СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЛОКАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-97-102

Ключові слова:

сталий розвиток, заклад вищої освіти, інформаційно-комунікативний супровід, цілі, принципи

Анотація

Сучасною світовою стратегічною тенденцією є становлення динамічної концепції освіти в інтересах сталого розвитку. Освіта є передумовою та водночас пріоритетним засобом досягнення сталого розвитку. Згідно з Порядком денним на ХХІ століття освіту  визнано як процес, за допомогою якого людина і суспільство можуть повністю розкрити свій потенціал, оскільки вона має вирішальне значення для забезпечення формування цінностей і підходів, прищеплення навиків і заохочення поведінки, сумісної зі сталим розвитком. Особлива роль у цьому процесі належить вищій освіті. Сутнісною компонентою сталого розвитку закладів вищої освіти є аксіологічне та когнітивно-поведінкове сприяння задоволенню соціальних, екологічних та економічних інтересів суспільства на основі максимально повного розкриття творчого потенціалу всіх учасників університетської спільноти: студентів, науково-педагогічного складу, обслуговуючого та допоміжного персоналу і менеджменту. Отже, сталий розвиток закладів вищої освіти є безперервним процесом гармонізації взаємодії внутрішніх стейкхолдерів щодо узгодження здійснюваної освітньої та науково-дослідної діяльності з концептуальною тріадою сталого розвитку – соціальна, екологічна, економічна сфери в ендогенній та екзогенній площинах та переходом до стійкого функціонування. Сучасні бізнес-моделі ЗВО мають бути скерованої не на  ретрансляцію, а не генерацію нових знань щодо  сталого розвитку, та перетворення їх на ціннісний ресурс стійкого функціонування за  допомогою відповідного інформаційно-комунікативного супроводу. Протягом понад десятиліття в Україні сформувався певний пласт наукових досліджень, присвячених проблематиці сталого розвитку. Однак, чисельність таких досліджень, присвячених освітній складовій, не є надто потужною. Ще меншою є частка наукових праць, присвячених діяльності ЗВО як суб’єктів сталого розвитку. Відтак, інформаційно-комунікативні аспекти цієї проблематики також наразі не є центром уваги вітчизняних дослідників. Тому наразі одним з каменів спотикання у контексті сталого розвитку ЗВО є  коло питань інформаційно-комунікативного характеру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. М. Ляшенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор

Посилання

Agenda Education for sustainable development in the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL : http://undocs.org/A/C.2/72/L.45.

Sustainable development: Are universities ready to lead? Rebecca Warden 10 March 2020. URL : https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200310143004253.

Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку : науково-методичний посібник. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 200 с.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року Указ Президента України; Стратегія від 25.06.2013 № 344/2013. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA#w1_5.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України №722/2019. URL : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Київ : Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. 72 с.

Соснін О. В., Михненко А. М., Литвинова Л. В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посіб. Київ : НАДУ, 2011. 220 с.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Ляшенко, О. М. (2020). СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЛОКАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 97–102. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-97-102

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг