КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • І.І. Румик ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-47-56

Ключові слова:

контролінг, фінансова безпека, управління, система, підприємство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань управління фінансовою безпекою підприємств за допомогою контролінгу. Здійснено теоретичний аналіз підходів до управління фінансовою безпекою підприємств. Розглянуто принципи, функції та види контролінгу. Обґрунтовано доцільність дослідження фінансової безпеки підприємств із застосуванням контролінгу як функціональної системи управління за відхиленнями. Використано системний підхід для дослідження наукових підходів щодо управління фінансової безпекою на основі контролінгу. Значна увага приділена аналізу функцій і завдань контролінгу у сучасних нестабільних умовах економічного розвитку підприємств. За допомогою методу системного аналізу оцінено теоретично-методологічні підходи до розуміння сутності контролінгу в управлінні фінансовою безпекою підприємств. Виявлено особливості у наукових підходах різних учених щодо суті фінансової безпеки та формуванні фінансової стратегії підприємств. Проаналізовано причини застосування на сучасних підприємствах контролінгу та завдання, які він покликаний вирішити. Розкрито роль та значення управління фінансовою безпекою підприємств за допомогою сучасного інструментарію контролінгу, який складається з контрактних зобов’язань, що дають можливість забезпечити ефективний механізм прийняття управлінських рішень щодо підприємства та його контрагентів чи інших фінансових установ. На основі цього запропонований методичний підхід до управління системою фінансової безпеки підприємств, в основі якого знаходиться досягнення запланованих фінансових інтересів у майбутньому від дій з контрактними зобов’язаннями за допомогою використання концепції «управління за відхиленнями». Для оцінки фінансової безпеки запропоновано використовувати стандартну методику аналізу фінансового стану та «золоте економічне правило» розвитку підприємств, що дало можливість визначити контролінг як ефективний інструмент комплексного управління фінансовою безпекою. Використання пропозицій підприємствами різних організаційно-правових форм дозволить забезпечити фінансові інтереси та стабільний фінансовий стан, підвищити ефективність та конкурентоздатність господарської діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.І. Румик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів

Посилання

Барановський О. І. Фінансова безпека держави. Фінанси України. 1996. № 11. C. 19-34.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия: монография. Киев: Ника-Центр, Эльга, 2004. 784 c.

Васильчак C. В., Процикевич Н. В. Управління фінансовою безпекою підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21 (18). C. 149-153.

Горячева К. C. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. Менеджер. 2004. № 2 (28). C. 96-103.

Грушко В. І., Лаптєв С. М., Кошембар Л. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект. Київ : ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», 2010. 256 с.

Дайле А. Практика контролінгу: пер. з нім. / під ред. М.Л. Kукашевича, Е.Н. Тихоненкової. Москва : Фінанси і статистика, 2001. 336 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет : учебник / Пер. с англ. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 1071 с.

Кириченко O. A., Кім Ю. Г. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 12. C. 43-57.

Пластун O. Л. Ключові напрямки розвитку системи безпеки суб’єктів підприємництва. Механізм регулювання економіки. 2012. № 4. C. 206-214.

Taffler R. J. The assessment of company solvency and performance using a statistical model. Accounting and business research. Autumn 1983.

Wymeersch E. Corporate governance and financial stability. IMF Working Paper Series. 2008. WW/08/11. Р. 1-13.

Кpaкoc Ю. Б., Paзгoн Р. О. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 1. C. 86-96.

Єpмoшeнкo М. М. Шляхи взаємного впливу фінансової безпеки держави і підприємства. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 p.). Суми: УAБC НБУ, 2004. 132 c.

Антоненко В. М., Портнова Г. О. Методичні підходи до аналізу фінансової безпеки підприємств паливно-енергетичного комплексу України. Научные труды ДонНТУ. 2009. Вып. 36-1. С. 297-293.

Сопко В. В., Ромашко О. М. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Актуальні питання економіки. 2012. №2. (128) С. 176-179.

Іванов А. О. Теорія автоматичного керування: підручник. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет. 2003. 250 с.

Пилипенко О. О. Запровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали науково-практичної конференції (13 грудня 2017). Київ: ТНУ, 2017. С. 299-302.

Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А.Г., Фалько С. Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. Москва : Финансы и статистика, 1998.

Партин Г. О., Гирик. Г. Т. Завдання та основні функції фінансового контролінгу на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 23(8). С. 272-278.

Контроллинг: учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага и др.; под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. Москва: Финансы и статистика, 2006. 336 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Румик, І. (2020). КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 47–56. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-47-56

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування