НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Микола Андрієнко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0002-9222-4831
  • Анатолій Слюсар Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0002-3492-2092
  • Петро Гаман Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0003-1881-0397
  • Анатолій Фомін Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0003-0754-1750
  • Микола Стрюк Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0001-8812-9295

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-63-74

Ключові слова:

громадянське суспільство, оптимізація, держава, механізм державного управління, європейська інтеграція, органи влади

Анотація

В умовах становлення України як соціальної правової держави закономірно відбуваються процеси трансформації українського суспільства. Метою статті є пошук напрямів оптимізації механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади. Адже, у своєму розвитку громадянське суспільство та держава взаємозалежать одне одного. Становлення громадянського суспільства детермінує демократизацію держави, однак саме держава виступає інструментом власної модифікації і забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства. в умовах транзитивних процесів українського соціуму, постійних соціально-економічних, політико-управлінських, культурно-ідеологічних трансформацій в державі можна чітко прослідкувати постійний ріст активності та посилення ролі інститутів громадянського суспільства. Разом з тим стрімкий розвиток громадянського суспільства, якісні зміни в структурі якого детермінують зміни в системі державного управління. Усвідомлення взаємозв’язку громадянського суспільства і держави має велике значення для поглиблення розуміння сучасних тенденцій розвитку державно-управлінських механізмів та обґрунтування необхідності модернізації системи державного управління в Україні. В цьому зв’язку виникає об’єктивна необхідність оптимізації механізму взаємодії державної влади та громадянського суспільства шляхом широкого залучення інститутів останнього до державно-управлінських процесів, що зробить можливим становлення України як міцної правової, соціальної демократичної держави. Адже, взаємодія між інститутами влади та громадянського суспільства є запорукою розвитку нашої держави, посилення її економічного потенціалу та обороноздатності, в зв'язку з чим конче необхідно визначити чинники, що перешкоджають вказаній взаємодії, та визначити шляхи їх усунення. У статті розглянуто категорійно-понятійний апарат щодо взаємодії держави та громадянського суспільства.. Проаналізовано найважливіші напрямки зниження конфліктності у владно-суспільних взаємовідносинах. Запропоновано напрями оптимізації взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства. Досліджено перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах безперервного впливу зовнішніх та внутрішніх процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Микола Андрієнко, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

д.н.держ.упр., професор, полковник служби цивільного захисту, начальник науково-дослідного центру цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

Анатолій Слюсар, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Заступник начальника науково-дослідного центру цивільного захисту, начальник відділу розвитку цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

Петро Гаман, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Д.н.держ.упр., професор, Заслужений працівник охорони здоров‘я України, нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня», начальник відділу заходів захисту науково-дослідного центру цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

Анатолій Фомін, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Старший науковий співробітник відділу заходів захисту науково-дослідного центру цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

Микола Стрюк, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Науковий співробітник відділу заходів захисту науково-дослідного центру цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

Посилання

Шаульська Г. М. Громадськість як індикатор системи державного управління та громадянського суспільства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 1 (8). С. 70-74.

Пухкал О. Г. Проблеми становлення громадянського суспiльства та реформування державного управлiння. Економiка та держава. 2010. № 7. С. 89–91.

Месюк М. П. Взаємодія інститутів влади та громадянського суспільства в україні у контексті євроінтеграційних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. C. 87-93.

Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. С. 76-78.

Мельник Л. А. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: основні поняття, проблеми та стратегічні напрями. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №2. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/30.pdf.

Глубоченко К. О. Функцiонування механiзмiв взаємодiї органiв державної влади з громадськiстю у системi державного управлiння. Державне будiвництво. 2011. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2011_2_7.pdf.

Соцiальне партнерство i державна полiтика: вiд теорiї до практики демократизацiї державного управлiння / за заг. ред. В. М. Мартиненка. Xарків : ХарРI НАДУ «Магiстр», 2009. 252 с.

Зарічний О. А. Взаємодія держави та громадянського суспільства через інститути участі громадян в управлінні державними справами. Європейські перспективи. 2015. № 1. С. 48-51.

Ладиченко В. Проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства. Публічне право. 2016. № 4 (24). С. 18-25.

Офіційний сайт Рада бізнес–омбудсмена. URL: https://boi.org.ua/.

Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки антикорупційної ініціативи України. URL : https://boi.org.ua/files/6j/fs/memorandum.pdf.

Vigoda E. From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration. Public Administration Review. 2002. Vol. 62. № 5. Р. 527–540.

Гудима Н. Принципи вiдкритостi i прозоростi та їх реалiзацiя в державному управлiннi. Вiсник НАДУ. 2005. № 3. С. 77–85.

Кондратенко І. Громадянське суспільство та його вороги. Український тиждень. 2012. № 13 (230). С. 13-18.

Даудова Г. В. Взаємодiя держави i громадянського суспiльства: європейський досвiд. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/4/01.pdf.

Лотюк О. С. Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства. Вісник Вищої ради юстиції. 2013. № 1(13). С. 92-101.

Березенко В. В. Соцiальнi комунiкацiї в контекстi становлення громадянського суспiльства в Українi. Держава та регiони. Серiя: Державне управлiння. 2009. №1. С. 17–20.

Афонiн Е. А., Гонюкова Л. В., Войтович Р. В. Громадська участь у твореннi та здiйсненнi державної полiтики. Київ : Центр сприяння iнституцiйному розвитку державної служби, 2006. 160 с.

Горєлов Д. Державне фінансування громадських організацій: зарубіжний досвід та рекомендації щодо впровадження в Україні. Аналітична записка. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/811/.

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і прикладний аспекти. Луганськ : Елтон-2, 2009. 308 с.

Лотюк О. С. Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства. Вісник Вищої ради юстиції. 2013. № 1 (13). С. 92-101.

Жовнiрчик Я. Ф. Напрямки оптимiзацiї взаємовiдносин органiв публiчної влади та iнститутiв громадянського суспiльства. Науковий вiсник Академiї мунiципального управлiння. Серiя : Управлiння. 2013. Вип. 4. С. 25–32. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2013_4_5.pdf.

Iльїна М. В. Соцiально-економiчна роль некомерцiйних органiзацiй у забезпеченнi сталого розвитку суспiльства. Механiзм регулювання економiки. 2011. № 3. С. 27–36.

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Андрієнко, М., Слюсар, А., Гаман, П., Фомін, А., & Стрюк, М. (2022). НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 63–74. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-63-74

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування