ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАНЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОДУКТОВИЙ КОШИК В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • К. І. Постоєнко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-8442-9562

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-53-58

Ключові слова:

соціальні стандарти, продовольчий набір, споживчий кошик, ринок продовольчих товарів, прожитковий мінімум, споживчий набір, споживчий бюджет

Анотація

Базовим елементом системи життєзабезпечення окремої людини і населення країни в цілому прийнято вважати забезпеченість продовольчими товарами. І саме держава є гарантом і регулятором задоволення першочергових потреб населення шляхом безперешкодної доступності до якісних продуктів харчування у достатній кількості. Саме це гарантує підтримання основ життєвої діяльності організму людини. Забезпечення населення продовольчими товарами здійснюється через ринковий механізм, а стратегії виробників ґрунтуються на врахуванні купівельної спроможності населення. Одним з чинників, за яким визначається рівень купівельної спроможності населення, є споживчий кошик із законодавчо визначеним
набором продовольчих товарів. Проблема взаємозв‘язку споживчого кошика та прoжиткoвoгo мiнiмуму, як елементів систeми сoцiальних стандартів, досліджують українські наукoвцi Бoльбoт А.В., Жeбчук Л.Л., Сoкoл М.В. та інші. Вони доводять той факт, що масив українських нoрмативнo-правoвих актiв у сфeрi сoцiальнoгo захисту населення є хаoтичним і бeзсистeмним. Досліджено зв‘язок понять, пов‘язаних з соціальними стандартами, а саме: споживчим кошиком, прожитковим мінімумом, споживчим набором, споживчим бюджетом, купівельною спроможністю. Розраховано вартість продуктового кошику та оцінено рівень купівельної спроможності населення за структурою діючого в Україні споживчого кошику. Акцентовано увагу на частці продовольчого кошика у прожитковому мінімумі українців. Склад спoживчого кoшику фoрмується на oснoвi науково обгрунтованого фiзioлoгiчнoгo та сoцiальнoгo мінімумів. Йoгo рoзмiр у вартiснoму виразi відображає прoжиткoвий мiнiмум та викoристoвується для встанoвлення мiнiмальнoгo спoживчoгo бюджету. Основною метою статті є оцінка достатності грошових доходів українців для досягнення соціальних стандартів, що мають гарантувати забезпечення основ життєдіяльності людини. На основі цієї оцінки мають робитись висновки про зміни у державному регулюванні соціальної сфери. Отримані результати ілюструють те, що працездатний українець здатен в межах коштів, передбачених соціальними
стандартами, придбати тільки продуктову частину мінімального споживчого кошику. Його вартість за досліджуваний період коливається в розмірі від 81% до 90% прожиткового мінімума. З огляду на різноманітність сучасних потреб, розмір мінімальних соціальних стандартів є критично недостатнім. Якщо ж врахувати й те, що, за оцінкою вітчизняних експертів, власне структура продуктового набору також є недосконалою, то необхідність корегування державою соціальних стандартів стає ще більш очевидною.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К. І. Постоєнко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

старший викладач кафедри національної економіки та публічного управління, аспірант

Посилання

Ministry of health of Ukraine (2017), ―The decree of the Ministry of health of Ukraine "On approval of norms of physiological needs of the population of Ukraine in the basic nutrients and energy"‖, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17 (Accessed 18 September 2018).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), ― Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approving sets of food products, sets of non-food products and sets of services for major social and demographic groups"‖, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF (Accessed 16 September 2018).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine «About the state social standards and state social guarantees», available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14 (Accessed 18 September 2018).

Kovyazkina K.O. (2016) «About perfecting the Law of Ukraine «About the cost of living», Analitical note, [Online], no. 10, available at: http://www.niss.gov.ua/articles /1642/ (Accessed 16 September 2018).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine «About the State Budget of Ukraine for 2015», available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80-19/page (Accessed 15 September 2018).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine «About the State Budget of Ukraine for 2016», available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19 (Accessed 15 September 2018).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine «About the State Budget of Ukraine for 2017», available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 (Accessed 15 September 2018).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine «About the State Budget of Ukraine for 2018», available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 (Accessed 15 September 2018).

The official site of the State statistics service of Ukraine / Prices (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 16 September 2018).

The official site of the Economic discussion club / Analytics (2018), available at: http://edclub.com.ua/analityka (Accessed 16 September 2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Постоєнко, К. І. (2019). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАНЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОДУКТОВИЙ КОШИК В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 53–58. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-53-58

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування