ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • О.С. Козійчук ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-116-122

Ключові слова:

туристично-рекреаційний комплекс, управлінська діяльність, організаційно-управлінські ресурси, управління професійною орієнтацією

Анотація

У дослідженні розглянуто сутності економічної категорії шляхом побудови структурно-логічної послідовності вивчення цього поняття, що надало змогу сформувати  визначення поняття «туризм» як складна соціально-економічна система невиробничої галузі. Визначено, що розвиток туристичної галузі, в свою чергу, спонукає до поліпшення власної інфраструктури, створенню нових робочих місць та професійної орієнтації для учнівської молоді. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні регіональної моделі управління туристично-рекреаційним комплексом на основі організаційно-управлінських ресурсів. Сформовано та обґрунтовано поняття «організаційно-управлінські ресурси туристичної галузі», як стратегічна єдність розвитку інтегрованих соціально-економічних складових потенціалу туристичної галузі (інституціональна, інноваційна, соціальна, економічна, фінансова), що спрямована на узгодженість та раціональне використання природних, оздоровчих, культурно-історичних джерел розвитку регіону з метою задоволення потреб споживачів, нарощування потенціалу туристичної галузі та національної економіки країни у стратегічному аспекті. Обґрунтована цілісна концепція збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі в регіоні. Запропоновано схема реалізація цілісної концепції, яка побудована на комплексному використанні системного підходу до вибору та реалізації варіантів управління збалансованим розвитком потенціалу туристичного комплексу в регіоні. Визначено науковий підхід до збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі в регіоні (на основі результатів моделювання). Охарактеризовано позитивні риси та можливості створення туристичних комплексів в регіоні на основі організаційно-управлінських ресурсів. Розроблено та обґрунтовано модель формування туристично-рекреаційного комплексу на регіональному рівні із застосуванням методологічних положень. У дослідженні удосконалено модель факторів впливу на збалансований розвиток потенціалу туристично-рекреаційний комплекс туристичної галузі в регіоні. Отримала подальшого розвитку теоретична модель формування стратегії розвитку  управління туристично-рекреаційним комплексом з організаційно-економічним механізмом її реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.С. Козійчук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.пед.н., доцент кафедри туризму

Посилання

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL : https : // www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501.

Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / за наук.ред. Д. М. Стеченка. Київ : Знання, 2012. 455 с.

Смолінська Н. В. Управління знаннями як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми економіки та управління. 2015. № 815. С. 248-255.

Мануйлов Ю. С. Соотношение понятий «пространство» и «среда» в контексте управленческой практики. Материалы Интернет-конференции «Топологические понятия в образовании». 2010. URL : http://vospitanie.fo.ru/page/Мануйлов_Ю.С .

Schein E. H. Career Anchors: Discovering Your Real Values. San-Francisco: Jossey . Bass, 1990. 67 р.

Wernerfelt B. A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 1984. Vol. 5, № 2, 171–180.

Яненкова І. Г. Організаційний ресурс інноваційного розвитку регіонів. Бизнес-информ. 2008. № 11. С. 83–85.

Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг: геопросторові аспекти. Київ : Альтерпрес, 2002. 436 с.

Інвестиційні можливості туристичної сфери України. URL : http://www.tourism.gov.ua/PublicationsList.aspx?id=47.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Козійчук, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 116–122. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-116-122

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування