СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О.І. Захаров ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • М.С. Лаптєв ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-9-21

Ключові слова:

загрози, безпека, економічна безпека, заклади вищої освіти, інноваційна модель

Анотація

На сьогоднішній день в Україні відбуваються складні трансформаційні процеси, пов'язані з євроінтеграцією нашої держави, які прямо чи  опосередковано впливають, на всі сторони суспільно-політичного та економічного життя нашої держави, в тому числі й системи освіти. Вища освіта являється фундаментом та гарантією розвитку держави. Заклади вищої освіти, які в сучасних умовах являється провідниками інновацій та центрами знань, знаходяться під впливом низки чинників, що сприяють, в свою чергу, породженню та формуванню загроз їх ефективному функціонуванню, а відтак стану їх захищеності, отже розвитку вищої освіти в цілому та економічній безпеці системи закладів вищої освіти зокрема. Саме в цій сфері найактивніше проходять процеси реформування, спрямовані на впровадження європейських стандартів в діяльність вітчизняних закладів вищої освіти, головною метою яких є створення об'єктивних передумов для інтеграції вітчизняних закладів освіти в європейський освітній простір. Для реалізації поставлених завдань необхідні кардинальні зміни у діяльності закладів вищої освіти науково-педагогічного рівня професорсько-викладацького складу, модернізації навчальної матеріально-технічної бази, гармонізації напрямів підготовки з реальними потребами економіки, створення сприятливих умов для навчання і життя студентів, їх працевлаштування тощо. Враховуючи зростання конкуренції між закладами вищої освіти, не лише вітчизняних, а й іноземними, зростання вимог Міністерства освіти і науки України до забезпечення вітчизняних вимог, демографічні та економічні чинники, все більше університетів, в т.ч. приватної форми власності опиняються у складних умовах, які негативно впливають на їх економічну безпеку та діяльність в цілому. У цих умовах, для забезпечення стабільної роботи і розвитку, заклади вищої освіти повинні мати сучасні системи забезпечення безпеки, які здатні ефективно і комплексно протидіяти не тільки існуючим загрозам, але запобігати впливу загроз у майбутньому. Метою статті є дослідження сутності, змісту та основних складових економічної безпеки закладів вищої освіти. У статті структурована економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано основні елементи внутрішнього та зовнішнього середовища закладів вищої освіти, що впливають на його економічну безпеку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.І. Захаров, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., професор, директор ННІ менеджменту безпеки

М.С. Лаптєв, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічної безпеки

Посилання

Денисенко М. П., Бреус С. В. Економічна безпека держави та заходи протидії «тінізації» економіки. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 37 (330). C. 42–47.

Алькема В. Г., Кириченко О. С. Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності : навчальний посібник. Київ, 2016. 350 с.

Андрушків Б. М., Малюта Л. Я., Паляниця В. А. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство : монографія. Тернопіль : Тернограф, 2008. 424 с.

Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. 831 с.

Белоусова І. А. Модернізація системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в процесі управління витратами : дис. ... д-ра економ. наук : 21.04.02 / Київ, 2010. 457 с.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия : науч. пособие. Киев, 2004. 784 с.

Бобров Є. А. Енергетична безпека держави : монографія. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. 308 с.

Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. Київ, 2009. 647 с.

Грушко В. І., Лаптєв С., Кошембар Л. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект : навч. посібник. Київ, 2010. 256 с.

Концепція економічної безпеки України / за ред. кер. проекту В. М. Геєць. Київ, 2003. 321c.

Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи : монографія / Кириченко О. А., Захаров О. І., Денисенко М. П. та ін. Київ : Дорадо-Друк, 2010. 412 с.

Дічек О. І. Економічна безпека регіонів – складова системи національної безпеки. Вчені записки університету «КРОК». 2013. Випуск 33. С. 24-30.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія. Київ : Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 209 с.

Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): монографія. Київ : Світ знань, 2002. 528 с.

Живко З. Б. Стратегічне планування в системі економічної безпеки підприємства. Проблеми науки. 2012. № 4. С. 32-39.

Коваль Я. С. Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи. Вчені записки Університету «КРОК». Київ, 2019. №1 (53). С. 65-74.

Гребень С. Є. Сучасний стан розвитку вищої освіти в україні та її фінансування. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. №3(51). С. 105-111.

Кириченко О. А., Лаптєв С. М. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України. Вища школа. 2010. №11. С. 37-46.

Карпова К. В. Функціональні складові економічної безпеки вищого навчального закладу: критерії та індикатори. Європейські перспективи. 2013. №11. С. 109-113.

Паращенко Л. І., Шапоренко О. І. Механізми державного регулювання фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. №4(52). С. 140-147.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва : Русский язык, 1990. С. 320.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х тт. Москва : Русский язык, 1981 : Т. 1. 799 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (7-е видання) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ - Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Платон Государство. Закон. Политика : навч. пос. Москва : Мысль, 1998. 798 с.

Антология мировой философии. Античность. М. ; Минск: Харвест АСТ, 2001.

Чернявский Г. И. Франклин Рузвельт. Москва : АО «Молодая гвардия», 2012. 580 с.

Morgenthau H. J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Fith Edition, Revised. N.Y. : Alfred A. Knopf, 1978. 653 p.

Генеральная ассамблея ООН, Резолюции 40-й сессии – 1985. URL : https://www.un.org/ru/ga/40/docs/40res.shtml.

Cabie V. What is International Economic Security? International Affairs, April 1995. V. 71. №3. P. 305-324.

Buzan B. People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations. Chapel Hill: North Carolina University Press. 1983. Р. 100.

Maul H. W. Energy, Minerals and Western Security. Baltimore : Md, Johns Hopkins Univ. Press, 1984. 431 p.

Morgenthan H. J. Dilemmas of Politiks. Chicago: University of Chicago Press. 1958. Р. 202.

Буркальцева Д. Д. Інституціональне забезпечення економічної безпеки України : монографія. Київ : Знання України, 2012. С. 38.

Крутов В. В. Від патріотичного виховання, боротьби з тероризмом до недержавної системи національної безпеки : навч. посібник. Київ : «Преса України», 2009. 592 с.

Варналій З. С., Буркальцева Д. Д., Саєнко О. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія. Київ : Знання України, 2011. С. 41.

Запарий В. В. Набойченко С.С. Екатеринбург : энциклопедия. Екатеринбург, 2010. URL : http://ek-b.ru/n2.html.

Захаров О. І., Пригунов П. Я. Механізм залучення суб’єктів недержавного сектору безпеки до системи моніторингу загроз національній безпеці держави. Вчені записки Університету «КРОК». 2009. Випуск 20, Т - 1. С 144-150.

Сідак В. С. Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вчені записки Університету «КРОК». 2017. С. 93-103.

Похилюк В. В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. С. 75.

Економічна безпека бізнесу: навч. посіб. / Швиданенко Г. О., Кузьомко В. М., Норіцина Н. І. та ін.; за заг. та наук, ред. Г. О. Швиданенко. Київ : КНЕУ, 2011. С. 88.

Мірошниченко О. В. Теоретичні аспекти дослідження питання національної економічної безпеки. Вісник економічної науки України. 2007. № 2. С. 111.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VІІ. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про освіту : Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1060-12.

Стеців І. С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2010. №691. С. 218-222.

Ліпкан В. А. Національна безпека України: навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 552 с.

Тюлєнєв Г. Д. Модель оцінювання економічної безпеки ВНЗ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 2(53). C. 274-279.

Злоказова Ю. В. Элементы модели экономической безопасности современного ВУЗа. URL : http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/1923/1/povr-2015-05-02.pdf.

Снігир Л. П. Механізм забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів у сучасних умовах : дис. … к.е.наук : 21.04.02 / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2017.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Захаров, О., & Лаптєв, М. (2021). СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 9–21. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-9-21

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки