ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О.В. Шаповал ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-82-88

Ключові слова:

інформація, знання, управління знаннями, вища освіта, вищий навчальний заклад, освітній процес, менеджмент

Анотація

Статтю присвячено особливостям розуміння знань як об'єкту та управління знаннями як процесу, у сфері вищої освіти. Метою дослідження є аналіз теоретичних підходів до визначень «знання» та «управління знаннями» в контексті дослідження управління знаннями у вищих навчальних закладах. В ході дослідження здійснено аналіз існуючих підходів до розуміння дефініцій «знання», «управління знаннями» серед вітчизняних та зарубіжних дослідників. З’ясовано, що у найширшому значенні «знання» розглядаються як уся інформація, отримувана людиною протягом її життя, як безпосередньо із зовнішнього світу (через органи чуття), так і в процесі мисленнєвої діяльності самої людини. Під управлінням знаннями у вищому навчальному закладі запропоновано розуміти цілеспрямовану та систематичну управлінську діяльність щодо забезпечення ефективного отримання, передачі та використання знань у ході освітнього процесу та науково-дослідної діяльності вищого навчального закладу. Така управлінська діяльність включає розробку методик, процедур, стандартів, визначення джерел, створення інструментів для пошуку, отримання, поширення, оцінки, зберігання, трансферу та перетворення знань, як необхідних елементів інтелектуального капіталу вищого навчального закладу. Серед іншого, виявлено, що збір інформації, її узагальнення, систематизація та адаптація зґенерованих  науковцями знань до сприйняття студентами (учнями) навчальних закладів і їх передача цим студентам (учням) і є ключовою складовою освітнього процесу, а самі знання – стратегічним ресурсом навчального закладу. Висунуто припущення, що підвищення ефективності управління знаннями може стати дієвим заходом збільшення популярності вітчизняних вищих навчальних закладів, що допоможе скоротити виїзд абітурієнтів за кордон. Оскільки основною причиною еміграції абітурієнтів є відчутні конкурентні переваги європейських вишів, у порівнянні з українськими. Пріоритетними джерелами походження знань у вищих навчальних закладах мають бути науково-дослідна робота і навчання у всіх його формах. Тому, в корпоративному плані, інформаційну й науково-дослідну діяльність вищих навчальних закладів доречно орієнтувати на продукування та продаж патентів, ліцензій, ноу-хау.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.В. Шаповал, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

аспірант

Посилання

Знання. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL : http://sum.in.ua/s/znannja#:~:text=%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB,%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2D%2C%20%D1%89%D0%BE%2D%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C.

Definition of knowledge. Webster dicstionary. URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/knowledge.

Горський В. С., Немиря Г. К., Погребняк В. А. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. Київ : Видавничий дім «КМ Академія», 2009. С. 36-55.

Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке : уч. пос. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2000. 272 с.

Малюкіна А. О. Теоретичні аспекти знань та їх класифікація. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Економіка і регіон. 2014. № 3 (46). С. 62-66.

Слободян О., Стадний Є. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? 13 грудня 2016. URL : https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu.

Українське студентство в Польщі: політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студентства. URL : https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv.

Nagornyak T. L., Pachos Yu. V. Міграція українців до Польщі як наслідок державної політики. Політичне життя. 2018. № 3. URL : https://jpl.donnu.edu.ua/issue/view/180.

Karl M. WIIG. Knowledge Management: An introduction and Perspective. The journal of Knowledge Management. 1997. Vol.1. N1.

Мойсеєнко І. П. Системи управління знаннями в умовах постіндустріальної економіки. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2004. № 507. С. 151–157.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Под ред. Л. Н. Ковалик. СПб., 2001.

Поляков М. В. Управління знаннями у міжнародних компаніях: теоретико-методологічні засади, основні напрями та механізм. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5690.

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г. А. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 231-241.

Illyashenko S. M., Shypulina Y. S. A role and task marketing of knowledge on the modern stage of economic development. Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia / redakcja naukowa: Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wieslaw Waszkielewicz. Bielsku-Białej : Wydawnictwo Naukowe Akademii TechnicznoHumanidtycznej, 2013. Рр. 205-215.

Illiashenko S. M., Shypulina Y. S., lliashenko N. S. Knowledge management as a basis for innovative development of the company. Actual Problems of Economics. 2015. № 6 (168). Рр. 173-181.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Шаповал, О. (2020). ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ . Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 82–88. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-82-88

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування