АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-151-163

Ключові слова:

оцінка, ефективність, методика, стратегічне управління, стратегія розвитку, будівельна галузь, будівельне підриємство

Анотація

Дослідження проблеми оцінки ефективності стратегій розвитку суб’єктів галузі дозволяє розширити уявлення щодо напрямків науково-практичного аналізу за вказаним напрямком, основних аспектів перспективних розвідок стосовно створення методичного підходу, прийнятного для використання в умовах будівельної та суміжних галузей економіки країни. Концепція стратегій розвитку є предметом пильної уваги зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків. Теоретичні та практичні аспекти проблем розвитку, стратегічного вибору і досягнення успіху компаній та організацій в західних країнах знайшли відображення у наукових працях багатьох закордонних учених, зокрема Р. Акоффа, І. Ансоффа, Р. Гранта, П. Друкера, К. Ендрюса, Д. Куїнна, Г. Мінцберга, Р. Майлза, М. Портера, Р. Румельта, А. Стрікленда, К. Сноу, А. Томпсона, Е. Чандлера, Д. Шендела. Проблемам ефективності стратегій розвитку присвятили багато праць українські науковці, у тому числі: О.Алимов, О. Амоша, В. Герасимчук, Г. Дмитренко, Л. Довгань, Є. Кузьмін, В.Нємцов, В.Пономаренко, З. Шершньова, а також учені країн СНД Г. Азоєв, О.Виханський, О.Градов, Р.Фатхутдінов та ін. Проте специфічні умови господарювання вітчизняних підприємств вимагають подальших досліджень теоретичних і практичних аспектів концепції ефективності стратегій розвитку. Метою даної статті є аналіз основних сучасних емпіричних матеріалів за вказаною сферою дослідження. Також розглянемо їх переваги, недоліки та можливості використання або адаптації щодо суб’єктів будівельної галузі України. В статті було здійснено вивчення емпіричної бази дослідження за проблематикою оцінки ефективності стратегій розвитку підприємств будівельної галузі. В процесі аналізу досліджено: емпіричні дослідження, основані на використанні основних традиційних комплексних оціночних показників (виробничих, техніко-економічних, фінансових, соціальних, екологічних показників) розвитку суб’єкта галузі в рамках певних методичних підходів (зокрема, методу кластерного аналізу, економетричного методу); положення емпіричного дослідження ефективності стратегій розвитку, проведеного в рамках методичного підходу щодо комплексної оцінки впливу факторів зростання на обрану оптимальну стратегію розвитку на прикладів виробничих підприємств; матеріали емпіричних досліджень ефективності стратегій розвитку підприємств галузі, основаних на застосуванні підходу щодо оцінки стратегічних карт вказаних суб’єктів через вивчення відповідності рівня стратегічного прогнозування (за стратегічними цілями) механізму його впровадження (рівень використання оптимального набору методів та засобів досягнення стратегічних цілей); результати емпіричних досліджень ефективності стратегій розвитку суб’єктів галузі, що основані на використанні локального аналізу певних аспектів та напрямків функціонування. Встановлено ефективність та можливість використання в процесі розробки уніфікованого методичного підходу основних методичних рекомендацій, використаних в рамках зазначених матеріалів емпіричних досліджень, виявлено достатню адаптивність вказаних методик.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Ю. Божанова, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

О. Е. Кононова, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, здобувач кафедри менеджменту

Посилання

Біліченко В. В. Передумови обґрунтування стратегічного розвитку виробничих систем автомобільного транспорту в Україні. Вісник ЖДТУ. 2014. № 2(69). С. 33-42.

Дєдушева М. Застосування модифікованого методу Холта-Уінтера для прогнозування податкових надходжень в Україні. Світ фінансів. 2014. № 3. С. 126-134.

Каплан Р. С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты: пер. с англ. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 512 с.

Крикун К. В., Оліферук С. Л., Рязанов А. С. Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві. Бізнес-Інформ. 2014. № 10. С. 186-191.

Кустріч Л. О. Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств: дис. … докт. екон. наук : 08.00.04. Херсон, 2018. 504 с.

Лісун Я. В., Дячук М. В. Стратегічний аналіз підприємств будівельної галузі. Інноваційна економіка. 2013. № 5(43). С. 79-83

Малярець Л. М., Штереверя А. В. Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства : навч. посібник. Харків : ХНЕУ, 2008. 185 с.

Міняйленко В. Г., Міняйленко І. В., Биба В. В. Проблеми та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/49.pdf.

Мороз О. В., Воловодюк С. С. Опис моделі галузевого впливу на стан ринку. Бізнес-Інформ. 2014. № 11. С. 134-141

Побігун С. А. Оцінка ефективності стратегічного управління нафтогазовими підприємствами на основі економетричних досліджень. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3868.

Побігун С. А. Обґрунтування стратегічних рішень щодо сталого розвитку підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №3. С. 153-157.

Проданова Л. В., Панкова Л. І., Зайва Ю. О. Проблемні аспекти ринку будівельної галузі України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 6-2(06). С. 57-61.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Божанова, В. Ю., & Кононова, О. Е. (2019). АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 151–163. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-151-163

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність