ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-110-119

Ключові слова:

інформаційно-аналітичне забезпечення, економічна безпека, система економічної безпеки, економіка, інформаційно-аналітичне забезпечення в системі економічної безпеки

Анотація

У статті проведено дослідження щодо визначення інформаційно-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки шляхом проведення аналізу сучасних наукових підходів в галузі економіки, права, державного управління та інших наукових галузях щодо розуміння сутності та змісту, а також базових складових цього явища та процесу на різних рівнях управління. Встановлено, що інформаційно-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки має конвергентний та міждисциплінарний характери і трактуєтеся в залежності від рівня управління економічною безпекою. При цьому інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки формується на відповідних методиках і засобах збору, оброки та передачі інформації, методиках розрахунків показників, індикаторів тощо з урахуванням змін та впливів зовнішнього середовища, у тому числі розвитком інноваційних інформаційних технологій. Розглядаючи систему економічної безпеки в залежності від рівня: макро – національний (державний) рівень, мікро – рівень підприємства, організації тощо, визначено, що вона являє собою процес управління та прийняття рішень, і відрізняється та характеризується багатогранністю, складністю інформаційно-аналітичного забезпечення. Тому для попередження загроз, ризиків небезпеки та здійснення превентивних заходів або протидії, перш за все необхідно виявити, ідентифікувати та оцінити (з використаним певних методик) негативний вплив цих та інших процесів, явищ. Крім того з’ясовано, що економічна безпека індивіда, суб’єкта господарської діяльності і держави є неподільні, водночас в контексті інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки має значення наддержавні (міжнародні) суб’єкти. Тобто визначаючи сутність інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки на глобальному (планетарному) рівні необхідно зазначити, що суб’єктами первинного збору інформації виступають міжнародні статистичні організації та служби, звітні організації, аналітичні центри та інші, які виконують центральну функцію збору інформація з багатьох країн світу, а деякі з них також займаються розробкою методик статистичного аналізу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Стечишин, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, кафедра управління фінансово-економічної безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ, Україна

Посилання

Економічні терміни: словник понять, термінів з економіки. URL: https://bankchart.com.ua/spravochniki/finansovyy_slovar/3

Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18765

Cловник основних термінів і понять з дисципліни «Теоретична економіка»: навч. Посіб для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 072 «Фінанси банковська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 073 «Менеджмент», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» рівня вищої освіти «бакалавр» / уклад. Ю.В.. Ушкаренко, А.І. Соловйов, А.В. Чмут, В.О. Гурова. Херсон. Книжне видавництво ФОП Вишемирський В.С.. 2021. С.11.

Словник економіста та підприємця / А.М. Туренко, І.А. Дмитрієв, О.С. Іва-нілов, І.Ю. Шевченко. Харів: ХНАДУ, 2018. С. 89.

Подлужна Н. О. Організація управління економічною безпекою підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01. Донецьк, 2004. 22 с.

Вашай Ю. В., Дорошенко О. О. Гармонізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності : монографія. Рівне : НУВГП, 2020. 110 с.

Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : НІСД, 2003. 368 c.

Конституція України. Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — Київ: «Укр. енцикл.», 1998. URL: https://leksika.com.ua/legal/].

Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни». Указ Президента України від 14.09.2020р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 р.

№ 2469-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Пасічник В.М. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. C. 185.

Поліщук О.М., Мельник В.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліково-фінансової складової системи економічної безпеки аграрних підприємств. Бухгалтерський облік аналіз та аудит. Причорноморські економічні студії. Випуск 74. 2022. С. 222-226.

Маслак О. І., Коробкова І. В. Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 23–25.

Кузьмін О. Є., Георгіаді Н. Г. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: монографія. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. 368 с.

Хвальчик І.Л., Волощук Л.О. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством. ECONOMICS: time realities. №1(47), 2020. С. 84-90.

Квашук Д. М. Моделювання інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах посилення інтеграційних процесів. Ефективна економіка № 8, 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3260

Яремик М.І., Яремик Х.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансовоекономічною безпекою підприємств. Наукові записки. 2016. № 2 (53). С. 173–180.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Стечишин, Ю. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 110–119. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-110-119

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування