ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Ольга Логвись Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-3739-132X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-192-200

Ключові слова:

лідерські якості, майбутні педагоги, емоційний інтелект, рефлексія, цінності, професійні компетенції, фасилітація, гнучкість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню психологічних чинників розвитку лідерських якостей майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки. Висвітлено, що питанню лідерських якостей педагога присвячено значну кількість праць сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців-психологів. Розкрито, що феномен лідерських якостей дослідниками визначається як актуальна тема і така, що викликає досить високий науковий інтерес. Описано авторський підхід до розуміння цілісної структури лідерських якостей та важливості її формування та розвитку у процесі професійної підготовки вчителів, особливо у період реформування освіти (концепція НУШ). Запропонований комплекс психодіагностичного інструментарію дозволив комплексно та всебічно дослідити особистість майбутнього педагога з позиції лідерства. У дослідженні взяли участь студенти ІІ – ІV курсів, майбутні педагоги трьох закладів вищої освіти, віком від 18 до 21 року. На підставі аналізу компонентів педагогічної діяльності, з урахуванням структурних та змістовних компонентів лідерських якостей майбутніх педагогів, серед психодіагностичних методик ми виокремили наступні: опитувальник «Самоактуалізаційний тест» Ю. Альошиної, Л. Гозмана, «Методика визначення рівня професійної спрямованості студентів» (Т. Дубовицької), «Оцінка комунікативних і організаторських схильностей – КОС» (В. Синявського і Б. Федоришина), «Діагностика лідерських здібностей» (Є. Жарікова, Є. Крушельницького), «Тест Холла для визначення рівня емоційного інтелекту», «Стиль саморегуляції поведінки» В. Моросанової, «Методика дослідження рівня суб’єктивного контролю (РСК)» Дж. Роттера та «Опитувальник рефлексивності» (А. Карпова). Емпіричне дослідження дозволило з’ясувати рівень розвитку лідерських якостей у нашій вибірці. Аналіз результатів емпіричної розвідки засвідчив, що окремі показники є недостатньо розвиненими та потребують вдосконалення. Це зумовлює необхідність глибшого дослідження психологічних чинників, які сприяють розвитку вищевказаних якостей.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Логвись, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Аспірантка кафедри психології розвитку та консультування, практичний психолог відділу у справах молоді, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Професійний розвиток педагога в світлі євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни. Hameln : InterGING, 2019. 557 с.

Дубяга С. М. Лідерські якості майбутнього вчителя у контексті сучасної освіти // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. статей / редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) та ін. Мелітополь. 2010. Вип. 5. С. 174 –175.

Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : монографія / С А. Калашнікова. К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 380 с.

Карамушка, Л.М. Лідерство в організації: аналіз основних підходів та важливість їх застосування в організаціях системи вищої освіти / Л.М. Карамушка, Т.Г. Фелькель // Проблеми сучасної психології. 2013. № 2. С. 52-60

Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Н. В. Мараховська. Х., 2009. 155 с.

Семченко Н.О. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності :дис.канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.О. Семченко. Х., 2005. 215 с.

Татенко В.О. ЛІДЕР ХХІ / LIDER ХХІ. Соціально-психологічні студії. К.: Видавничий дім "КОРПОРАЦІЯ", 2004. 182 с.

Сингаївська І. В. Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача. Проблеми сучасної психології. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Вип. 30. 2015. с. 574–588.

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2001). “Primal leadership: The hidden driver of leadership. Harvard Business Review, December. (To get free access, you have to register with HBR)

Greenlee, B. J. (2007). Building teacher leadership capacity through educational leadership programs. Journal of Research for Educational Leaders, 4(1), 44-74.

York-Barr, J., & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership?Findings from two decades of scholarship. Review of Educational Research, 74(3), 255-346. Retrieved on March 12, 2009, from http://www.jstor.org/pss/3516026

Гоулман Д., Бояціс Р., Маккі Е. Емоційний інтелект лідера. Наш формат, 288 с.

Радчук Г. К., Логвись О. Я. Лідерські якості в цілісній структурі особистості педагога. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. 3. 2021. С. 93–100.

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В., Герасименко М.В., Ткаченко В.В. Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012. 433 с.

Лідерські якості в професійній діяльності / Романовський О. Г., Резнік С. М., Гура Т.В., Панфілов Ю.І, Головешко Б.Р., Бондаренко В.В., за заг. ред. О. Г. Романовського. Харків: НТУ»ХПІ», 2017. 143 с.

Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. Тернопіль: ТНПУ, 2014. 380 с.

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Логвись, О. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 192–200. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-192-200

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія