Стратегія фінансування туристичних підприємств

Автор(и)

  • О. О. Лелюк Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-184-190

Ключові слова:

стратегія фінансування туристичного підприємства, джерела фінансування, оптимізація структури капіталу туристичного підприємства, краудфандинг

Анотація

У статті розкрито сутність стратегії фінансування туристичних підприємств. Досліджено особливості та джерела їх фінансування. Визначено основні етапи розробки стратегії фінансування туристичних підприємств та обґрунтовано показники оцінки її фективності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. О. Лелюк, Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету економіки та прва "КРОК"

Посилання

Travel & Tourism Economic Impact 2017 Ukraine / World Travel & Tourism Council. – London, 2017.– 24 с.

Бланк І. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с.

Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту : [підручник] ; пер. з англ. / Є. Ф. Брігхем. – К. : Молодь, 1997. – 1000 с.

Брейли Р. Принципы корпоративных финансов : пер.с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. –

М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. – 1020 с.

Грушко В. І., Наконечна О. С., Чумаченко О. Г. // Національні фінанси : [підручник.] – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 660 с.

Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван Хорн, Дж.М. Вахович. – 12-е изд. – М. : “И.Д. Вильямс”, 2008. — 1232 с.

Верланов Ю. Фінансово-економічний механізм та інструменти політики туризму в Україні / Ю. Верланов // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – 2005. – Том 38. – Випуск 25. – 2005. – С. 76-85.

Захарчук С. Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі / С. Захарчук // Економіка. Управління. Інвестиції : електр. наук. фахове вид. – Електрон. дані. – 2010. – № 1. – URL : http://tourlib.net/statti_ukr/zaharchuk.htm (дата звернення: 17.10.2017).

Кулінська А. Особливості фінансового механізму державного управління суб’єктами невиробничої сфери (на прикладі туристичної галузі України) / А. Кульнська // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 18/19. – С. 468-476.

Тринько Р. Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення / Р. Тринько // Економіка. – 2015. – №11(176). – С. 35-39.

Бойчик І. Економіка підприємства : навч. посібник / І. Бойчик. – К. : Атіка, 2006. – 93 с.

Шеремет О. Фінанси для фінансистів : підручник / [О. Шеремет, І. Дем’яненко, К. Багацька]. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 122 с.

Нагорна О. Стратегія фінансового забезпечення підприємств комунального господарства: сутність та особливості / О. Нагорна // Ефективна економіка : електронне фахове ви дання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2012. – No 9. – URL : http: // economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1385.htm (дата звернення: 25.10.2017).

Станіславчик Є. Н. Основи фінансового менеджменту / Є. Н. Станіславчик. – М. : Ось – 89, 2008. –128 с.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 183 // База даних «Законодавство України». – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-2017-%D0%BF (дата звернення: 17.10.2017).

Охріменко О. Г. Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі / О. Г. Охріменко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 394-402.

Коваленко Л. П. Краудфандинг – інструмент інтернет-маркетингу інноваційних туристичних проектів / Л. П. Коваленко, Н. Б. Колотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 364-367.

PDF

Downloads

Опубліковано

2018-08-03

Як цитувати

Лелюк, О. О. (2018). Стратегія фінансування туристичних підприємств. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 184–190. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-184-190

Номер

Розділ

Розділ 5 Менеджмент та економіка туризму