ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • І.І Румик ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.О. Пилипенко Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-44-52

Ключові слова:

фінансове забезпечення, антикризове управління, система, модель, матриця, когнітивна карта, сценарний аналіз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань фінансового забезпечення підприємств в системі антикризового управління за допомогою методів когнітивного моделювання. Здійснено теоретичний аналіз методичних підходів до організації фінансового забезпечення. Досліджено складові системи фінансового забезпечення підприємства. Представлена структурно-логічна схема взаємозв’язків між компонентами системи фінансового забезпечення. Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу при дослідженні фінансового забезпечення підприємств. Методологічну основу дослідження склав когнітивний метод моделювання, за допомогою якого визначено чинники впливу на систему фінансового забезпечення підприємства, виявлено зв’язки між ними та побудовано модель у формі когнітивної карти. Це дозволило провести сценарний аналіз, виявити характер зміни моделі і визначити два основні профілюючі компоненти системи: власні кошти підприємства та кошти іноземних інвесторів. Досліджено та розкрито суперечності і відмінності сучасних наукових підходів до трактування теоретичних і практичних положень з питань фінансового забезпечення та когнітивних методів моделювання діяльності підприємств. На основі цього запропоновано використання сучасних методів управління підприємствами у кризових умовах здійснення діяльності, які базуються на методах когнітивного моделювання. Такі підходи дозволяють дослідити можливі сценарії виникнення кризових ситуацій на підприємствах і визначити шляхи їх подолання. Проаналізовано сім компонентів фінансового забезпечення підприємства. Побудована матриця суміжності та когнітивна карта моделювання системи фінансового забезпечення. Проведено імпульсне моделювання впливу заданих компонентів та визначено рівень їх впливу на систему фінансового забезпечення підприємства. Результати когнітивного моделювання впливу факторів на фінансове забезпечення підприємств можуть бути використані для розробки стратегії їх розвитку в умовах динамічних змін економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.І Румик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів

О.О. Пилипенко, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Посилання

Худолій Л. М., Шевченко Н. Ю. Механізм фінансового забезпечення аграрних підприємств України на середньострокову перспективу. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 222. С. 8-15.

Пилипенко О. О., Румик І. І. Фінанси підприємства: навч.-метод. посібник. Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. 236 c.

Ільчук В. П., Шпомер Т. О. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектору економіки. Фінанси та банківська справа. 2018. № 2 (36). С. 310-316.

Пігуль Н., Люта О., Бойко А. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні. Вісник Національного банку України. 2015. № 1. С. 30-35.

Юркевич О. М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01 Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 20 с.

Возняк Г. В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01 / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. Львів, 2006. 19 с.

Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. Princeton. University Press. 1976. 404 р.

Roberts FS. Discrete mathematical models with applications to social, biological and environmental problems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. N.J., 1976.

Atkin R. and Casti JL. Polyhedral Dynamics and the Geometry of Systems. IIASA Research Report. IIASA, Laxenburg, Austria: RR-77-006. 1977.

Mihus I., Denysenko M., Rumyk I., Pletenetska S., Laptiev M., Kupriichuk V. Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. 2021. Vol.11. Iss.1, Special Issue XV. Pp. 52-55.

Румик І. І. Застосування когнітивного інструментарію у дослідженнях економічних моделей продовольчого забезпечення. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. №2 (225). C. 70-80.

Румик І. І. Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики : Монографія. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. 420 с.

Rumyk I. Modeling the impact of economic indicators on food security. Economics, Finance and Management Review. 2021. Iss. 2(6). Pp. 4-13.

Gray SA., Gray S., Cox LJ., Henly-Shepard S. Mental Modeler: A Fuzzy-Logic Cognitive Mapping Modeling Tool for Adaptive Environmental Management. In: 46th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2013. Pp. 965-973. URL: http://dx.doi.org/10.1109/HICSS.2013.399

Румик І. Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій. Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. С. 132-145.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Румик, І., & Пилипенко, О. (2022). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 44–52. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-44-52

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка