КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-157-163

Ключові слова:

управління, управління інноваційною діяльністю, діджіталізація, інновації, діджіталізація бізнесу

Анотація

У статті досліджено питання концептуальних засад, сутності інноваційної діяльності підприємств в умовах діджіталізації.Актуальність теми проведеного дослідження обумовлена тим, що загальносвітові технологічні, суспільно-економічні зміни, розробка, впровадження та перехід до технологій Четвертої промислової революції та Індустрії 4.0. та динамічний рух до формування нової цифрової економіки, цифрового суспільства пришвидшують діджіталізацію всіх сфер життя. Проте процеси діджіталізації потребують обгрунтування теоретико-методичних засад які формують  підгрунтя їх  розбудови та  впровадження. Метою статті є дослідження концептуальних засад, сутності інноваційної діяльності підприємств в умовах діджіталізації. Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, спостереження, порівняння; технологічний, логічно-діалектичний,  змістовно-суб’єктний, системний, структурний методологічні підходи. Отримані наукові результати полягають у дослідженні  концептуальних засад інноваційної діяльності підприємств в умовах діджіталізації та виявленні дуалістичної сутності діджіталізації яка в сучасних умовах техніко-технологічного розвитку одночасно виступає як змістом так і засобом інноваційної діяльності. Визначено, що інноваційна діяльність підприємств в умовах діджіталізації має розглядатися з двох головних позицій: як впровадження цифрових технологій, цифровізації, що складає головний зміст  інноваційної діяльності сучасних підприємств; та за другою позицією – як засобу адже саме впровадження інновацій здійснюється в сучасних умовах на засадах та з застосуванням нових цифрових технологій, що є головними технологічними інструментами як розробки так і впровадження інновацій. Перспективи подальших досліджень полягають у доцільності обгрунтування та розробки стратегій діджіталізації інноваційної діяльності підприємств які були б орієнтовані одночасно на врахування технологічних змін та ринкової кон’юнктури з формуванням середовища швидкої цифрової взаємодії бізнесу та споживачів, комфортної та доступної для користувачів всіх груп; формування відповідного інституційного середовища, правових та інституційних умов які забезпечуватимуть їх ефективне масштабне застосування та дослідження науково-практичних завдань впровадження цифровізації в системах управління окремих підприємств, бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Рожок, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Гудзь, О.Є. (2018). Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 2(24). С. 4-12.

Косинський, В.І., & Швець, О.Ф. (2012). Сучасні інформаційні технології. К.: Знання. 319 с.

Мешко, Н. П. (2012). Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія. Донецьк: Юго-Восток. 470 c.

Коляденко, С. В. (2016). Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 6. С. 105-112.

Соколова, Г. Б. (2018). Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний вісник Донбасу. № 1(51). С. 92-96.

Клименко, К. В. (2020). Діджіталізація як інноваційний розвиток підприємств:досвід України. Вісник Хмельницького національного університету. № 4. Том 3. С. 13-18.

Лазоренко, Т., & Шолом, І. (2020). Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції: Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. №1. C.50-51. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186

Асоціація підприємств промислової автоматизації України. (2019). Стратегія розвитку Індустрія 4.0. К.: АППАУ. 78 c. URL: https://appau.org.ua/en/ category/pubs

Король, С. (2019). Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. Вип. №18. С. 67-73. URL:http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf.

Лігоненко, Л., Хріпко, А., & Доманський, А. (2018). Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Інтернаука: Економічні науки. № 22 (62). С. 21-24.

De Clerck, J. P. (2020). Digitization, digitalization and digital transformation: the differences URL: https://www.iscoop.eu/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/

Гуренко, А. & Гашутіна, О. (2018). Напрями розвитку систем управління в умовах діджіталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. №19. С.739-745.

Hrybinenko, O. M. (2018). Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation. International Relations, Part. Economic sciences. №.16, pp. 35–37.

Устенко, М. & Руських, А. (2019). Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 68. С.181-192.

Климчук, О. В. (2021). Сучасні тренди та глобалізаційні виміри управління інформаційними технологіями і системами в Україні. Економіка і організація управління. № 1 (41). С. 72-85.

Дубина, М., & Козлянченко, О. (2019). Концептуальні аспекти дослідження сутності діджіталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 3 (19). С. 21-32.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Рожок, М. (2024). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 157–163. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-157-163

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування