МОДЕЛЬ «4 СЕЗОНИ» ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЕКТАХ АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-101-109

Ключові слова:

проекти агропромислового комплексу, управління проектами, управління ризиками, моделі управління ризиками

Анотація

Аграрні проекти є дуже важливими для людства, від їх успішності залежить майбутнє світу. За умови обмеженості ресурсів, змін клімату та збільшення чисельності населення науковці та фермери постійно працюють над збільшенням виробництва продукції рослинництва та тваринництва для задоволення потреб людства в продуктах харчування. Особлива увага приділяється якості та безпечності даної продукції для здоров’я людини. Всі виробничі процеси ретельно контролюються державними установами, сировина яка використовується при виробництві продукції тваринництва має мати всі сертифікати походження та безпечності для здоров’я тварин, а продукція яка виробляється тваринами має бути безпечною для людей. Такими ж принципами керуються і при виробництві продукції рослинництва - всі добрива та препарати для боротьби із шкідниками, мають бути сертифіковані, а продукція рослинництва, яка вирощена із застосуванням даних препаратів, має бути безпечною для  використання в годівлі  тварин та харчуванні людей. Невизначеність та ризикованість в агропромислових проектах є нормою ведення господарювання у всьому світі, особливо це відображається в проектах пов’язаних із рослинництвом. Втрати від ризиків можуть бути дуже значними, не лише в економічному сенсі, але й соціальному. Розробка інструментів, які зможуть допомогти менеджерам аграрних проектів  управляти ризиками та зменшити втрати від них є недохідними. Виконано аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників області управління ризиками проектів агропромислового комплексу та виявлено, що дана область є недостатнього дослідженою, але дослідження проведенні науковцями можуть стати відмінним підґрунтям для розроблення нових моделей та методів. Розроблено модель управління ризиками проектів агропромислового комплексу «4 СЕЗОНИ», стане в нагоді проектним менеджерам, як наочний на зручний інструмент для управління ризиками сільськогосподарських проектів. Данна модель, яка на відміну від існуючих, ґрунтується на ідентифікації ризиків для кожного конкретного сезону року та розроблені для кожного із них заходу із запобігання та уникнення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Р. Денчик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірантка

К. Я. Круль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Круль К. Я. Особливості управління ризиками стейкхолдерів проектів агропромислового комплексу. Управління проектами : стан та перспективи : матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції, 11-14 вересня 2018 р., Миколаїв : НУК, 2017. C. 63- 64.

Hardly C., Phillips N. Strategies of Engagement : Lessons from the Critical Examination of Collaboration and Conflict in an Interorganosational Domain. Monreal : Organizational Science, 1998. - Vol. 9. P. 217-230.

Post J. E., Preston L. E., Sachs S. Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford: CA, Stanford University Press, 2002.

Грабарь В. В., Самаков М. М. Анализ заинтересованных сторон проекта: методология, методика, инструменты. ARS ADMINISTRANDI: Искусство управления. 2014. №2. С. 36-44.

Данченко О. Б., Круль К. Я., Денчик О. Р. Управління зацікавленими сторонами в проектах агропромислового комплексу. Управління проектами у розвитку суспільства : матеріали XV міжнародної конференції. Київ : КНУБА, 2018. С. 79-81.

Кобилянська О. М. Виробничі ризики сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / Київ, 2011. 20 с.

Литвинчук І. Л. Управління економічними ризиками корпоративних підприємств аграрної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / Житомир, 2010. 20 с.

Матвієнко Г. А. Управління страховими ризиками при вирощуванні культур в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04/ Житомир, 2009. 20 c.

Николюк О. М. Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Житомир, 2009. 20 с.

Тимочко В. О. Розробка концептуальної моделі проекту кластерного об'єднання сільськогосподарських підприємств /

В. О. Тимочко, Ю. І. Ковальчик, Р. І.Падюка, О. І. Говда. Вост.-Европ. журн. передовых технологий. 2012. № 1/10. С. 60-62.

Флис І. М. Головні вимоги до інноваційних проектів у програмах розвитку сіл та їх територій. Вост.-Европ. журн. передовых технологий. 2010. № 1/3. С. 61-63.

Вплив агрометеорологічної складової на ризик проектів вирощування сільськогосподарських культур / О. В. Сидорчук, А. М. Тригуба, П. М. Луб, А. О. Шарибура, Л. Л. Сидорчук. Вост.-Европ. журн. передовых технологий. 2012. № 1/10. С. 49-51.

Формування виробничо-технологічного ризику в інтегрованих програмах аграрного виробництва / А. М. Тригуба, П. В. Шолудько, О. В. Маланчук, М. В. Рудинець. Вост.-Европ. журн. передовых технологий. 2013. № 1/10. С. 203-206.

Nguyen N., Wegener M., Russell I., Cameron D., Coventry D. and Cooper. Risk management strategies by Australian farmers: two casestudies, AFBM Journal, vol. 4, №1, рр. 23-30.

Kahan D. Managing risk in farming. Rome: FAO, 2008. 107 p.

Hurduzeu G., Huidumac C. and Hurduzeu R. The most important agriculture risk. The risk culture. New Management for the New Economy : material 7th International Management Conference, 7 - 8 November 2014, Bucharest, Romania, 2014. P. 413-418.

Денчик О. Р., Бедрій Д. І., Савченко С. О. Аналіз ризиків проектів у агропромисловому комплексі. Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки. 2017. № 1. С. 100-109.

Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. Управление проектами: основы проф. знаний и система оценки компетентности проект-менеджеров : научное пособие. Изд. 2-е. Київ : ІРІДІУМ, 2010. 208 с.

Возный А. М., Кошкин К. В., Казарезов А. Я. Модели, методы и алгоритмическое обеспечение проектов и программ развития наукоемких производств : монография. Николаев : НУК, 2009. 194 с.

Рач В. А. Управление рисками проекта: общее и различия PMBOK 4 И PMBOK 5. Управління проектами та розвиток виробництва. 2014. №1(49). С. 5-16.

Гогунський В. Д., Чергнега Ю. С. Управління ризиками в проектах з охорони праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. №1/10(61). С. 83–85.

Чернов С. К. Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств: автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Миколаїв, 2007. 43 с.

Дружинин Е. А. Методологические основы риск-ориентированного подхода к управлению ресурсами проектов и программ развития техники: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". Харьков, 2006. 37 с.

Рач Д. В. Управління невизначеністю та ризиками в проекті: термінологічна основа. Управління проектами та розвиток виробництва. 2013. № 3(47). С. 146-164.

Raz T. A., Hillson D. Comparative Review of Risk Management Standards. Risk Manag. 2005. Vol. 7. №4. P. 53-66.

Kendrick T. Identifying and Managing. Project Risk. 2015.

Smith P. G., Merritt G. M. Proactive risk management : tutorial. 2002. 246 p.

Денчик О. Р. Особливості використання моделі «4 сезони» в управлінні ризиками в сільськогосподарських проектах. Управління проектами : стан та перспективи : матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції. 11-14 вересня 2018 р., Миколаїв : НУК, 2017. C. 37-39.

Денчик О. Р. Ідентифікація ризиків проектів в агропромисловому комплексі. Управління проектами, програмами, портфелями, 2016. C. 38-40.

Данченко О. Б. Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах. Управління проектами та розвиток виробництва. 2014. № 1. С. 16-25.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Денчик, О. Р., & Круль, К. Я. (2019). МОДЕЛЬ «4 СЕЗОНИ» ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЕКТАХ АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 101–109. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-101-109

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг