ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ БЕЗРОБІТТЯ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ

  • Н. М. Глевацька Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-9157-0839
Ключові слова: безробіття, ринок праці, профорієнтація, профнавчання, напрями зниження безробіття

Анотація

Метою дослідження є аналіз рівня, особливостей, проблем та розробка напрямів зниження безробіття у Кіровоградському регіоні. Було встановлено, що у загальноукраїнському поділі праці Кіровоградська область характеризується аграрно-індустріальною спеціалізацією. Аналіз основних показників ринку праці України та Кіровоградської області за останні 7 років дав можливість зробити наступні висновки. Чисельність економічно активного населення в Україні і у Кіровоградській області з кожним роком скорочується. Чисельність безробітного населення за методологією МОП зростала майже кожного року. Загалом по Україні показник безробітного населення працездатного віку поступово наближається до 10% економічно активного населення. Представлене дослідження стану ринку праці Кіровоградської області за 5 років по таких показниках: чисельність осіб, котрі мали статус безробітного; чисельність працевлаштованих осіб; проходження профнавчання; участь мешканців Кіровоградської області у громадських роботах та роботах тимчасового характеру; чисельність зареєстрованих безробітних осіб; чисельність одержуючих допомогу по безробіттю; зміна потреб підприємств у працівниках; навантаження на одне вільне робоче місце. Згідно результатів негативні тенденцій ринку праці області в тому, що чисельність працевлаштованих та осіб, які навчалися новим професіям, знижувалася, при цьому, починаючи із 2016 року, потреба підприємств у працівниках невпинно зростає. Це явище можна пояснити масовою трудовою міграцією. Отже, проведене нами дослідження показало, що ринок праці області має високий ступінь розбалансованості. Основними причинами цього є: обмеженість сфери прикладання праці в зв’язку з переважно сільськогосподарським типом виробництва; низька територіальна мобільність населення; недостатній рівень кваліфікації населення, а також низька інвестиційна активність. Подальше збереження такої ситуації у близькій перспективі неминуче поглибить кількісний та якісний дисбаланс на ринку праці області. Були визначені напрями зниження безробіття у Кіровоградській області.

Біографія автора

Н. М. Глевацька, Центральноукраїнський національний технічний університет

к.е.н, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Посилання

Бандур С. І. Розвиток робочих місць – стратегічний напрям модернізації економіки України. Ринок праці та зайнятість населення: журнал. 2012. № 2. С. 3-7.

Волкова Н. В. Політика держави щодо зайнятості молоді та її ефективність. Науковотеоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії : журнал. 2010. № 1 (23). C. 26-32.

Грішнова О. А., Пасєка С. Р., Пасєка А. С. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія. Черкаси, 2011. 360 с.

Кір’ян Т. М., Шаповал М. С., Коваль С. П. Напрямки та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні. Вісник АНУ: журнал. №2. 2013.

Левченко О. М., Ткачук О. В. Активізація співпраці роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. Кіровоград : КНТУ, 2013. Вип. 23. С. 395-401.

Петрова І. Л. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи. Економіка та держава : журнал. 2005. № 2. С. 19–24.

Сторожук О. В., Давидов Г. М. Структурні трансформації сфери зайнятості Кіровоградської області: проблеми та шляхи вирішення. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. Кіровоград: КНТУ, 2011. Вип. 19. С. 150-155.

Глевацька Н. М., Михайлович В. А. Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації: основні проблеми і напрями їх вирішення. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. Вип. 17. С. 183-191.

World Employment and Social Outlook: Trends 2018 International Labour Office – Geneva: ILO, 2018. URL : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf.

Офіційний сайт державної служби зайнятості України. URL :- http://www.dcz.gov.ua/.

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Головне управління статистики у Кіровоградській області. URL : http://www.kr.ukrstat.gov.ua/index.php?r=stat_socecon

Державна організація «Кіровоградський обласний центр зайнятості». URL : https://kid.dcz.gov.ua/analitics/67.

Ukraine Unemployment [Data file]. URL : https://tradingeconomics.com /ukraine/unemploymentrate?embed.

Ukraine sees unemployment rate climb by 1.3% in February 2018 [Data file]. URL : https://112.international/finance/ukraine-seesunemployment-rate-climb-by-13-in-february-2018-26643.html.

Глевацька Н. М. Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: матеріали доповідей науково-практичної конференції (Кропивницький, 7 червня 2017). Кропивницький:, 2017. С. 211-214.

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Глевацька, Н. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ БЕЗРОБІТТЯ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 110-116. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-110-116
Розділ
Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання