ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: Україна, національна економіка, валовий внутрішній продукт (ВВП), промисловість, розвиток, динаміка, обсяги виробництва, економічна безпека

Анотація

У статті досліджено динаміку розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки. Валовий внутрішній продукт у вартісному виразі зв період
2014-2018 рр. зріс у 2,24 рази. Проте рівень ВВП у 2018 р. склав тільки 91,3 % рівня 2013 р. За період 2014-2018 рр. в національній економіці України відбулось зростання індексів промислової продукції: в цілому по промисловості на 13,01 %, по добувній промисловості - на 13,66 %, по переробній промисловості – на 102,4 %. Темпи приросту реалізації промислової продукції добувної промисловості (у 2,53 рази) перевищували темпи приросту продукції переробної промисловості (у 2,09 рази) на 21,05 %. За досліджуваний період 2014-2018 рр. обсяг прямих іноземних інвестицій у національну економіку знизився на 39,88 %, що є негативною тенденцією.
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за період 2014-2018 рр. у національну економіку України в цілому зріс у 2,64 рази, у промисловість – у 2,31 рази. Питома вага капітальних інвестицій у промисловість у 2018 р. склала 34,54 % та зменшилась за досліджуваний період на 4,76 %. Обсяг капітальних інвестицій у переробну промисловість у 2018 р. перевищив обсяг капітальних інвестицій у добувну промисловість у 1,87 рази. Питома вага інноваційно активних підприємств не була високою і склала у 2018 р. тільки 14,1 % від загальної кількості підприємств. Зростання виробництва із використанням технологій високого рівня відбувалось наступними темпами: 2016 р. – 10,6 %, 2017 – 7,7 %, 2018 – 0,7 %;  із використанням технологій середнього рівня: 2016 р. – 0,7 %, у 2017 р. – 11,4 % та у 2018 р. – 6,4 %. Динаміка рейтингу України за індексом глобальної конкурентоспроможності є позитивною: починаючи з 2014 р. Україна у 2018 р. піднялась на 7 пунктів у рейтингу конкурентоспроможності економік країн світу. Рівень інтегрального показника економічної безпеки національної економіки відповідає оцінці «задовільно» за шкалою Харрінгтона.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. В. Лойко, Київський університет імені Бориса Грінченка

д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки

Д. М. Лойко, Чернігівський національний технологічний університет

к.е.н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Остапюк Б. Я., Груник І. С., Легенький М. І., Легенький Ю. І. Особливості розвитку промисловості України у сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 45-52.

Андрющенко І.Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. С. 86-90.

Якубовський М. М., Солдак М. О. Регіональні особливості розвитку промисловості України. Економіка України. 2017. № 3 (664). С. 35-48.

Юрчак О. Українська стратегія Індустрія 4.0 – 7 напрямів. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvutku/.

Нова індустріалізація – реальний шанс для України. Антикризова рада громадських організацій України. Київ, 2018. 39 с.

Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти : навчальний посібник. Київ : Сатсанга, 2001. 224 с.

Система економічної безпеки держави / за заг. ред. д. е. н. проф. А. І. Сухорукова; Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. Київ : Стилос, 2010. С. 366–394.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення : навчальний посібник / за ред. проф. Б. Кравченка. Київ : Кондор, 2002. 302 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL : www.ukrstat.gov.ua.

Лойко Д. М. Аналіз сучасного стану споживчого сектору економіки України в умовах розвитку циркулярної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 35. С. 30 - 34.

Офіційний веб-сайт Eurostat. Національні рахунки (включаючи ВВП та регіональні рахунки). URL: https://ec.europa.eu/eurostat.

Офіційний веб-сайт. Міністерство розвитку торгівлі, економіки та сільського господарства України. URL : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Індекс глобальної конкурентоспроможності. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%

BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%

%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ від 29.10.2013 р. № 1277. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL : http://document.ua/pro-zatverdzhennjametodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html.

Опубліковано
2019-12-22
Як цитувати
Лойко, В., & Лойко, Д. (2019). ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 176-184. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-176-184
Розділ
Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності