АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • І.І Румик ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.О. Пилипенко Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-51-60

Ключові слова:

фінансова санація, антикризове управління, механізм, принципи, фінансове оздоровлення, реструктуризація, стратегія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань антикризового управління при реалізації санаційних заходів підприємства. Мета статті полягає у дослідженні методичних підходів до антикризового управління підприємством та розробка рекомендацій щодо реалізації санаційних заходів. Здійснено теоретичний аналіз методичних підходів до організації санаційного процесу. Досліджено складові механізму фінансової санації підприємства. Представлена функціонально-цільова структура механізму санації. Обґрунтовано два блоки заходів реалізації фінансової санації підприємства: скорочення і раціоналізація витрат, залучення фінансових інвестицій. Використано системний підхід для дослідження науково-методичних підходів до аналізу класичної моделі проведення фінансової санації, яка  складається з чотирьох етапів: кількісна оцінка стану, прогнозування тенденцій розвитку кризових явищ, розробка комплексу управлінських рішень щодо ліквідації розвитку кризи та здійснення координаційних процедур і контрольних заходів. За допомогою методу системного аналізу оцінено теоретично-методологічні підходи до розуміння важливості концептуальних принципів антикризового управління підприємством. Виявлено особливості у трактуванні різними вченими суті фінансової санації та стратегій її реалізації. Проаналізовано дві групи загальних принципів організації санаційних заходів, які є універсальними і підходять для переважної більшості суб’єктів підприємницької діяльності. Визначено стратегічну мету реструктуризації. Розкрито роль та значення основних цілей реструктуризації підприємств при реалізації санаційних заходів. Запропоновано типову Програму фінансового оздоровлення підприємства (Crash Program) при реалізації санаційних заходів у системі антикризового управління шляхом його реструктуризації. Досліджено та розкрито суперечності і відмінності сучасних наукових підходів до трактування цілей реструктуризації підприємств при реалізації санаційних заходів. На основі цього запропонований власний підхід до формування Програми фінансового оздоровлення підприємства. На підставі запропонованої Програми фінансового оздоровлення підприємства розроблено рекомендації щодо реалізації санаційних заходів у системі антикризового управління, які є науковою базою для вдосконалення процедури їх проведення. Використання пропозицій дозволить підприємствам покращити фінансовий стан, відновити платоспроможність, ліквідність, прибутковість за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.І Румик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., доцент, професор кафедри національної економіки та фінансів

О.О. Пилипенко, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Посилання

Дем’яненко М. Я., Саблук П. Т. Словник-довідник фінансиста АПК. Київ: Інститут аграрної економіки, 1997. 233 с.

Зеліско І. М. Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. 320 с.

Білоконь Т. М. Сутність та основні складові організаційно-економічного механізму санації підприємств. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2009. № 2. С. 40-45.

Андрущак Є. М., Біленька В. А. Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств. Молодий вчений. 2018. №9(2). С. 451-456.

Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. вид. 2-ге, без змін. Київ: ЮШУ, 2009. 564 с.

Плікус І. Й., Новак Н. В., Мільчаковська Т. М. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2010. № 1. Т. 2. С. 69-77.

Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В, Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 208 с.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія. / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко та ін. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. 144 с.

Румик І. І. Контролінг у системі управління фінансовою безпекою підприємств. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. №4 (60). С. 47-56. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-47-56.

Пилипенко О. О. Запровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали науково-практичної конференції (13 грудня 2017). Київ: ТНУ, 2017. С. 299-302.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Румик, І., & Пилипенко, О. (2021). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 51–60. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-51-60

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування