ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • С.П. Гаврилюк ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Т.Г. Сокол ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.І. Міхо ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • А.П. Хорошенюк ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-96-106

Ключові слова:

туристичний бізнес, операційна діяльність, туристична діяльність, туристичний продукт, вектори розвитку операційної діяльності туристичних підприємств

Анотація

У статті представлена наукова дискусія щодо тенденцій та проблем розвитку операційної діяльності туристичних підприємств. Мета статті - дослідити теоретичні та практичні засади розвитку операційної діяльності туристичних підприємств та її галузеві особливості, проаналізувати основні тенденції розвитку операційної діяльності туристичних підприємств в Україні. Розглянуто сутність та складові операційної діяльності підприємств туристичної сфери, з’ясовано її галузеві особливості, що визначають характер формування прибутку підприємств даної сфери діяльності. Розглянуто сутність туристичного продукту як предмету операційної діяльності туристичних підприємств, сучасні погляди різних науковців на структуру турпродукту та з’ясовано їх відмінності. Сформовано систему показників, що характеризують обсяги реалізації туристичних послуг. Проведено комплексний аналіз структури туристичного продукту туроператорів України. Охарактеризовано структуру послуг, що входять до складу туристичного продукту. Досліджені вектори розвитку операційної діяльності підприємств на ринку туристичних послуг в Україні на сучасному етапі. Розглянуто показники операційної діяльності різних за типами підприємств виду діяльності 79.1 «діяльність туристичних агентств і туристичних операторів» у динаміці. Визначено проблеми, що виникають при здійсненні операційної діяльності у туристичному бізнесі. Запропоновано заходи активізації операційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні, що дозволить істотно збільшити їх соціально-економічний вплив на економіку країни. Наукова новизна статті полягає в узагальнені особливостей операційної діяльності підприємств туристичної сфери з урахуванням галузевої специфіки, проблем розвитку операційної діяльності туристичних підприємств. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні та специфічні методи, зокрема, метод логічного узагальнення (логіко-діалектичний), метод наукової абстракції,  графоаналітичний метод. Періодом дослідження обрано 2010-2020 рр. Розвиток туристичної діяльності та впровадження ефективних форм ведення туристичного бізнесу забезпечить сталий розвиток туризму в Україні. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними у практичній роботі туристичних підприємств, які прагнуть підвищити ефективність свого господарювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С.П. Гаврилюк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент  кафедри туризму

Т.Г. Сокол, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.пед.н., доцент, доцент кафедри туризму

О.І. Міхо, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри туризму

А.П. Хорошенюк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.пед.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки

Посилання

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затв. наказом Мінфіну від 29 листопада 1999 р. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text.

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Дата оновлення: 18.11.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Гаврилюк С. П. Конкурентоспроможність туристичного підприємства: навчальний посібник. К.: КНТЕУ, 2005. 157 с.

Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский Торговый Дом “Герда”, 2000. с. 105.

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2020 р. : стат. збірник. Держ. служба статистики України, 2021. 374 с. URL: http: // www.ukrstat.gov.ua.

Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022 - 2024 роки. Затв. КМУ від 7 жовтня 2021 року №2724/2765. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MR212855.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Гаврилюк, С., Сокол, Т., Міхо, О., & Хорошенюк, А. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 96–106. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-96-106

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування