ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-82-93

Ключові слова:

підприємницька діяльність, управління підприємницькою діяльністю, бізнес, управління бізнесом, приватний підприємець, суб’єкт господарювання, метод управління

Анотація

Сучасний бізнес в основному використовує застарілі методи командно-адміністративного управління бізнесом, а в окремих випадках має місце комбінована модель управління (поєднання кількох методів). Що стосується надомного бізнесу та новостворених підприємців – відсутнє чітке  розуміння управлінської діяльності або ж управління носить характер хаотичних спроб «щось налаштувати». Відтак, аналізуючи теоретичні та практичні напрацювання науковців економічної галузі можна сказати, що сьогодні немає чіткого розуміння того, який метод управління є найбільш ефективним для управління бізнесом малих суб’єктів господарювання. В умовах сучасної економіки ключовим фактором ефективного управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання є побудова якісно гнучких та мобільних бізнес-процесів як щодо внутрішньої взаємодії суб’єктів та об’єктів управління так і стосовно співпраці із зовнішнім ринком. Відтак, важливо правильно розуміти сутність принципів та методів управління бізнесом. Метою дослідження є обгрунтування теоретико-методологічних засад управління підприємницькою діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах сучасної економіки. Досліджено сутність та побудовано піраміду груп ключових принципів управління сучасним бізнесом відповідно до умов сучасної економіки та залежно від їх впливу на розвиток бізнесу: група ефективного розвитку, група сталого розвитку та група латентного розвитку. Обгрунтовано сутність адміністративних, економічних, соціальних та психологічних методів управління бізнесом. Наведено виявлені позитивні та негативні риси застосування цих методів управління для бізнесу. Запропоновано виділити окрему категорію методів інноваційного розвитку, до якої варто віднести зарубіжний досвід гнучкого управління бізнесом Agile, Scrum, Kanban, XP та концепцію Lean-управління. Зроблено висновок, що методи гнучкого управління бізнесом є ефективними як при управлінні підприємствами, так і підприємницькою діяльністю фізичної особи підприємця з найманими працівниками, одноосібного підприємця, самозайнятої особи, а також надомного бізнесу домогосподарств. Рекомендовано суб’єктам господарювання обирати один основний метод управління бізнесом, але із допустимим поєднанням управління окремими напрямками діяльності за допомогою іншого суміжного методу, підходу, концепції

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Я. Брич, Тернопільський національний економічний університет

д.е.н., професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій

І. О. Перит, Тернопільський національний економічний університет

аспірант

Посилання

Михайлов С. І. Менеджмент : навчальний посібник. Вінниця, 2006. 416 с.

Файоля А. Принципи адміністративного управління URL: http://uchebnik-online.com/132/1088.html.

Харченко В. Принципи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства. URL: http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/28462/3/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%

B8%D0%BF%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%A5%D0%B0%D1%

%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE1.pdf.

Шевченко Д. К. Принципы управления стратегической устойчивостью предприятия. Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2011. №6. С. 86-96.

Косякова И. В. Современные тенденции в области принципов управления предприятием. Вестник Самарского государственного университета. 2013. №1 (102). С. 37-42.

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с.

Законова А. Системний зв’язок функцій і методів управління підприємством. Керівник. Інфо. 2014. URL: http://kerivnyk.info/2014/01/zakonnova.html.

Виризуб О. І., Левченко О. М. Використання методів адміністративного менеджменту на підприємсті. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/81588705.pdf.

Бордзань С. П. Удосконалення соціально-психологічних методів управління підприємством. 2016. URL: http://eprints.zu.edu.ua/23239/1/_doc.pdf.

Харченко Г. А., Боровий Ю. М. Особливості соціально-психологічних методів в упрвлінні підприємством. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. №53(1026). URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/7637/1/vestnik_HPI_2013_53_Kharchenko_Osoblyvosti.pdf.

Грин Д., Стеллман Е. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии. Манн, Иванов и Фербер. 2017. 826 с.

Андерон Д. Kanban. Альтернативный путь в Agile. Манн, Иванов и Фербер. 2017. 287 с.

Брич В. Я., Корман М. М. Психологія управління : навчальний посібник. Київ, 2013. 384 с.

Перит І. О. Методи гнучкого управління підприємницькою діяльністю домогосподарств. Development of modern technologies and scientific potential of the world : materials of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019. Рp. 40-44.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Брич, В. Я., & Перит, І. О. (2019). ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 82–93. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-82-93

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг