ЗАГРОЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІМПЕРАТИВНЕ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКОЛОГІЇ МІКРОРІВНЯ

Автор(и)

  • Г. В. Козаченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Ю. С. Погорелов Рахункова палата України https://orcid.org/0000-0002-1192-874X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-161-170

Ключові слова:

економічна безпекологія, захисний підхід, загроза, реалізація, визначення поняття, наслідки, зміни

Анотація

В економічній безпекології ключові позиції належать захисному підходу, імперативним поняттям якого у поясненні феномена економічної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівні рівні є поняття «загроза». Проаналізовано наявні у вітчизняній науковій літературі визначення змісту поняття «загроза», за результатами чого виявлено їхні обмеження та недоліки. Відсутність чіткого визначення змісту цього поняття «загроза» позбавляє понятійно-категоріальний апарат економічній безпекології необхідної конкретики, звужує предметне поле дослідження, створює перепони у формуванні експлейнарного та методологічного базису економічної безпекології, призводить до помилкового ототожнення наслідків реалізації загроз та загроз, коли наслідки розглядаються як загрози діяльності підприємства, що, у свою чергу, зумовлює помилки у визначенні векторів та орієнтирів безпекозабезпечувальної діяльності на підприємстві. Загрозу діяльності підприємства пропонується розглядати як процеси та явища, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі його діяльності (у тому числі поведінка суб'єктів зовнішнього середовища), які за наявності певної комбінації умов та обставин у діяльності підприємства спроможні спричинити в ній зміни негативного характеру, різної локалізації та масштабу, наслідки яких переважною мірою є негативними. Розглянуто елементи поняття «загроза діяльності підприємства»: процеси та явища, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі діяльності підприємства, поведінка суб'єктів зовнішнього середовища; комбінації умов та обставини в діяльності підприємства (передумови для реалізації загрози, тобто до виникнення негативних змін в його діяльності), за наявності яких можливі актуалізація, розвиток та реалізація загроз діяльності підприємства; наслідки реалізації загрози в діяльності підприємства. Якщо в діяльності підприємства передумови для реалізації загрози відсутні, то процеси або явища у зовнішньому середовищі, як і зміна поведінки його суб’єктів залишаються індиферентними стосовно підприємства. Якщо ж в діяльності підприємства наявні передумови для реалізації загрози (є відповідні умови), то процеси або явища у зовнішньому середовищі, поведінка суб’єктів зовнішнього середовища втрачають індиферентний характер і перетворюються на загрозу. Зміни негативного характеру в діяльності підприємства, що відбулися або відбуваються, тобто є помітними, є наслідками повної або часткової реалізації загроз.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г. В. Козаченко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів і банківської справи

Ю. С. Погорелов, Рахункова палата України

д.е.н., доцент, радник члена Рахункової палати України

Посилання

Бойко І. В. Дефініції «ризик», «загроза», «небезпека» як об’єкти наукових досліджень у напрямі економічної безпеки підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 5(05). С. 94 98.

Маркіна І. А., Потапюк І. П. Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. 2017. №33. С. 130 137.

Христенко Л. М. Управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства : кол. монографія; в 3 т. Т. 3. Полтава : ПолтНТУ, 2019. С. 315 359.

Олейникова Е. А. Основы экономической безопасности. Государство, регион, предприятие, личность. Москва : «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. 288 с.

Овчаренко Є. І. Система Економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : монографія. Лисичанськ : ПромЕнерго, 2015. 483 с.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. Луганськ : СНУ ім. В. Даля., 2011. 400 с.

Рудніченко Є. М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25 (1). С. 188–195.

Минаев Г. А. Безопасность организации : учебник. Київ : КНТ, 2009. 440 с.

Мігус І. П., Лаптєв С. М. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: www.economy.nayka.com.ua/.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. Львів : Арал, 2008. 384 с.

Пекін А. В. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія. Економіст. 2007. № 8. С. 23–25.

Каримов А. Р. Контекстуализм, скептицизм, прагматика. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 6 (32). Ч 2. С. 71 76.

Черкасова С. О., Суховєєва А. С. Методичні засади управління процесом забезпечення інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки підприємств. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 1016 1021.

Мігус І. П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 4 (52). С. 213 221.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Козаченко, Г. В., & Погорелов, Ю. С. (2019). ЗАГРОЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІМПЕРАТИВНЕ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКОЛОГІЇ МІКРОРІВНЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 161–170. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-161-170

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності