УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • В.А. Панченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка
  • О.В. Черненко Кіровоградський інститут розвитку людини

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-134-141

Ключові слова:

менеджмент, освіта, бізнес-процес, приватний вищий заклад освіти, економічний ризик

Анотація

У даній статті розглядаються можливості педагогічного менеджменту для регулювання бізнес-процесів приватного вищого закладу освіти в умовах економічної кризи. Мета статті – охарактеризувати особливості управління освітніми бізнес-процесами в умовах економічної кризи, що дасть можливість виробити практичні рекомендації щодо покращення педагогічного менеджмент приватних вищих освітніх закладів. Визначено, що в освітній галузі бізнес-процеси являють собою взаємопов'язані навчальні-виховні заходи науково-педагогічного персоналу, які спрямовані на реалізацію стандартів освіти і програм професійної підготовки з метою підготовки якісних майбутніх фахівців у певній сфері трудової діяльності. На основі аналізу наукових праць та аналізу господарської діяльності приватних вищих закладів освіти Кіровоградської області було виділено бізнес-процеси, які існують в приватній вищій освіті: управлінські; навчально-педагогічні; науково-прикладні бізнес-процеси; допоміжні. Наведена сутність та класифікація економічних ризиків для приватного вищого закладу освіти. Доведено необхідність удосконалення управління освітніми бізнес-процесами в умовах економічної кризи. Визначено та охарактеризовано етапи процесу антикризового управління. Визначено негативні економічні фактори, що впливають на господарську діяльність приватного вищого закладу освіти: зовнішні – які не залежать від діяльності організації; внутрішні, які виникають в середині організації. Запропоновано для впливу на фактори внутрішнього середовища: впровадження системи управління економічною безпекою (ISO 22301: 2012; ISO 22320: 2011; ІSО 31000: 2009), системи управління якістю (ISO 9001), заходи з охорони праці (ДСТУ 2293-99), інформаційна безпека (ISO / IEC TR 27016: 2014) та технології бізнес-процесів (метод IDEF 0, методологія SADT). Зроблено висновки та надано практичні рекомендації щодо вироблення напрямків управління освітніми бізнес-процесами в умовах економічної кризи для приватних вищих закладів освіти: розробка програми антикризового управління та прогнозування економічних ризиків; страхування рухомого та нерухомого майна, фінансових ризиків, життя і здоров’я педагогічних працівників; аутсорсинг окремих видів діяльності, якщо вона приносить збитки; удосконалення засобів інформаційної безпеки; захист наукових праць та науково-технічних розборок, винаходів; боротьба з корупцією; впровадження концепції педагогічного менеджменту; впровадження нових методів та технологій управління бізнес-процесами. Визначено перспективні напрямки подальших досліджень з даної проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.А. Панченко , Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

д.е.н, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

О.В. Черненко, Кіровоградський інститут розвитку людини

к.пед.н., доцент кафедри права та соціально-економічних відносин

Посилання

Шліхта Г. О. Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 3. С. 107-114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_3_19.

Байбакова О. Сучасні погляди на педагогічний менеджмент. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 23. С. 13-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_6.

Командровська В. Є., Морозенко О. Ю. Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи удосконалення. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. Випуск 30. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_30/Moroz.pdf

Лунячек В. Е. Педагогічний менеджмент : навчальний посібник. 2-е вид., випр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. 512 с.

Гадецька З. М., Холопова М. О. Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_5_12.

Чернобай Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. Економічний аналіз. 2015. Т. 22, № 2. С. 171-182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_22(2)_25.

Мухін В. Є., Корнага Я. І., Бойко Є. О. Формалізація та моделювання бізнес-процесів у задачах управління вищими навчальними закладами освіти. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.4. С. 391-397. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26.

Теребух А. А., Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П. Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах України. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.7. С. 66-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.

Фучеджи В. І. Особливості антикризового управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень. 2010. № 38. С. 361-366.

Гайдарулы Е., Мынжасаров Р. И. Управления предприятием в условиях риска и неопределенности внешней среды. Молодой ученый. Рубрика: Экономика и управление. 2016. № 13 (117). С. 393-398. URL: https://moluch.ru/archive/117/31455/.

Бойко Д. І., Лузанова М. М. Антикризове управління діяльністю торгівельного підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 361-364. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_57.

Федорова А. Э., Токарева Ю. А. Антикризисное управление персоналом организации : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. 164 с.

Маховка В. М. Процес, методи та функції антикризового управління на підприємстві. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2012. № 1. С. 219-225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_1_43.

Зверук Л. А., Давиденко Н. М. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2017. № 1(2). С. 69-75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_1(2)_16.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Панченко , В., & Черненко, О. (2020). УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 134–141. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-134-141

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг