ТЬЮТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСНІ ОСНОВИ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-8-19

Ключові слова:

тьютор, тьюторська діяльність, тьюторське супроводження, тьюторство, модель тьюторської діяльності

Анотація

У статті досліджено проблематику тьюторства як інноваційної освітньо-професійної технології , яка сьогодні актуалізується в світлі реформаторських змін, що відбуваються в системі вищої освіти України. В умовах технологізації цілісного освітнього процесу, зростання мотивації на розробку інноваційних способів передачі, засвоєння та застосування сучасних знань, вироблення необхідних в новому столітті компетенцій саме інституція тьюторства сприятиме активному впровадженню в практику вишів особистісно-орієнтованого навчання, розкриттю індивідуально-творчого потенціалу майбутніх фахівців. Проведений аналіз теоретичних джерел та практики закладів вищої освіти показав зростаючий інтерес до організації діяльності тьюторів як особливої категорії науково-педагогічних кадрів, яка супроводжує навчально-пізнавальну роботу студентів, забезпечує розробку й реалізацію ним власної індивідуальної навчальної програми, траєкторії індивідуального освітньо-професійного розвитку. Ефективна діяльність тьютора неможлива без системної різнобічної його підготовки як педагога-фахівця так и педагога-методиста, педагога-науковця, педагога-організатора, який мотивований на продуктивне виконання своїх специфічних функцій і творчо й відповідально ставиться до своєї діяльності. Особливу увагу в статті приділено обґрунтуванню найбільш вдалої, на думку автора, моделі тьюторської діяльності, яка складається з діалектичної єдності таких дій: аналітико-діагностичних, мотиваційно-цільових, організаційно-методичних, професійно-змістових, контрольно-оцінювальних. Успішному виконанню запропонованих дій сприятиме розроблена автором освітньо-професійна програма підготовки педагогів до різних рівнів тьюторської діяльності: продуктивна реалізація тьюторського проекту вимагає обєднання зусиль адміністрації ЗВО, науково-педагогічної громадськості щодо визначення нормативно-правового статусу даної категорії педагогічних кадрів, їх фінансового забезпечення на основі виконання ними специфічних функцій та індивідуальної навчально-пізнавальної, розвивально-виховної та науково-дослідної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. С. Чаюн, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.п.н., доцент, доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Бойко А. М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ – V курсів (інтегрований курс теорії та історії педагогіки) : навчальний посібник. Київ : Полтава, 2010. 400 с.

Гордон Э. Столетия тьюторства : учебное пособие. Ижевск, 2008. 321 с.

Деражне Ю. Л. Тьютор в открытом обучении : учеб.-метод. пособ. Москва : ДФГСЗН Моск. обл.-ти, 1998. 58 с.

Дем'яненко Н. М. Історичні витоки і сучасна модифікація тьюторства у вищій школі України. Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методо- логія, теорія, технології". 2007. №2 (дод. 1). Т. 1– С. 30-33.

Дем'яненко Н. М. Система тьюторства: актуалізація ретродосвіду Великої Британії для вищої школи України. Пед. науки. 2007. Вип. 3.

Дем'яненко Н. М. Тьюторство і тьюторська технологія: навчальна програма : навч.-метод. комплекс фахової підготовки магістрів галузі знань «Освіта». Київ, 2017. Ч. ІІ. С. 160–179.

Дем'яненко Н. М. Тьюторство – технологія супроводу особистісно-професійного розвитку студентів. Історико-педагогічні студії: наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2008. Вип. 2. С. 106–116.

Дем'яненко Н. М. Тьюторські технології у вищій школі України. Постметодика. 2007. № 6 (77). С. 15–18.

Дем'яненко Н. М. Тьюторство у вищій школі: від концептуального обґрунтування до впровадження. Освіта. 2016. № 13–14 (5708-5709). С. 6.

Жижина И. В. Организация работы тьютора в системе дополнительного профессионального образования. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6.

Жилина М. Ю. Образовательное событие: варианты прочтения. Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: содержание, нормирование и стандартизация деятельности тьютора, 2009. С. 47–51.

Жовтоніжко І. М., Бабакішієва Є. Н. Деякі відмінності використання тьютерської діяльності в системі дистанційної освіти. Педагогіка: традиції та інновації. 2017. С. 159–163.

Ковалева Т. М. Новые задачи тьюторской практики: от потенциала к ресурсу. Тьюторские практики. Сопровождение индивидуальных образовательных программ. 2009. С. 18–28.

Ковалева Т. М. О деятельности тьютора в современном образовательном учреждении. Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: содержание, нормирование и стандартизация деятельности тьютора : материалы науч.-метод. cеминара. Москва, 2009. С. 23–27.

Колосова Е. Б. Тьютор как новая педагогическая позиция : монография. Москва, 2008. 243 с.

Осадча К. Сучасні моделі підготовки педагогів до здійснення тьюторської діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2018. Вип. 1. С. 207-214.

Попова (Смолик) С. Ю. Тьютор и его компетенции в системе высшего профессионального образования. Тьюторские практики: от философии до технологи : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. Волгоград, 2010. С. 41-48.

Челнокова Е. А. Тьюторская деятельность педагога в условиях профильного обучения : автореферат диссертации кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Нижний Новгород, 2010. 184 с.

Щедровицкий П. Г. Об исследовательской программе тьюторства. Школа и открытое образование : сб. науч. трудов по материалам Всерос. науч.-практ. тьюторской конф. Москва; Томск, 1999. С. 12–20.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Чаюн, Н. С. (2020). ТЬЮТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСНІ ОСНОВИ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 8–19. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-8-19

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки