Доходи від діяльності фінансової компанії: аналіз та облік

Автор(и)

  • С. М. Плетенецька Університет економіки та права "КРОК"
  • Л. В. Свертока Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-93-100

Ключові слова:

фінансова установа, облік, аналіз, контроль, страхова компанія

Анотація

У статті розглянуто поняття «фінансової установи» та встановлено суб’єктів, яких за чинним законодавством України віднесено до фінансових установ. Особливості обліку, контролю та аналізу доходів діяльності фінансових компаній ми розглянули на прикладі страхових компаній. Визначено етапи аналізу фінансових результатів діяльності страхової компанії; досліджено завдання, джерельну базу та методику проведення контролю фінансових результатів діяльності страхової компанії. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. М. Плетенецька, Університет економіки та права "КРОК"

кандидат економічних наук, доцент

Л. В. Свертока, Університет економіки та права "КРОК"

магістр, спеціальність «Облік, аудит та оподаткування бізнесу»

Посилання

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». – [Чинний від 12.07.2001 за № 2664-III]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Затверджене Наказом Міністерства фінансів України. – [Чинний від 07.02.2013 р. за № 73]. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Затверджене Наказом Міністерства фінансів України. – [Чинний від 29.11.1999 р. за № 290]. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. за № 291. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/stru/page16#Stru16

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» : Міжнародний документ. – [Чинний від 01.01.2012 р. за № 929-025]. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_025.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф. Ф. Бутинець. ; 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.

Вовчак, Ольга Дмитрівна. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : [монографія] / С. Ф. Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 522 с.

Гончаренко О. О. Особливості обліку та формування звітності страхових компаній / О. О. Гончаренко, Т. А. Гоголь // Вісник Чернігівського державного технологічного університету – 2011. – №1 (48). – С. 411-425.

Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей : навч. посіб. / [В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. І. Трохименко]. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2016.

Круподер О. Д. Актуальні проблеми внутрішнього контролю страхових компаній /О. Д. Круподер // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2013. – № 2. – С. 143-148. Мельничук І. В. Облік та аудит фінансових результатів страхової діяльності : дис… канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / І. В. Мельничук – К., 2015 – 243 с.

Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 82-91.

Шинкаренко О. М., Бразілій Н. М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – Економічні науки. – 2015. – Вип. 28. – С. 164-173.

Шмиголь Н. М. Доходи підприємств: сучасні методи управління / Н. М. Шмиголь // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 228. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010.

Downloads

Опубліковано

2018-10-24

Як цитувати

Плетенецька, С. М., & Свертока, Л. В. (2018). Доходи від діяльності фінансової компанії: аналіз та облік. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 93–100. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-93-100

Номер

Розділ

Розділ 2 Фінанси