СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-94-101

Ключові слова:

реформування, публічне управління, адміністративна реформа, реформа державної служби, судова реформа, ефективність, результативність

Анотація

Реформи відносяться до таких форм суспільних перетворень, які можуть мати імперативний мультиплікативний характер. Так реформа, яка починаються з кардинальних змін в одній сфері суспільної діяльності, але виникають імперативи реформування інших системно пов’язаних сфер, що у свою чергу може призвести за зворотними зв’язками до необхідності коригування започаткованого реформування первісно визначеної сфери. Тобто маємо справу з так званим мультиплікатором реформ зі зворотнім зв’язком. Науковцями аналізуються наступні види реформ: адміністративна реформа, яка розглядається як форма структурного упорядкування, вдосконалення і розвитку структури органів державної влади як цілісної системи держави, що виникла на основі інтеграції людських, фінансових і матеріальних ресурсів, установ, організацій та підприємств за умов взаємодії, заснованої на засадах розподілу влади в межах чинного законодавства, що гарантує виконання мети та функцій держави; це безперервний у часово-просторовому форматі процес удосконалення інституційних основ механізмів державотворення та державного апарату, результатом чого і є соціально-економічний розвиток країни;  реформування територіального устрою - децентралізація публічного управління: по-перше, становить певну модель умов, спрямовану на демократизацію організації в суспільстві та передачу управлінських функцій на місця; по-друге, направлена на розширення повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади місцевого значення; по-третє,  вказує на діяльність, яку здійснює держава в особі уповноважених органів, на основі правових норм, з метою збільшення повноважень органів місцевого самоврядування за напрямом забезпечення суспільними благами населення в межах територіальної одиниці; по-четверте, здійснює правове регулювання управлінських відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у сфері адміністративно-правового забезпечення; реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування – це системна перебудова та модернізація професійного корпусу посадових осіб, які працюють в системі державної влади та місцевого самоврядування; судова реформа – передбачає планомірну розбудову судової системи через оновлення судів, а також впровадження активної участі та контролю громадськості за процесом (діяльність Громадської ради доброчесності). Вона утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. У нашому дослідженні ми аналізуємо політико-адміністративне реформування, яке можна попередньо визначити, як реалізацію механізмів з метою модернізації та розвитку системи органів публічного управління, професіоналізації системи публічного управління, спрямованих на формування ефективної та результативної системи публічного управління. Політико-адміністративне реформування має наступні риси: по-перше, системність, що охоплює усі основні сфери суспільного життя; по-друге, загальність, що є спеціально організоване на законодавчій основі органами державної влади взаємопов’язане перетворення суспільної діяльності в різних її сферах (адміністративна, економічна, освітня, соціальна та інші); по-третє, планомірність, що змінює лише одну суспільну сферу діяльності (наприклад, економічну, інноваційну, науково-технічну); по-четверте, спрямованість, що перетворює окремі суспільні підсистеми або галузь (наприклад, промислову, фармацевтичну та інші); по-п‘яте, елементарність, що змінює окремі елементи певної суспільної підсистеми (наприклад, певний виробничий комплекс або систему наукових установ у певній галузі).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. А. Сак, Міжрегіональної Академії управління персоналом

аспірант кафедри публічного адміністрування

Посилання

Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи. Київ : Факт, 2002. 100 с.

Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. Київ: Моноліт, 2009. 384 с.

Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види). Право України. 2005. № 1. С. 21–25.

Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Київ : ТОВ «Софія», 2012. 128 с.

Братковський М. Л. Децентралізація публічної влади в Україні: проблеми та перспективи. Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2010. Вип. 4. С. 108-110.

Кремена О. Л. Проблеми децентралізації в Україні. Молодий вчений. 2014. № 12(15) URL : http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-detsentralizatsii-v-ukraine.

Лексин В.Н. Швецов А.Н. Общая теория реформ. Контуры и система исследования в кн. Теория и практика организации проведения реформ. Сборник трудов Института системного анализа Российской Академии наук. М.: УРСС, 1995. С.6-51.

Міхровська М.С. Адміністративна реформа в Україні: аналіз, періодизація та перспективи. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/348-administratyvna-reforma-v-ukrayini-analiz-periodyzatsiya-ta-perspektyvy-mikhrovska-m-s.

Серьогін С., Письменний І., Хожило І. Синергетичні засади державного управління в умовах реформ : монографія. К., 2007. 194 с.

Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#n9.

Чудик Н. Судова реформа – вагомий крок до європейського правосуддя. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Випуск 3 (11). С. 193-196.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Сак, Ю. А. (2019). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 94–101. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-94-101

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання