ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В СТРУКТУРАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-231-244

Ключові слова:

соціально-психологічний клімат колективів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, теоретична модель оптимізації соціально-психологічного клімату організацій, критерії соціально-психологічного клімату колективів органів державної влади та місцевого самоврядування, психологічні умови та засоби оптимізації соціально-психологічного клімату організації, програма оптимізації соціально-психологічного клімату колективів установ

Анотація

У статті вперше представлено розроблену автором модель оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, що включає в себе три ключові аспекти: концептуально-цільовий, організаційний-змістовий та критеріально-результативний. Автором презентовано психологічні умови та засоби оптимізації соціально-психологічного клімату організації в процесі впровадження  децентралізації влади, що були визначені в результаті проведеного формувального етапу експерименту. Також в статті наведено методологічні підходи, що були застосовані для  досягнення оптимізації соціально-психологічного клімату організації, до яких слід віднести: комплексний, системний, компетентнісний, транскультуральний, особистісно-орієнтований підходи тощо. Презентовано розроблену програму оптимізації соціально-психологічного клімату колективів установ, що включає три змістові модулі, які розкривають сутність, особливості, чинники та шляхи розвитку соціально-психологічного клімату організації в умовах впровадження децентралізації. Даний набір модулів було визначено у зв’язку зі специфікою реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка передбачає, з одного боку, передачу повноважень на найнижчий управлінській рівень за принципом субсидіарності, а з іншого, крос секторальну взаємодію органів влади різних рівнів, окремі модулі програми передбачають взаємодію службовців на відповідних рівнях. Перший модуль програми спрямований на процес оптимізації соціально-психологічного клімату колективів всередині організації, другий модуль на налагодження взаємодії між службовцями колективів організацій вертикального підпорядкування всередині одного регіону (обласна державна/військова адміністрація, районна державна/військова адміністрація, виконавчий комітет ради об’єднаної територіальної громади). Третій модуль націлено на налагодження партнерської співпраці службовців організацій одного рівня в ієрархії управління в різних регіонах. В статті представлено позитивні результати застосування моделі та програми оптимізації соціально-психологічного клімату організації в процесі впровадження децентралізації влади, в тому числі, вплив експерименту на рівень розвитку показників чотирьох критеріїв соціально-психологічного клімату колективів органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі впровадження децентралізації влади: професійна обізнаність щодо діяльності в органах влади, усвідомлена мотивація діяльності в органах влади, оцінне ставлення до взаємодії в органах влади, професійна конкурентоздатність в умовах децентралізації влади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Сімоненко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант кафедри  психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад : Закон України від 16.04.2020 № 562-IX. Верховна Рада України : сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text

Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ ВРУ. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 33. Ст. 235.

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 29.09.2022 № 389-VIII ВРУ. : сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Про утворення військових адміністрацій : Указ Президента України № 68/2022 Верховна Рада України : сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text

Баркасі В. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 . Одеса, 2004. 20 с.

Бібік Н. М. Компетентісний підхід : рефлексивний аналіз застосування. Компетентісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. Київ : К.І.С., 2004. С. 47–52.

Виноградов О. Г. Академічна успішність: комплексний підхід до побудови передбачуваних моделей. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2016. Т. 188. С. 46-49.

Зеркаль А. В. Моделювання розвитку корпоративної культури на машинобудівних підприємствах. Ефективна економіка. 2012. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_9_31 (дата звернення: 23.01.2023).

Зязюн І. А. Педагогічне наукове дослідження у контексті цілісного підходу. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. Т. 1. С. 19-30.

Пастовенський О. В. Структурна модель оптимізації регіональних освітніх мереж. Рідна школа. 2008. № 6. С. 30–33.

Сингаївська І. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості. Актуальні проблеми психології. Т. 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2014. Вип. 41. С. 168–176.

Чечель А., Кириченко І., Бібікова Я. Шляхи формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі підприємства. Державне управління. 2015. № 4 (136). С. 79-81.

Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.. Вінниця : АМСКП, 2010. 484 с.

Авраменко О. В. Ділові ігри та методичні рекомендації до їх проведення з навчальної дисципліни «Комерційна логістика» для студентів спеціалізації «Логістика». Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. 36 с.

Бевзенко В. В. Тренінг для підлітків «Я проти...». URL: https://vseosvita.ua/library/embed/01009l2b-670e.docx.html (дата звернення: 23.01.2023).

Винославська О. В. Система тренінгових занять для формування етичної складової професійної культури менеджера. Вісник НТУУ КПІ : «Філософія. Психологія. Педагогіка». 2005. № 3 (15). С. 88–95.

Герман Н. І., Горобець Т. В. Казкотерапія як один із методів практичної діяльності психолога. Черкаси, 2015. 142 с.

Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг : розвиток якостей особистості працівників сфери туризму. К., 2006. 312 с.

Кир’янова О. В. Управління конфліктами : практикум. К., 2013. 27 с

Копитко М. І., Томаневич Л. М. Тренінги з менеджменту: навчально-методичний посібник. Львів : Льв ДУВС, 2017. 128 c.

Петрінко В. С. Конфліктологія : курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Ужгород, 2020. 360 с.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. Київ, 2002. 136 с.

Царенко Л., Вебер Т., Войтович М. Основи реабілітаційної психології : подолання наслідків кризи. Київ, 2018. Т. 2. 240 с.

Jones A. P., James L. R. Psychological climate : Dimensions and relationships of individual and aggregated work environment perceptions. Organizational Behavior and Human Performance. 1979. № 23 (2). Р. 201-250.

Munoz J. A. Leadership in corrections: An examination of leadership in California Prisons : dissert. doct. of еduc. Irvine, 2019. 189 р.

Peseschkian H., Remmers A. Life Balance with Positive Psychotherapy. Positive Psychiatry. Psychotherapy and Psychology. 2020. № 1. Р. 91–99

Peseschkian N. The five stages of Positive Psychotherapy in organization development. Organization Development Journal. 1990. № 8 (1). P. 27-34.

Sarah K. C., Musebe R. O., Mbaraka R. Effect of Psychological Climate on Employee Performance in Government Ministries. Journal of Economics, Management Sciences and Procurement. 2021. Vol. 1. Is.1. Р. 1-18.

The perception of team environment : The relationship between the psychological climate and members’ perceived effort in high-performance groups / K. S. Spink, K. S. Wilson, L. R. Brawley, Р. Odnokon. Group Dynamics : Theory, Research, and Practice. 2013. № 17(3). Р. 150- 161.

Toprak М., Karakus М. Psychological Climate in Organizations : A Systematic Review. European Journal of Psychology and Educational Research. 2018. Vol.1. Is. 1. Р. 43 - 52.

Verdorfer А. Р., Steinheider В., Burkus D. Exploring the socio-moral climate in organizations : an empirical examination of determinants, consequences, and mediating mechanisms. Journal of Business Ethics. 2015. №132. Р. 233–248

Кислова О. М., Кузіна І. І. Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації. Харків, 2020. 165 с.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Сімоненко, О. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В СТРУКТУРАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 231–244. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-231-244

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія