позицій постмодерністської раціональності (Нові підходи до дослідження промислових територіальних систем). Вісник НАНУ: журнал. 2002. №8.

Келле В.В. Переосмысление системной методологии: версия П. Чекленда. Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник, 1995-1996. М., 1996. С. 378.

Локтионов М.В. О системных методологиях в менеджменте. Вестник Московского университета : журнал. Серия 7. Философия. – 2000. – №5. – С. 105-120.

Checkland P. Towards a system-based methodology for real-world problem-solving. Systems behavior (J. Beison and G. Peters, eds.). L., 1976. P. 51-77.

Checkland P. OR and systems movement: mapping and conflict. Journ. of opl. and res. soc. 1983. Vol. 34. №6. Р.661

Sterling Stephen. Whole Systems Thinking as a Basis for Paradigm Change in Education: Explorations in the Context of Sustainability. PhD Thesis, Department of Education, University of Bath, 2003. 476 р. Р.274.

Fiszbein, Ariel. Decentralizing Education in Transition Societies: Case Studies from Central and Eastern Europe. Washington, D.C.: World Bank, 2001. P. 111

Щедровицкий П.Г. Изменения в мышлении на рубеже ХХI столетия: социокультурные вызовы и последствия использования рамочных техник. Архив Чтений памяти Г.П. Щедровицкого. XIII Чтения. URL : http: //www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiii/texts (дата звернення 11.09.2018).

Аккоф P. Цит. за Щедровицкий Г.П. Методология и философия организационно-управленческой деятельности: основные понятия и принципы: курс лекций. Москва: Наука, 2003. Т. 5. С. 366.

Суходоля О.М. Системний аналіз механізмів державного управління у сфері енергоефективності. Державне управління: теорія та практика: електрон. наук. фах. журн. НАДУ. 2005. № 2.

Опубліковано
2019-01-14
Як цитувати
Паращенко, Л. (2019). УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ НА ЗАСАДАХ М’ЯКОЇ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ П.ЧЕКЛАНДА. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 134-142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-134-142
Розділ
Розділ 6. Менеджмент та адміністрування