Класифікація загроз економічній безпеці української промисловості

Автор(и)

  • О. С. Кириченко Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-38-47

Ключові слова:

кластери, процес кластеризації, структурний аналіз, економічна безпека, загрози

Анотація

У статті досліджено проблематику класифікації загроз економічній безпеці процесу кластеризації промисловості країни. Систематизовано формалізовано та описано основні ознаки видової класифікації загроз економічній безпеці вітчизняних промислових кластерів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. С. Кириченко, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Алькема В. Г. Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко. – К. : ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 350 с.

Амоша О. І. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку : наук.-аналіт. доп. / [О. І. Амоша, І. П. Булєєв, А. І. Землянкін, Л. О. Збаразська, Ю. М. Харазішвілі та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки пром- сті. – Київ, 2017. – 120 с.

Амоша О. І. Розвиток електронної промисловості України на інноваційній основі : [монографія]. / О. І. Амоша, Л. М. Саломатіна, С. Л. Передерій ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2014. – 254 с.

Амоша О. І. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : наук.-аналіт. доповідь / [О. І. Амоша, В. П. Вишневський, Л. О. Збаразська та ін.] // За заг. ред. В. П. Вишневського ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с.

Білоус Г. Інноваційні кластери допомагають подолати кризу / Г. Білоус // Економіст. – 2008. – № 10. – C. 56.

Буряк П. Перспективи створення інтегрованих підприємницьких структур // Вісник економічної науки України. – 2006. – №2. – С. 182-184.

Власюк О. С. Аналітична оцінка стратегічних напрямків та заходів щодо реалізації програми стабілізації економіки України / О. С. Власюк // НІСД – К. : Вид-во НІСД, 1998. – С. 13-15.

Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М. Войнаренко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 27-30.

Волкова Н. Н., Сахно Т. В. Промышленные кластеры: монография. – Полтава: АСМИ, 2005. – 282 с.

Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці - тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена... / В. Геєць // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 10-11.

Герасимчук З. В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення : [монографія] / З. В. Герасимчук, Н. С. Вавдіюк. – Луцьк: Настир’я, 2006. – 244 с.

Дудкіна К. Кластер – світовий досвід економічної політики держави // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 2003. – №1. – С. 491-496.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : [монографія] / За ред. З. С. Варналія ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2007. – 768 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : [монографія] / М. М. Єрмошенко. – К. : Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 209 с.

Кизим О. М. Промислова політика та кластеризація економіки України : [монографія] / Кизим М. О. – Х. : ВД «Інжек», 2011. – 304 с.

Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / [под ред. Е. А. Олейникова]. – М. : ЗАО «Бизнес-школа: Интел-Синтез», 1997. – 288 с.

Портер М. Международная конкуренция : пер. с англ. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 896 с.

Портер М. Конкуренция : пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2000. – 495 с.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці / Соколенко С. І. – К. : Логос, 2004. – 848 с.

Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 31-35, (100).

Соколенко С. І. Підсумки соціально-економічних досліджень / За ред. С. І. Соколенко. – К. : Логос, 2005. – 13 с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-24

Як цитувати

Кириченко, О. С. (2018). Класифікація загроз економічній безпеці української промисловості. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 38–47. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-38-47

Номер

Розділ

Розділ 1 Економічна теорія