ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЯК НАЙВИЩА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • О.М. Правдивець ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-40-43

Ключові слова:

економічна безпека, безпека, держава, підприємство

Анотація

У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій присвячених вирішенню проблеми теоретичних основ економічної безпеки держави, зокрема дослідження загальної проблеми теорії економічної безпеки з уточнення визначення поняття “економічна безпека”, з урахуванням вимог статті 17 Конституції України. Метою статті є уточнення визначення поняття “економічна безпека”, з урахуванням вимог статті 17 Конституції України. За результатами дослідження запропоновано розглядати категорію “економічна безпека”, як функцію – цілеспрямовану діяльність держави спрямовану на забезпечення сталого функціонування національної безпеки її соціально-економічного розвитку та економічного добробуту громадян. Разом з тим, у статті запропоновано нормативно закріпити зазначену категорію для чого розробити Закон України “Про основи економічної безпеки України”. Проведене дослідження надало можливість уточнити визначення поняття “економічна безпека”, як найвищої функції держави та визначити подальші напрямами дослідження загальної проблеми, якими можуть бути питання пов’язані з подальшим удосконаленням понятійно-категоріально апарату, необхідного для розвитку теорії економічної безпеки. Крім того, використання результатів дослідження, дозволить: розробити понятійний апарат, для подальшого наукового, методологічного та методичного забезпечення економічної безпеки та функціонування системи економічної безпеки; надати науково-обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань економічної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.М. Правдивець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.військ.н, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки

Посилання

Конституція України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Кантор Н. Ю. Забезпечення економічної безпеки, як основна функція української держави. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. №6. Том 2. С. 64–67. URL : http://apnl.dnu.in.ua/6_2018/tom_2/18.pdf.

Козловський С. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії “Економічна Безпека” та складових економічної безпеки України. Економіка та держава. № 6/2016. С. 37–42. URL : http://39www.economy.in.ua/

Варналій З. С., Буркальцева Д. Д., Саєнко О. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення. Київ: Знання України, 2011. 299 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Київ : Нац. інт пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України, 2012. 48 с.

Денисов А. І. Економічна безпека держави: завдання господарсько-правового забезпечення. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Економічна теорія та право. 2014. № 2. С. 197-206. URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vnyua_etp_2014_2_22.pdf/.

Кіпчарська Я. М. Економічна безпека підприємства: суть, зміст, складові її забезпечення. Наукові записки. 2013. № 2. С. 63-72. URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/ Nz_2013_2_11.pdf.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України. Київ: КВІЦ, 1999. 462 с.

Трач В. О. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій. Європейський вектор економічного розвитку. 2011. №1. С. 228—234.

Циглик І. І., Паневник Т. М. Економічна безпека підприємства в системі внутрішнього економічного механізму. Економіка. 2007. №8. С. 3-5.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Набиванець І. Р. Етимологія та сутність категорії “економічна безпека”. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.4. С. 371-377. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/nvnltu_2014_24.4_63.pdf.

Дудін М. М. Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 55-65. URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/VKhnuvs_ 2014_2_9.pdf.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.10.2013 № 1277. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.

Вікіпедія. URL : htps://uk.wikipedia.org/wiki/Функція.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Правдивець, О. (2022). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЯК НАЙВИЩА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 40–43. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-40-43

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають