Туризм у контексті сталого розвитку

Автор(и)

  • Л. Ф. Мелько Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-190-197

Ключові слова:

сталий розвиток, сталий туризм, сутність сталого розвитку туризму, туристичні обсерваторії

Анотація

Висвітлено сучасні підходи до розуміння сутності сталого розвитку туризму. Проаналізовано сучасні міжнародні документи щодо сталого розвитку туризму, шляхів впровадження принципів сталого розвитку. Наголошено на необхідності виділення показників для оцінки сталого туризму. Розкрито значення туристичних обсерваторій ЮНВТО як інноваційної форми моніторингу процесів сталого розвитку туризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Ф. Мелько, Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму.

 

Посилання

Божко Л. Д. Проблеми розвитку сталого туризму в Україні в умовах глобалізації / Л. Д. Божко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 2. – С. 43-50.

Воробйова О. А. Екологічний туризм як чинник сталого розвитку природно-заповідних територій / О. А. Воробйова // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – К. :

ДЕА, 2012. – № 2. – С. 119-129.

Всемирный день туризма 2017 года посвящен силе устойчивого туризма в интересах развития. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://media.unwto.org/ru/press- release/2017-09-29/vsemirnyi-den-turizma-2017-goda-posvyashchen-sile-ustoichivogoturizma-v-in

Герасименко В. Г. Концепція сталого розвитку туризму: етапи становлення і сучасний зміст / В. Г. Герасименко // Зб. наук. праць “Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи”. – 2007. – Вип. 1. – С. 17-23.

Доклад Всемирной туристской организации по статистике туризма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-17TourismStats-R.pdf

Миронов Ю. Б., Тучковська І. І. Сталий розвиток туризму: сутність, завдання та принципи / Ю. Б. Миронов, І. І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорськовикладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету ; відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 2018-2019.

Миронов Ю. Б. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні / Ю. Б. Миронов // Вісник НЛТУУ. – 2013. – Вип. 23.11. – С.117-122.

Новицька С. Р. Екологічний туризм як пріоритетний напрям сталого розвитку туристичної сфери / С. Р. Новицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Географія. – 2013. – № 2. – С. 164-169.

Олійник Я. Б. та ін. Стратегія сталого розвитку туризму в Україні: географічний підхід / [Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. О. Любіцева та ін.]. // Географія в інформаційному суспільстві : Зб. наук. праць. – К. : Обрії, 2008. – Т. 1. – С.191-199.

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года / Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/ods. asp?m=A/RES/70/1

Рабочее резюме документа для обсуждения устойчивого туризма в интересах развития. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism4development2017.org/ wp-content/uploads/2017/05/12522_iy2017-discussion-paper_executive-summary_ru.pdf

Свірідова Н. Д. Концепція сталого розвитку туризму в сучасних умовах / Н. Д. Свірідова // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №176. – С. 166-168.

Смаль В. В., Смаль І. В. Туризм і сталий розвиток / В. В. Смаль, І. В. Смаль // Вісник ЛНУ. – Серія: Географічна. – 2005. – Вип. 32. – С. 163-173.

Смирнов І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. – К. : Знання, 2009. – 444 с.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : [монографія] ; (вид. 2-ге, перероб. та доп.) / Т. І. Ткаченко. – К. : Видавництво КНТЕУ, 2009. – 463 с.

Уварова Г. Ш. Сталий розвиток туризму в контексті рекреаційно-туристичного природокористування / Г. Ш. Уварова // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ.

– Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2010. – Том 1. – № 1. – С. 217-221.

ЮНВТО объявляет победителей и финалистов конкурса на соискание наград [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.unwto.org/ru/press-release/2017-12-01/ yunvto-obyavlyaet-pobeditelei-i-fi nalistov-konkursa-na-soiskanie-nagrad-yun

Defi nition: Sustainable Development of Tourism / World Tourism Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdt.unwto.org/content/about-us-5

First European Sustainable Tourism Observatory under UNWTO auspices opens in Greece [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.unwto.org/press-release/2013-02-20/ fi rst-european-sustainable-tourism-observatory-under-unwto-auspices-opens-g

The UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://insto.unwto.org/about/

University of South Florida’s Patel College of Global Sustainability, the newest member of the UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.unwto.org/press-release/2016-12-09/university-south-fl orida-spatel-college-global-sustainability-newest-membe

UNWTO opens two new Sustainable Tourism Observatories in China [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.unwto.org/press-release/2012-10-17/unwto-opens-twonew-sustainable-tourism-observatories-china

PDF

Downloads

Опубліковано

2018-08-03

Як цитувати

Мелько, Л. Ф. (2018). Туризм у контексті сталого розвитку. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 190–197. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-190-197

Номер

Розділ

Розділ 5 Менеджмент та економіка туризму