УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Ключові слова: інвестиційно-інноваційне забезпечення, державна інноваційна політика, модернізація промисловості, Четверта промислова революції, Індустрія 4.0

Анотація

У статті досліджено питання удосконалення інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції. Визначено, що метою оновленої науково-технічної, інноваційної політики є інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості, створення необхідних сприятливих умов для інноваційного технологічного розвитку, здійснення фундаментальних та прикладних  наукових досліджень створення та подальшого промислового впровадження інновацій з надання пріоритетів та особливої уваги інноваційним і технологіям Індустрії  4.0.,  сучасним технологіям Четвертої промислової революції, з метою високотехнологічного розвитку вітчизняної промисловості, зростання її конкурентоспроможності. Обгрунтовано необхідність формування комплексу інвестиційно-інноваційного забезпечення  процесів модернізації промисловості із впровадженням нових революційних технологій Індустрії 4.0., що потребує удосконалення інвестиційної  політики зі створенням спеціального цільового Фонду інноваційного розвитку, інвестування в інноваційну діяльність; розбудовою фондів венчурного капіталу та впровадженням механізмів венчурного фінансування; розширенням інформаційного організаційного забезпечення процесів залучення інвестицій; розвитком суспільно-приватного партнерства інвестування в інноваційні  проекти; розвитком інститутів та механізмів суспільного інвестування, формуванням сприятливого інвестиційного клімату. Визначено, що удосконалення політики в сфері інвестицій, інвестиційно-інноваційного забезпечення спрямоване на створення дієвих механізмів інвестиційного стимулювання та активного залучення як внутрішні так і зовнішніх інвесторів до фінансування процесів інноваційної діяльності та процесів створення та промислового впровадження інновацій, нових технологій в модернізації вітчизняної промисловості. Виявлено та узагальнено, що розбудова і реалізація оновленої  науково-технічної та інноваційної політики потребує визначення та цільового забезпечення пріоритетних для країни напрямів наукових досліджень та інноваційних технологій Індустрії 4.0.; створення Банку інноваційних проектів; підтримки фундаментальних прикладних досліджень та НДДКР  в сфері нових технологій; стимулювання розробки інноваційних продуктів, процесів, технологій та їх промислового впровадження; підтримки діяльності науково-дослідних організацій інноваційних структур; розвитку ІТ сектора, впровадження цифрових технологій, фінансової, організаційної  інформаційної підтримки їх діяльності; розбудови  інноваційної інфраструктури.

Біографія автора

О. C. Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Шумпетер Й. Теория экономического развития : научное пособие. Москва : Прогресс, 1982. 401 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития : научное пособие. Москва : Прогресс, 1990. 296 с.

Drucker Peter. Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles. New York : Harper and Row Publishes, 1985. 445 p.

Портер М. Конкуренция : научное пособие. Москва : Вильямс, 2005. 608 с.

Череп А. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційна економіка. 2010. № 17. С. 154-158

Шарп У. Инвестиции : навчальний посібник. Москва : Инфра-М, 1997. 1000 с.

Гитман Л. Дж. Основи инвестирования : навчальний посібник. Москва : Дело, 1999. 208 с.

Крупка М .Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.

Макконелл К. Экономикс: принципы, проблемы и політика : научное пособие. Москва : Инфра, 2003. 970 с.

Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений : научное пособие. Москва : Статистика, 1971. 415 с.

Кравченко Н. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. № 12. С. 23-27.

Кисіль М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент. 2009. №11. С. 225-230.

Капітанець Ю. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2010. №5. С. 141-144.

Опубліковано
2019-12-22
Як цитувати
Кириченко, О. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 185-192. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-185-192
Розділ
Розділ 9. Інноваційна діяльність