ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • О.В. Шаповал ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-219-225

Ключові слова:

інформація, інновація, інноваційна технологія, вища освіта, вищий навчальний заклад, освітній процес, дистанційне навчання, віртуальна реальність, доповнена реальність

Анотація

Статтю присвячено особливостям впровадження інноваційних технологій в діяльність вищих навчальних закладів. В ході дослідження наголошено на важливості інноваційних технологій саме для освітньої сфери, з огляду на її специфіку та роль у суспільних відносинах. Здійснено аналіз понять «інновація» «інноваційний продукт». З’ясовано, що інновації являють собою кінцевий результат інноваційної діяльності, що проявляється у вигляді цілком нового чи удосконаленого вже існуючого продукту або технологічного процесу, який було наділено якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті. При цьому, інновація повинна  використовуватися у практичній діяльності та мати суспільну перевагу. Визначено ознаки, невідповідність яким може нівелювати інновацію: своєчасність, прийнятність застосування, ситуативність. Констатовано, що декларовані в чинному законодавстві та численних програмах, концепціях, стратегіях розвитку вітчизняної системи освіти інновації, переважно, лишаються нереалізованими. Акцентовано увагу на актуальності дистанційного формату навчання, що може включати в себе як тестові перевірки рівня знань, так і консультування, ознайомлення з літературою, проведення досліджень тощо. Особливої гостроти такий формат набуває з огляду на заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Окрему увагу присвячено перспективним проектам застосування віртуальної  та доповненої реальності (Virtual Reality – VR, Augmented Reality – AR). Виокремлено незаперечні переваги застосування таких технологій, зокрема: наочність, зосередженість, інформативність, максимальне залучення, безпека, індивідуальний підхід, результативність. Водночас, наголошено на тому, що VR та AR мають і окремі недоліки та несуть у собі потенційні загрози. Всі переваги і недоліки повинні бути враховані у процесі планування заходів стосовно впровадження таких інновацій у діяльність вітчизняних вищих навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.В. Шаповал, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

аспірант

Посилання

Бараник З. П., Кикош Ю. В. Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 115-120.

Грищенко І. М. Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти : монографія. Київ: Педагогічна думка, 2012. 87 c.

Злупко Л. А. Зайнятість в умовах формування інноваційної економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». Львів, 2010. 20 с.

Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. Україна: аспекти праці. 2007. № 4. С. 4-9.

Лісогор Л. С. Підготовка конкурентоспроможних фахівців системою вищої освіти: проблеми та перспективи. Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. 2017. № 4(1). С. 48-54.

Назарова Г. В. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31177/Sz_19-2.pdf?sequence=1.

Саєнко О. О. Дослідження поведінки споживачів на ринку послуг вищої освіти. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2012. № 2. С. 266–271.

Семикіна М. В., Петіна О. М., Гончарова Н. В. Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці. Інноваційна економіка. 2015. № 3 (58). С. 165-172.

Щокін Р. Г. Державна політика України у галузі освіти в контексті світових інтеграційних процесів: окремі питання. Наше право. 2017. № 4. С. 46-52.

Illiashenko Sergii, Shipulina Yuliya, Illiashenko Nataliia Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie. – 2018. № 2. Pр. 22-33.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: колективна монографія. 2009. С. 14-47.

Віртуальна та доповнена реальність: як нові технології надихають вчитися. URL : https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/.

ANATOMYOU. URL : https://anatomyou.com/en/

Operation Apex. URL : https://store.steampowered.com/app/728070/Shark_Week_Operation_Apex/.

John Biggs. VR helps us remember. June 14, 2018. URL : https://techcrunch.com/2018/06/14/vr-helps-us-remember/.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Шаповал, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 219–225. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-219-225

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність