СИСТЕМА ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • А.Ю. Удовенко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-186-198

Ключові слова:

вища освіта, аспірантура, докторантура, закон, наукова організація, система, наукові звання, наукова та науквово-технічна діяльність

Анотація

Сучасні трансформаційні та глобалізаційні процеси охопили всі сфери життєдіяльності українського соціуму, включаючи соціальну, політичну, економічну, правову, культурну та освітню галузі. Актуальний характер проблем, що постають перед світовою спільнотою, зумовлює у першу чергу спільний пошук шляхів модернізації системи освіти і науки як інструменту формування особистості, здатної швидко пристосуватись до сучасного динамічного середовища та бути конкурентоспроможною на ринку праці. Загальновизнаним є факт, що у більшості розвинених країн модернізація освіти є пріоритетним завданням, який забезпечує соціально-економічний, політичний і науковий розвиток суспільства. Ілюзія повної самодостатності, можливо, якийсь період може слугувати ресурсом для виживання університетської освіти України. Однак в умовах інтеграції вищої освіти у ЄПВО він швидко вичерпується. Самоізоляція від процесів, які розвиваються в ЄПВО, гальмує розвиток будь-якого вищого навчального закладу. Для власного блага українській освіті необхідно вбудовуватися в ЄПВО, зберігаючи при цьому національну ідентичність. Як зазначається в багатьох ключових документах Болонського процесу, трансформація вищої освіти не вимагає її уніфікації. Саме тому, для України сьогодні вкрай важливо враховувати світовий досвід в цій сфері. Водночас, розглядаючи передові зарубіжні практики щодо формування систем підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, необхідно враховувати всі можливі позитивні і негативні наслідки при їх імплементації в умовах вітчизняних реалій. Мета статті полягає у вивчені сучасних тенденцій розвитку європейського освітнього та наукового простору задля реформування системи докторської освіти в Україні. В статті представлений аналіз розвитку організаційного та правового забезпечення докторського освіти в Україні за  останнє двадцятиріччя  в контексті інтеграції в Єдиний європейський освітній та науковий простір. Особливу увагу приділено Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) і  Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.) в частинах, що стосується докторської освіти. Запропоновано рекомендації щодо внесення в законодавство ряду доповнень з урахуванням досвіду розвинутих європейських країн. Розглянуто  основні засади діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та  Національного агентства кваліфікацій в порівнянні з принципами функціонування аналогічних  європейських організацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.Ю. Удовенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

викладач кафедри прикладної медицини

Посилання

Лобанова Л. С., Удовенко А. Ю. Рівень розвитку системи підготовки наукових кадрів як індикатор державної науково-технічної політики. Наука та наукознавство. 2016. № 1. С. 43-55.

Лобанова Л. С. Нормативно-правова база організації підготовки та атестації наукових кадрів в Україні: сучасний стан і шлях модернізації в контексті створення Єдиного європейського освітнього та наукового простору. Наука та наукознавство. 2013. № 2. С. 53-62.

Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1070. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19/page3650/sps:max100.

Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 531. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2016-%D0%BF#Text.

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25. URL : http://radabook.com.

Урядовий кур'єр від 27.04.2016 р. № 80. url : http://ukurier.gov.ua/uk/.

Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/.

Про основи національної безпеки України : Закон України № 39, ст.351 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Удовенко, А. (2020). СИСТЕМА ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОСТОРУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 186–198. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-186-198

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг